سوره‌ها

جزء

جزء آیات تعداد آیات تعداد سوره‌ها تعداد کلمات
۱ ۱ - ۱۴۸ ۱۴۸
۲
۲,۵۲۲
۲ ۱۴۹ - ۲۵۹ ۱۱۱
۱
۲,۵۷۹
۳ ۲۶۰ - ۳۸۵ ۱۲۶
۲
۲,۶۲۲
۴ ۳۸۶ - ۵۱۶ ۱۳۱
۲
۲,۵۰۶
۵ ۵۱۷ - ۶۴۰ ۱۲۴
۱
۲,۵۷۹
۶ ۶۴۱ - ۷۵۰ ۱۱۰
۲
۲,۵۰۳
۷ ۷۵۱ - ۸۹۹ ۱۴۹
۲
۲,۷۷۴
۸ ۹۰۰ - ۱,۰۴۱ ۱۴۲
۲
۲,۵۶۶
۹ ۱,۰۴۲ - ۱,۲۰۰ ۱۵۹
۲
۲,۴۸۷
۱۰ ۱,۲۰۱ - ۱,۳۲۷ ۱۲۷
۲
۲,۳۸۹
۱۱ ۱,۳۲۸ - ۱,۴۷۸ ۱۵۱
۳
۲,۶۵۷
۱۲ ۱,۴۷۹ - ۱,۶۴۸ ۱۷۰
۲
۲,۶۹۳
۱۳ ۱,۶۴۹ - ۱,۸۰۲ ۱۵۴
۳
۲,۶۱۳
۱۴ ۱,۸۰۳ - ۲,۰۲۹ ۲۲۷
۲
۲,۴۹۹
۱۵ ۲,۰۳۰ - ۲,۲۱۴ ۱۸۵
۲
۲,۶۸۴
۱۶ ۲,۲۱۵ - ۲,۴۸۳ ۲۶۹
۳
۲,۷۴۷
۱۷ ۲,۴۸۴ - ۲,۶۷۳ ۱۹۰
۲
۲,۴۴۳
۱۸ ۲,۶۷۴ - ۲,۸۷۵ ۲۰۲
۳
۲,۶۴۱
۱۹ ۲,۸۷۶ - ۳,۲۱۴ ۳۳۹
۳
۲,۶۱۱
۲۰ ۳,۲۱۵ - ۳,۳۸۵ ۱۷۱
۳
۲,۵۵۴
۲۱ ۳,۳۸۶ - ۳,۵۶۳ ۱۷۸
۵
۲,۵۸۲
۲۲ ۳,۵۶۴ - ۳,۷۳۲ ۱۶۹
۴
۲,۶۳۸
۲۳ ۳,۷۳۳ - ۴,۰۸۹ ۳۵۷
۴
۲,۶۲۸
۲۴ ۴,۰۹۰ - ۴,۲۶۴ ۱۷۵
۳
۲,۵۲۰
۲۵ ۴,۲۶۵ - ۴,۵۱۰ ۲۴۶
۵
۲,۶۶۸
۲۶ ۴,۵۱۱ - ۴,۷۰۵ ۱۹۵
۶
۲,۶۱۲
۲۷ ۴,۷۰۶ - ۵,۱۰۴ ۳۹۹
۷
۲,۵۲۸
۲۸ ۵,۱۰۵ - ۵,۲۴۱ ۱۳۷
۹
۲,۶۱۸
۲۹ ۵,۲۴۲ - ۵,۶۷۲ ۴۳۱
۱۱
۲,۶۶۱
۳۰ ۵,۶۷۳ - ۶,۲۳۶ ۵۶۴
۳۷
۲,۳۰۸

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.