سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

كهيعص ۱
قرائتی قرائتی كاف، ها، یا، عین، صاد.
ذكر رحمت ربك عبده زكريا ۲
قرائتی قرائتی [این آیات،] یادى است از لطف پروردگارت به بنده‌اش زكریا.
اذ نادى ربه نداء خفيا ۳
قرائتی قرائتی هنگامی كه پروردگارش را با ندایى پنهان خواند.
قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعايك رب شقيا ۴
قرائتی قرائتی [زكریا] گفت: «پروردگارا! به راستی استخوانم سست، و [موى] سرم از پیرى، سپید شده است. و پروردگارا! من هرگز در دعا به پیشگاهت [از اجابت] محروم نبوده‌ام.
واني خفت الموالي من ورايي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ۵
قرائتی قرائتی و من براى پس از [مرگ] خود، از بستگانم بیمناكم. و همسرم [از آغاز زندگى‌] نازا بوده است، پس از جانب خود جانشینى به من عطا فرما!
ﭿ
يرثني ويرث من ال يعقوب ۖ واجعله رب رضيا ۶
قرائتی قرائتی [جانشینى] كه وارث من و دودمان یعقوب باشد. و پروردگارا! او را پسندیده قرار ده!»
يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ۷
قرائتی قرائتی [خداوند فرمود:] «اى زكریا! ما تو را به پسرى نوید مى‌دهیم كه نامش یحیى است. پیش از این همنامى براى او قرار نداده‌ایم.»
قال رب انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ۸
قرائتی قرائتی [زكریا] گفت: «پروردگارا! چگونه براى من پسرى خواهد بود در حالى كه همسرم نازا بوده است و خود نیز از پیرى به فرتوتى رسیده‌ام؟!»
قال كذالك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شييا ۹
قرائتی قرائتی [فرشته وحى] گفت: «چنین است [كه گفتى، ولى‌] پروردگارت فرمود: این [كار] بر من آسان است، و من تو را پیش از این آفریدم، در حالى كه چیزى نبودى.»
قال رب اجعل لي اية ۚ قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ۱۰
قرائتی قرائتی [زكریا] گفت: «پروردگارا! براى من نشانه‌اى قرار ده [تا علم من به یقین تبدیل شود.]» [خداوند] فرمود: «نشانه تو آن است كه تا سه شبانه‌روز [زبان تو، از كار مى‌افتد و] با مردم سخن نخواهى گفت، [با اینكه تندرستى.]»
فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا ۱۱
قرائتی قرائتی آن‌گاه [زكریا] از محراب عبادت به سوى مردمش بیرون شد، پس به آنان اشاره كرد كه: بامدادان و شامگاهان خدا را تسبیح گویید.»
يا يحيى خذ الكتاب بقوة ۖ واتيناه الحكم صبيا ۱۲
قرائتی قرائتی [پس یحیى را به وى عطا كردیم و به او گفتیم:] «اى یحیى! كتاب [خدا] را با قدرت بگیر و در كودكى به او حكمت [و نبوّت] دادیم.
وحنانا من لدنا وزكاة ۖ وكان تقيا ۱۳
قرائتی قرائتی و نیز از جانب خود، مهربانى و پاكى به او دادیم و او تقواپیشه بود.
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ۱۴
قرائتی قرائتی و نسبت به پدر و مادرش نیكوكار بود و هرگز [نسبت به مردم، زورگو،] سركش و نافرمان نبود.
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ۱۵
قرائتی قرائتی و سلامی [شایسته] بر او باد، روزی که زاده شد و روزی که می‌میرد و روزی که زنده برانگیخته می‌شود.
واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ۱۶
قرائتی قرائتی و در این كتاب، مریم را یاد كن، هنگامى كه از خاندانش جدا شد و در مكانى شرقى قرار گرفت.
ﭿ
فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ۱۷
قرائتی قرائتی آن‌گاه دور از دیگران، براى خود پرده‌اى قرار داد. پس ما روح [الامین] خود، [جبرئیل] را به سوى او فرستادیم که به شكل انسانى خوش­اندام بر او نمایان شد.
قالت اني اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا ۱۸
قرائتی قرائتی [مریم به او] گفت: «من از تو به [خداى] رحمان پناه مى‌برم، اگر پرهیزكارى [از من دور شو]!»
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ۱۹
قرائتی قرائتی [فرشته]گفت: «همانا من فرستاده‌ى پروردگار توام، [و آمده‌ام] تا پسرى پاكیزه به تو ببخشم.»
قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا ۲۰
قرائتی قرائتی [مریم] گفت: «چگونه ممكن است براى من فرزندى باشد؟ در حالى كه دست هیچ بشرى به من نرسیده است، و بدكاره هم نبوده‌ام؟»
قال كذالك قال ربك هو علي هين ۖ ولنجعله اية للناس ورحمة منا ۚ وكان امرا مقضيا ۲۱
قرائتی قرائتی [فرشته‌] گفت: چنین است! [ولى‌] پروردگارت فرمود: این كار بر من آسان است و براى این [است‌] که او را براى مردم نشانه‌اى [از قدرت خود] و رحمتى از جانب خویش قرار دهیم، و این كارى است شدنى و قطعى.»
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ۲۲
قرائتی قرائتی پس مریم [به عیسى] باردار شد و با وى در مكانى دور خلوت گزید.
فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هاذا وكنت نسيا منسيا ۲۳
قرائتی قرائتی آن‌گاه دردِ زایمان او را به سوى تنه‌ى درخت خرمایى كشاند. [مریم از شدّت ناراحتى و بیم رسوایی] گفت: «اى كاش پیش از این مرده بودم، و فراموش شده بودم.»
فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ۲۴
قرائتی قرائتی پس، از فرودست او را صدا زد كه: « [اى مریم!] غم مخور! همانا پروردگارت زیر [پاى] تو چشمه‌ى آبى روان ساخت.
ﯿ
وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ۲۵
قرائتی قرائتی و شاخه‌ی این نخل را به سوى خود تكان بده، [تا] رطب تازه بر تو فرو ریزد.
فكلي واشربي وقري عينا ۖ فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمان صوما فلن اكلم اليوم انسيا ۲۶
قرائتی قرائتی پس [از آن رطب] بخور و [از آب نهر] بنوش و چشمت را [به داشتن فرزند] روشن بدار. پس اگر کسى از آدمیان را دیدى، [که درباره‌ی نوزاد مى‌پرسند، با اشاره] بگو: «من براى [خداوند] رحمان، روزه‌ى سکوت نذر کرده‌ام، بنابراین امروز با هیچ انسانى سخن نخواهم گفت.»
فاتت به قومها تحمله ۖ قالوا يا مريم لقد جيت شييا فريا ۲۷
قرائتی قرائتی پس مریم در حالى که نوزادش را در آغوش گرفته بود، او را نزد قوم خود آورد. گفتند: «اى مریم! به راستى کار بسیار ناپسندى مرتکب شده‌اى.
يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ۲۸
قرائتی قرائتی اى خواهر هارون! پدرت مرد بدى نبود، و مادرت [نیز] بدکاره نبود.»
ﭿ
فاشارت اليه ۖ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ۲۹
قرائتی قرائتی پس مریم به نوزادش اشاره کرد [که از او بپرسید]. گفتند: «چگونه با کسى که در گهواره [و] کودک است سخن بگوییم؟»
قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ۳۰
قرائتی قرائتی [عیسى به سخن آمد و] گفت: «منم بنده‌ى خدا! او به من کتاب داده و مرا پیامبر کرده است.
وجعلني مباركا اين ما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ۳۱
قرائتی قرائتی و هرجا که باشم، خداوند مرا مایه‌ى برکت قرار داده، و تا زنده‌ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است.
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ۳۲
قرائتی قرائتی و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده، و [نسبت به مردم،] ستمگر و سنگدل قرار نداده است.
والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ۳۳
قرائتی قرائتی و درود بر من، روزى که زاده شدم، و روزى که مى‌میرم، و روزى که زنده برانگیخته مى‌شوم.»
ذالك عيسى ابن مريم ۚ قول الحق الذي فيه يمترون ۳۴
قرائتی قرائتی این است [ماجرای] عیسى، پسر مریم؛ [همان] گفتار درستى که [یهود و نصارا‌] در آن شک مى‌کنند.
ما كان لله ان يتخذ من ولد ۖ سبحانه ۚ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ۳۵
قرائتی قرائتی شایسته نیست که خداوند فرزندى برگزیند، او منزّه است، هرگاه انجام کارى را اراده کند، همین­قدر که بگوید: موجود باش، بى‌درنگ موجود مى‌شود.
وان الله ربي وربكم فاعبدوه ۚ هاذا صراط مستقيم ۳۶
قرائتی قرائتی و [عیسى گفت:] «در حقیقت خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که راه مستقیم، همین [بندگى او] است.»
ﯿ
فاختلف الاحزاب من بينهم ۖ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ۳۷
قرائتی قرائتی پس گروه‌هایى از میان پیروانش [درباره وى] به اختلاف پرداختند، [برخى او را خدا دانستند، و برخى فرزند خدا،] پس واى بر کافران از حضور در روز بزرگ [قیامت].
اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا ۖ لاكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ۳۸
قرائتی قرائتی چه خوب شنوا و بینایند روزى که به سوى ما مى‌آیند، ولى ستمگران امروز در گمراهىِ آشکارند.
وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يومنون ۳۹
قرائتی قرائتی و آنان را از روز ندامت و حسرت، [روز رستاخیز‌] بترسان، آن هنگام که کار تمام شود [و همه چیز پایان یابد؛ ولی اکنون] آنان در غفلتند و ایمان نمى‌آورند.
انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون ۴۰
قرائتی قرائتی تنها ماییم که زمین و اهلش را به ارث مى‌بریم و [همه] به سوى ما بازگردانده مى‌شوند.
واذكر في الكتاب ابراهيم ۚ انه كان صديقا نبيا ۴۱
قرائتی قرائتی و در این کتاب، ابراهیم را یاد کن، که او پیامبرى راستگو و راست‌کردار بود.
ﭿ
اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شييا ۴۲
قرائتی قرائتی آن‌گاه که به [عموى مشرکش آزر که به جای] پدرش [سرپرستی او را به عهده داشت]، گفت: «اى پدر! چرا چیزى را مى‌پرستى که نمى‌شنود و نمى‌بیند و تو را از هیچ چیز بى‌نیاز نمى‌کند؟!
يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا ۴۳
قرائتی قرائتی اى پدر! به راستی دانشى [از جانب حقّ] براى من آمده که براى تو نیامده است؛ بنابراین، از من پیروى کن تا تو را به راه راست هدایت کنم.
يا ابت لا تعبد الشيطان ۖ ان الشيطان كان للرحمان عصيا ۴۴
قرائتی قرائتی اى پدر! شیطان را [با اطاعت از او] پرستش مکن، که شیطان [خداى] رحمان را نافرمان است.
يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا ۴۵
قرائتی قرائتی اى پدر! من مى‌ترسم که از جانب [خداى] رحمان عذابى به تو رسد، و تو براى شیطان دوست و یاور باشى.»
قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم ۖ لين لم تنته لارجمنك ۖ واهجرني مليا ۴۶
قرائتی قرائتی گفت: «اى ابراهیم! آیا از خدایان من بیزارى؟ اگر [از این روش] دست برندارى، قطعاً تو را سنگسار خواهم کرد و [اکنون] براى مدّتى طولانى از من دور شو!»
قال سلام عليك ۖ ساستغفر لك ربي ۖ انه كان بي حفيا ۴۷
قرائتی قرائتی [ابراهیم] گفت: «بدرود! به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى‌خواهم، زیرا او همواره نسبت به من بسیار مهربان بوده است.
واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا ۴۸
قرائتی قرائتی و من از شما و آنچه غیر خدا مى‌خوانید، کناره مى‌گیرم و پروردگارم را مى‌خوانم. امیدوارم که در خواندن پروردگارم محروم [و بى‌پاسخ] نمانم.»
ﯿ
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب ۖ وكلا جعلنا نبيا ۴۹
قرائتی قرائتی چون ابراهیم از مشرکان و از آنچه به جاى خدا مى‌پرستیدند، کناره گرفت، ما اسحاق و [فرزندش] یعقوب را به او بخشیدیم و همه را پیامبر قرار دادیم.
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ۵۰
قرائتی قرائتی و از رحمت خویش به آنها عطا کردیم و براى آنان [در میان مردم] نام نیکو و آوازه‌ی بلند قرار دادیم.
واذكر في الكتاب موسى ۚ انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ۵۱
قرائتی قرائتی و در این کتاب، از موسى یاد کن، زیرا که او بنده‌ى [برگزیده و] خالص‌شده [خدا] و فرستاده‌اى پیامبر بود.
وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ۵۲
قرائتی قرائتی و او را از جانبِ راستِ [کوهِ] طور ندا دادیم و رازگویان [به خود] نزدیکش ساختیم.
ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا ۵۳
قرائتی قرائتی و از رحمت خویش، برادرش هارون را که پیامبر بود، به او بخشیدیم. [تا وزیرش باشد.]
واذكر في الكتاب اسماعيل ۚ انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ۵۴
قرائتی قرائتی و در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او همواره در وعده‌هایش صادق، و فرستاده‌اى پیامبر بود.
وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ۵۵
قرائتی قرائتی و همواره خاندان خود را به نماز و زکات فرمان مى‌داد، و پیوسته نزد پروردگارش پسندیده بود.
ﭿ
واذكر في الكتاب ادريس ۚ انه كان صديقا نبيا ۵۶
قرائتی قرائتی و در این کتاب، از اِدریس یاد کن، به راستی او پیامبرى بسیار راستگو بود.
ورفعناه مكانا عليا ۵۷
قرائتی قرائتی و ما او را به مقام والایى بالا بردیم.
اولايك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسراييل وممن هدينا واجتبينا ۚ اذا تتلى عليهم ايات الرحمان خروا سجدا وبكيا ۩ ۵۸
قرائتی قرائتی آنان پیامبرانى بودند که خداوند بر آنها نعمت [ویژه] ارزانى داشت؛ [پیامبرانى] از نسل آدم و از [فرزندان] کسانى که با نوح [در کشتى] سوارشان کردیم، و از نسل ابراهیم و یعقوب، و از کسانى که هدایت نمودیم و برگزیدیم. هرگاه آیات [خداى] رحمان بر آنان خوانده مى‌شد، سجده‌کنان و گریان به خاک مى‌افتادند.
۞ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ۖ فسوف يلقون غيا ۵۹
قرائتی قرائتی آن‌گاه پس از آنان، جانشینان بد و ناشایستى آمدند که نماز را تباه کردند و هوس‌ها را پى گرفتند. پس به زودى [کیفر] گمراهى خود را خواهند دید.
الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولايك يدخلون الجنة ولا يظلمون شييا ۶۰
قرائتی قرائتی مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و کار شایسته کنند، که آنها داخل بهشت مى‌شوند و کمترین ستمی به آنان نخواهد شد.
جنات عدن التي وعد الرحمان عباده بالغيب ۚ انه كان وعده ماتيا ۶۱
قرائتی قرائتی بهشت‌هاى جاویدى که [خداى] رحمان از غیب به بندگانش وعده داده است. حتماً وعده‌ی او شدنى است.
لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ۖ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ۶۲
قرائتی قرائتی در آنجا سخن بیهوده‌اى نمى‌شنوند، بلکه آنچه مى‌شنوند فقط سلام و درود است و در آنجا هر بامداد و شامگاه، روزى آنان برایشان [آماده‌] است.
ﯿ
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ۶۳
قرائتی قرائتی این، همان بهشتى است که به هریک از بندگان پرهیزکار خود به میراث می‌دهیم.
وما نتنزل الا بامر ربك ۖ له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذالك ۚ وما كان ربك نسيا ۶۴
قرائتی قرائتی [پس از مدّتی تأخیر در نزول وحى، جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت:] «ما [فرشتگان] جز به فرمان پروردگارت فرود نمى‌آییم؛ آینده و گذشته‌ی ما و آنچه میان آنهاست، از آنِ اوست و پروردگار تو فراموشکار نیست.
رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته ۚ هل تعلم له سميا ۶۵
قرائتی قرائتی پروردگار آسمان‌ها و زمین، و آنچه میان آن دو قرار دارد؛ تنها او را بپرست و براى عبادتش شکیبا باش، آیا براى او همتا و هم‌نامى مى‌شناسى؟»
ويقول الانسان ااذا ما مت لسوف اخرج حيا ۶۶
قرائتی قرائتی و انسان مى‌گوید: «آیا آن‌گاه که مردم، دوباره زنده [از خاک‌] بیرونم مى‌آورند؟»
اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شييا ۶۷
قرائتی قرائتی آیا انسان به یاد نمى‌آورد که ما او را پیش از این آفریده‌ایم، در حالى که هیچ چیز نبود؟
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ۶۸
قرائتی قرائتی پس به پروردگارت سوگند که ما همه‌ی آنها را [که منکر معاد شده‌اند،] با شیطان‌ها گرد مى‌آوریم، سپس در حالى که به زانو درآمده‌اند، گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد.
ﭿ
ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمان عتيا ۶۹
قرائتی قرائتی سپس از هر گروهى، کسانى را که بر [خداى] رحمان سرکش‌تر بودند، جدا خواهیم کرد.
ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا ۷۰
قرائتی قرائتی آن‌گاه ما بهتر مى‌دانیم چه کسانى براى سوختن در دوزخ سزاوارترند.
وان منكم الا واردها ۚ كان على ربك حتما مقضيا ۷۱
قرائتی قرائتی و همه‌ی شما وارد دوزخ مى‌شوید. [این امر] از جانب پروردگارت حکمى است قطعی.
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ۷۲
قرائتی قرائتی سپس پرهیزکاران را نجات مى‌دهیم و ستمکاران را [که از ضعف و ذلّت] به زانو درآمده [اند]، در آن رها مى‌کنیم.
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا ۷۳
قرائتی قرائتی و هرگاه آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، کسانى که کفر ورزیده‌اند به آنان که ایمان آورده‌اند، مى‌گویند: «کدام یک از ما دو گروه، جایگاهش بهتر و محفلش آراسته‌تر است؟!»
وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورييا ۷۴
قرائتی قرائتی و چه بسیار ملت‌ها را پیش از آنان [به سبب طغیانشان‌] نابود کردیم که مال و ثروتشان بهتر بود و ظاهرى آراسته‌تر داشتند.
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمان مدا ۚ حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ۷۵
قرائتی قرائتی بگو: «هرکه در گمراهى است، [خداوند] رحمان او را تا مدّتى یارى و مهلت می‌دهد، تا وقتى که آنچه را وعده داده مى‌شوند، ببینند، یا عذاب [این دنیا] یا [عذاب] قیامت را. پس [در آن روز] خواهند دانست چه کسى جایگاهش بدتر و لشکرش ناتوان‌تر است.»
ﯿ
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ۗ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ۷۶
قرائتی قرائتی کسانى که هدایت یافته‌اند، خداوند بر هدایتشان مى‌افزاید و ثوابِ نیکى‌هاى ماندگار، نزد پروردگارت بهتر و خوش‌فرجام‌تر است.
افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا ۷۷
قرائتی قرائتی پس آیا دیدى کسى را که به آیات ما کفر ورزید و گفت: «قطعاً به من مال و فرزند [بسیار] داده خواهد شد!»
اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمان عهدا ۷۸
قرائتی قرائتی آیا او از غیب آگاه است؟ یا از [خداى] رحمان تعهّدى گرفته است؟
كلا ۚ سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ۷۹
قرائتی قرائتی هرگز [چنین نیست،] به زودى هر چه مى‌گوید، [در پرونده‌ی عملش‌] مى‌نویسیم و براى همیشه عذابش مى‌کنیم.
ونرثه ما يقول وياتينا فردا ۸۰
قرائتی قرائتی و هر چه را [از مال و فرزند] که مى‌گوید، ما وارث خواهیم شد و او بى‌کس و تنها نزد ما خواهد آمد.
واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عزا ۸۱
قرائتی قرائتی و به جاى خداى یگانه خدایانى [دروغین] برگزیدند تا براى ایشان مایه‌ی عزّت و توانمندی باشد.
ﭿ
كلا ۚ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ۸۲
قرائتی قرائتی هرگز [به این آرزو نمى‌رسند؛ بلکه] به زودى [معبودها] پرستش آنان را انکار می‌کنند و در برابر آنان به دشمنی برمى‌خیزند.
الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين توزهم ازا ۸۳
قرائتی قرائتی آیا ندیدى که ما شیطان‌ها را به سوى کافران فرستادیم تا آنان را شدیداً تحریک کنند؟
فلا تعجل عليهم ۖ انما نعد لهم عدا ۸۴
قرائتی قرائتی پس بر [عذاب] آنان شتاب مکن. ما حساب آنها را شماره می‌کنیم [تا موعدشان فرارسد و به کیفر آنچه مرتکب مى‌شدند، برسند].
يوم نحشر المتقين الى الرحمان وفدا ۸۵
قرائتی قرائتی روزى که ما پرهیزکاران را دسته‌جمعى به سوى [ضیافت خداى] رحمان گردآوریم.
ونسوق المجرمين الى جهنم وردا ۸۶
قرائتی قرائتی و مجرمان را تشنه به سوى دوزخ مى‌رانیم.
لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمان عهدا ۸۷
قرائتی قرائتی [در آن روز،] اختیار شفاعت ندارند مگر کسانى که از نزد [خداى‌] رحمان، پیمانى [بر اذن شفاعت‌] گرفته باشند.
وقالوا اتخذ الرحمان ولدا ۸۸
قرائتی قرائتی و [کافران] گفتند: «[خداى] رحمان [براى خود] فرزندى انتخاب کرده است!»
لقد جيتم شييا ادا ۸۹
قرائتی قرائتی راستى، چیز زشت و زننده‌ای [بر زبان‌] آوردید.
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ۹۰
قرائتی قرائتی نزدیک است از این سخن، آسمان‌ها متلاشى، و زمین شکافته شود و کوه‌ها به شدّت فروریزد.
ان دعوا للرحمان ولدا ۹۱
قرائتی قرائتی زیرا براى [خداى] رحمان، فرزندى قائل شدند.
وما ينبغي للرحمان ان يتخذ ولدا ۹۲
قرائتی قرائتی در حالى که براى [خداى] رحمان، سزاوار نیست که فرزندی برگزیند.
ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمان عبدا ۹۳
قرائتی قرائتی تمام موجودات آسمان‌ها و زمین، بنده‌وار نزد [خداوندِ] رحمان مى‌آیند.
لقد احصاهم وعدهم عدا ۹۴
قرائتی قرائتی قطعاً آنان را برشمرده و حساب آنها را درست نگه داشته است.
ﯿ
وكلهم اتيه يوم القيامة فردا ۹۵
قرائتی قرائتی و همگى روز قیامت تنها [و تهى‌دست] نزد او خواهند آمد.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان ودا ۹۶
قرائتی قرائتی بی‌گمان کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده‌اند، به زودى [خداى] رحمان براى آنان [در دل‌ها] محبّتى قرار مى‌دهد.
فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ۹۷
قرائتی قرائتی پس قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزکاران را به وسیله‌ى آن مژده دهى و مردم ستیزه‌جو را بدان بترسانى.
وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا ۹۸
قرائتی قرائتی و چه بسیار ملّت‌ها را پیش از آنان [به سبب طغیانشان‌] نابود کردیم. آیا کسى از آنها را مى‌یابى؟ یا کمترین صدایى از ایشان مى‌شنوى؟
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۹ مریم - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.