سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والعاديات ضبحا ۱
فولادوند سوگند به ماديانهائى كه با همهمه تازانند و با سم‌[هاى‌] خود از سنگ آتش مى‌جهانند!
فالموريات قدحا ۲
فولادوند و برق [از سنگ‌] همى جهانند،
فالمغيرات صبحا ۳
فولادوند و صبحگاهان هجوم آرند،
فاثرن به نقعا ۴
فولادوند و با آن [يورش‌]، گردى برانگيزند،
فوسطن به جمعا ۵
فولادوند و بدان [هجوم‌]، در دل گروهى درآيند،
ان الانسان لربه لكنود ۶
فولادوند كه انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است،
وانه على ذالك لشهيد ۷
فولادوند و او خود بر اين [امر]، نيك گواه است.
وانه لحب الخير لشديد ۸
فولادوند و راستى او سخت شيفته مال است.
۞ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور ۹
فولادوند مگر نمى‌داند كه چون آنچه در گورهاست بيرون ريخته گردد،
وحصل ما في الصدور ۱۰
فولادوند و آنچه در سينه‌هاست فاش شود،
ان ربهم بهم يوميذ لخبير ۱۱
فولادوند در چنان روزى پروردگارشان به [حال‌] ايشان نيك آگاه است؟
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۰۰ عادیات - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.