سوره‌ها

جزء

ما ماموریت‌های زیر را برای پروژه سلام قرآن در آغاز راه تعریف کردیم و آن را در ادامه گسترش خواهیم داد.

  • جمع‌آوری تمام اطلاعات اصلی و معتبر مربوط به قرآن مثل قرائت، ترجمه و ...
  • کمک به جامعه قرآنی برای نشر بهتر قرآن در دنیای الکترونیکی
  • تسهیل دسترسی مسلمانان به منبع اصلی دین خود
  • کمک به آموزش صحیح قرآن و انتشار منابع آموزشی معتبر قرآنی

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.