سوره‌ها

جزء

و اگر خداوند زیانى به تو برساند، جز او كسى توانِ برطرف كردن آن را ندارد. و اگر براى تو خیرى بخواهد، هیچ كس مانع فضل او نخواهد شد. خیر را به هر كس از بندگانش كه بخواهد، مى‌رساند. و او آمرزنده و مهربان است.

پشتیبانی از پروژه

از طریق مشارکت، حمایت و کمک مالی شما می‌توانید به رشد سلام قرآن کمک کنید. افراد زیر کمک‌های خود را طی روزهای اخیر انجام داده‌اند.

بدون نام بدون نام علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی بدون نام محمدجعفر نعناکار رضا محیطی
حامی پروژه سلام قرآن باشید

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.