سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ۚ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ۚ ان الله كان عليكم رقيبا ۱
قرائتی قرائتی اى مردم! از پروردگارتان پروا کنید، همان که شما را از یک انسان آفرید و همسرش را نیز از [جنس] او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیارى را پراکنده ساخت. و از خدایى که [با سوگند به نام] او از یکدیگر درخواست مى‌کنید، پروا کنید. و از [قطع رابطه با] خویشاوندان بپرهیزید که خداوند همواره مراقب شماست.
ﭿ
واتوا اليتامى اموالهم ۖ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ۖ ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ۚ انه كان حوبا كبيرا ۲
قرائتی قرائتی و اموال یتیمان را به آنان [باز پس] دهید و اموال بد [خود] را با اموال خوبِ [یتیمان] عوض نکنید و اموال آنان را با اموال خود نخورید. زیرا این گناه بزرگى است.
وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ۖ فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ۚ ذالك ادنى الا تعولوا ۳
قرائتی قرائتی و اگر مى‌ترسید که نتوانید عدالت [میان همسران] را، در مورد دختران یتیم، مراعات کنید، [بجای آنان] با زنان دلخواه دیگر ازدواج کنید، دو یا سه یا چهار همسر. پس اگر مى‌ترسید که نتوانید [میان آنان نیز] به عدالت رفتار کنید، [به] یک همسر یا کنیزى که مال شماست [بسنده کنید]. این کار، به ترک ظلم و ستم نزدیک‌تر است.
واتوا النساء صدقاتهن نحلة ۚ فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنييا مرييا ۴
قرائتی قرائتی و مهریه زنان را به عنوان هدیه و با رغبت به آنان بدهید. پس اگر با میل و رضایت خویش چیزى از آن را به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا مصرف کنید.
ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ۵
قرائتی قرائتی و اموالتان را که خداوند وسیله قوام و برپایى [زندگى] شما قرار داده، به دست سفیهان نسپارید، [ولى] از درآمد آن به آنها روزى دهید و آنان را بپوشانید و با آنان سخن شایسته و نیکو بگویید.
ﯿ
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ۖ ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ۚ ومن كان غنيا فليستعفف ۖ ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف ۚ فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم ۚ وكفى بالله حسيبا ۶
قرائتی قرائتی و یتیمان را بیازمایید، تا هنگامى که به [بلوغ] برسند، پس اگر در آنان رشد یافتید، اموالشان را به آنها بازگردانید و آن را از [بیم] این که بزرگ شوند [و از شما پس بگیرند] به اسراف و شتاب، مصرف نکنید. و هر که بى‌نیاز است، [از گرفتن اجرت سرپرستی] خودداری ورزد. و آن که نیازمند است، به مقدار متعارف مى‌تواند مصرف کند. پس هنگامی که اموالشان را به آنان بازمى‌گردانید، بر آنان گواه و شاهد بگیرید. [این گواهى براى حفظ حقوق یتیمان است، وگرنه] خدا براى محاسبه کافى است.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر ۚ نصيبا مفروضا ۷
قرائتی قرائتی براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان، [پس از مرگ] بر جاى گذاشته‌اند، سهمى است، و براى زنان [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جاى گذاشته‌اند، سهمى است، خواه کم باشد یا زیاد؛ سهمى معین و مقرّر [که پرداخت آن واجب است].
واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ۸
قرائتی قرائتی و اگر هنگام تقسیم [ارث]، خویشاوندانى [که ارث نمى‌برند] و یتیمان و مستمندان حاضر شدند، چیزى از آن اموال را به آنها هم بدهید و با آنان پسندیده سخن بگویید.
ﭿ
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ۹
قرائتی قرائتی و کسانى که اگر پس از خود فرزندان ناتوانى به جای گذارند، بر [زیردست شدن] آنان مى‌ترسند، باید [از ستم بر یتیمان مردم نیز] بترسند و از خدا پروا کنند و [با آنها] سخنى استوار و شایسته بگویند.
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ۖ وسيصلون سعيرا ۱۰
قرائتی قرائتی کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى‌خورند، در حقیقت، آتشى را در شکم خود فرومى‌برند و به زودى در آتشى افروخته وارد خواهند شد.
ﯿ
يوصيكم الله في اولادكم ۖ للذكر مثل حظ الانثيين ۚ فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ۖ وان كانت واحدة فلها النصف ۚ ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ۚ فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ۚ فان كان له اخوة فلامه السدس ۚ من بعد وصية يوصي بها او دين ۗ اباوكم وابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا ۚ فريضة من الله ۗ ان الله كان عليما حكيما ۱۱
قرائتی قرائتی خداوند درباره‌ی [ارث] فرزندانتان به شما سفارش مى‌کند که سهم یک پسر برابر سهم دو دختر باشد، پس اگر [همه‌ی وارثان] دختر و بیش از دو تن باشند، دو سوّم میراث، سهم آنان است و اگر [تنها] یک دختر باشد، نصف میراث از آنِ اوست. و براى هر یک از پدر و مادرِ [میت]، اگر فرزندى داشته باشد، یک ششم میراث است. و اگر فرزندى نداشت و پدر و مادر، تنها وارث او باشند، مادر یک سوم مى‌برد و اگر متوفّى برادرانى داشت، سهم مادر یک ششم می‌شود. [و بقیه، براى پدر است. البتّه تقسیم ارث] پس از عمل به وصیتى است که او سفارش کرده یا پرداخت بدهى است که باید داده شود. شما درنمی‌یابید که پدران [و مادران] و فرزندانتان، کدام‌یک برایتان سودمندترند. این احکام، از سوى خدا واجب شده است، همانا خداوند همواره دانا و حکیم است.
ﭿ
۞ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ۚ فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ۚ من بعد وصية يوصين بها او دين ۚ ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ۚ فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ۚ من بعد وصية توصون بها او دين ۗ وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس ۚ فان كانوا اكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث ۚ من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار ۚ وصية من الله ۗ والله عليم حليم ۱۲
قرائتی قرائتی و [شما مردان] اگر همسرانتان فرزندى نداشته باشند، نیمى از آنچه بر جا نهاده‌اند و اگر فرزندى داشته باشند، یک چهارم از آنچه بر جا گذارده‌اند، از آن شماست. البتّه پس از عمل به وصیتى که کرده‌اند یا اداىِ دِینى که دارند. و براى زنان، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشید؛ و اگر براى شما فرزندى باشد، یک هشتم میراث شما برای آنهاست. البتّه پس از عمل به وصیتی که کرده‌اید یا پرداخت بدهی که دارید. و اگر مرد یا زنى که از او ارث مى‌برند، فرزند و پدر و مادر نداشته و [تنها] برادر یا خواهر داشته باشد، هر یک از آنان یک ششم ارث را می‌برند. و اگر بیش از یکى باشند، همه آنان در یک سوم، به تساوى شریکند، [در هر حال، تقسیم ارث] پس از انجام وصیتِ میت یا اداى دینِ اوست، به شرط آن که او نیز قصد نداشته باشد [از طریق وصیت و اقرار به دین،] به ورثه زیان برساند. این، سفارشى از سوى خداست و خداوند، دانا و بردبار است.
تلك حدود الله ۚ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ۚ وذالك الفوز العظيم ۱۳
قرائتی قرائتی آن [چه در احکام ارث گفته شد،] حدود و مقررّات الهى است، و هرکس از خدا و رسولش اطاعت کند، خداوند او را به باغ‌هایى وارد کند که از زیر درختانش نهرها جارى است، جاودانه در آن خواهند ماند، و این است کامیابى و رستگارى بزرگ.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ۱۴
قرائتی قرائتی و هرکس خدا و رسولش را نافرمانى کند و از حدود الهى تجاوز نماید، خدا او را به آتشى وارد کند که همیشه در آن مى‌ماند و براى او عذابى خوارکننده است.
واللاتي ياتين الفاحشة من نسايكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ۖ فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ۱۵
قرائتی قرائتی و از زنان شما، کسانى که مرتکب فحشا شوند، چهار شاهد از خودتان، علیه آنها بطلبید، پس اگر گواهى دادند، آن زنان را در خانه‌ها[ى خودشان] نگاه دارید، تا مرگشان فرارسد، یا آن که خداوند، [با صدور حکمى دیگر] راه و چاره‌اى براى آنان قرار دهد.
واللذان ياتيانها منكم فاذوهما ۖ فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ۗ ان الله كان توابا رحيما ۱۶
قرائتی قرائتی و آن مرد و زنى از شما، که [همسر ندارند، و] مرتکب آن کار [زشت] مى‌شوند، بیازارید [و با اجراى حدّ مجازات کنید]. پس اگر توبه کردند و خود را اصلاح نمودند، از آنان درگذرید. [زیرا] خداوند توبه‌پذیرِ مهربان است.
ﭿ
انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولايك يتوب الله عليهم ۗ وكان الله عليما حكيما ۱۷
قرائتی قرائتی پذیرش توبه از سوى خدا، تنها براى کسانى است که از روى جهالت مرتکب گناه مى‌شوند، سپس به زودی توبه مى‌کنند. خداوند توبه‌ى آنان را مى‌پذیرد و خدا، دانا و حکیم است.
وليست التوبة للذين يعملون السييات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار ۚ اولايك اعتدنا لهم عذابا اليما ۱۸
قرائتی قرائتی و کسانی که کارهاى زشت مى‌کنند تا هنگامى که مرگ هر یک از ایشان فرارسد، آن­گاه مى‌گوید: «اکنون توبه کردم.» و نیز آنان که در کفر مى‌میرند، توبه‌شان پذیرفته نیست. بلکه براى آنان عذابی دردناک فراهم ساخته‌ایم.
يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ۖ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة ۚ وعاشروهن بالمعروف ۚ فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شييا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ۱۹
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! براى شما حلال نیست که زنان [بیوه] را [همانند اموال شوهرانشان طبق سنّت جاهلیت] به اکراه به ارث برید و بر آنان سخت نگیرید تا قسمتى از آنچه را [به عنوان مهریه] به آنها داده‌اید، [از دستشان بیرون] برید! مگر آن که آنها عمل زشت آشکارى انجام دهند. و با آنان به نیکویى رفتار کنید و اگر از همسرتان خوشتان نیامد، [تصمیم به جدایى نگیرید،] چه بسا چیزى خوشایند شما نباشد، ولى خداوند، خیر فراوانى در آن قرار داده باشد.
وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شييا ۚ اتاخذونه بهتانا واثما مبينا ۲۰
قرائتی قرائتی و اگر خواستید همسر دیگرى به جاى همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانى [به عنوان مهریه] به او داده‌اید، چیزى از آن را پس نگیرید. آیا مى‌خواهید با تهمت و گناه آشکار، آن را باز پس گیرید؟!
وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ۲۱
قرائتی قرائتی و چگونه آن مال را باز پس مى‌گیرید، با آن که از یکدیگر کام گرفته‌اید و همسرانتان از شما [هنگام ازدواج، براى پرداخت مهریه] پیمانی محکم گرفته‌اند!
ﭿ
ولا تنكحوا ما نكح اباوكم من النساء الا ما قد سلف ۚ انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ۲۲
قرائتی قرائتی و زنانى را که پدرانتان با آنها ازدواج کرده‌اند، به همسری نگیرید، مگر آنچه در گذشته [پیش از نزول این حکم] انجام شده است. این گونه ازدواج، کاری زشت و تنفرآور، و راه و روشی نادرست است.
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسايكم وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسايكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل ابنايكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ۗ ان الله كان غفورا رحيما ۲۳
قرائتی قرائتی [ازدواج با این افراد] بر شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان، و خواهرانتان و عمّه‌هایتان، و خاله‌هایتان، و دخترانِ برادر و دخترانِ خواهر، و مادرانى که به شما شیر داده‌اند، و خواهران هم‌شیر [که از آن مادر شیر خورده‌اند]، و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان [از شوهر قبلى] که در دامن شما تربیت یافته‌اند، البته در صورتی که با مادرانشان، همبستر شده باشید، اما اگر آمیزش نکرده‌اید [و از آنان جدا شده‌اید]، مانعى ندارد [که با دختران آنها ازدواج کنید]، و [همچنین حرام است ازدواج با] همسران پسرانتان که از نسل شمایند، [نه پسر خوانده‌ها] و نباید دو خواهر را همزمان [به همسری] داشته باشید، مگر آنچه پیشتر رخ داده است. [که گناهش آمرزیده شده، ولى باید از یکى جدا شوید.] همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.
ﭿ
۞ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ۖ كتاب الله عليكم ۚ واحل لكم ما وراء ذالكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ۚ فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ۚ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ۚ ان الله كان عليما حكيما ۲۴
قرائتی قرائتی و [ازدواج با] زنان شوهردار [نیز بر شما حرام است،] مگر آنان که [در جنگ با کفّار اسیر کرده و] مالک شده‌اید. [که اسارت آنها در حکم طلاق است. این احکام،] نوشته و قانون خدا بر شماست. و جز اینها [که بیان شد،] بر شما حلال است که [زنان دیگر را] با [پرداخت بخشی از] اموالتان، به قصد پاکدامنى اختیار کنید، نه به قصد زنا. پس هرگاه از زنان [با ازدواج موقّت] کام گرفتید، واجب است مهریه آنها را بپردازید و گناهى بر شما نیست که پس از تعیین مهریه، با رضایت یکدیگر [مقدار آن را] کم یا زیاد کنید. خداوند همواره دانا و حکیم است.
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات ۚ والله اعلم بايمانكم ۚ بعضكم من بعض ۚ فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان ۚ فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ۚ ذالك لمن خشي العنت منكم ۚ وان تصبروا خير لكم ۗ والله غفور رحيم ۲۵
قرائتی قرائتی و هر کس از شما، که توانایى مالى ندارد تا با زنان پاکدامنِ باایمان ازدواج کند، مى‌تواند از کنیزان جوان مؤمن که مالک آن هستید، [همسر گزیند] و خداوند به ایمان شما آگاه‌تر است. همه از یکدیگرید، پس آنها را با اجازه‌ی صاحبانشان به همسرى درآورید و مهریه آنان را به طور شایسته به خودشان بدهید، به شرط آن که پاکدامن باشند، نه مرتکب فحشا شوند و نه دوست پنهانى بگیرند. پس آن‌گاه که کنیزان، همسردار شدند، اگر کار زشت زنا از آنان سر زد، کیفرشان نصف کیفر زنانِ آزاد است. این [نوع از ازدواج،] براى کسانى از شماست که از افتادن به گناه و فحشا بر خود بترسند. با این همه، صبر کردن [و ازدواج نکردن با کنیزان] برای شما بهتر است. و خداوند، آمرزنده و مهربان است.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ۗ والله عليم حكيم ۲۶
قرائتی قرائتی خداوند مى‌خواهد [با این قوانین، راه سعادت را] براى شما آشکار سازد و شما را به سنّت‌هاى [نیک] پیشینیانتان راهنمایى کند و توبه شما را بپذیرد. و خداوند، دانا و حکیم است.
والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما ۲۷
قرائتی قرائتی و خداوند مى‌خواهد شما را فرصت توبه دهد [و از آلودگى پاک سازد،] ولى کسانى که پیرو هوس‌هایند، مى‌خواهند که شما دستخوش انحرافى بزرگ شوید.
يريد الله ان يخفف عنكم ۚ وخلق الانسان ضعيفا ۲۸
قرائتی قرائتی خداوند مى‌خواهد [در کار ازدواج] بر شما آسان گیرد. زیرا انسان، [در برابر خواسته‌های نفسانی] ناتوان آفریده شده است.
ﭿ
يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ۚ ولا تقتلوا انفسكم ۚ ان الله كان بكم رحيما ۲۹
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از طرق نامشروع] نخورید، مگر این که داد و ستدی با رضایت یکدیگر باشد. و خود [و یکدیگر] را نکشید. خداوند همواره با شما مهربان است.
ومن يفعل ذالك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ۚ وكان ذالك على الله يسيرا ۳۰
قرائتی قرائتی و هر کس از روى تجاوز و ستم چنان کند [و دست به مال مردم دراز کرده، یا مرتکب خودکشى و خون‌ریزى شود] به زودى او را در آتشى [عظیم] درآوریم و این کار، براى خداوند آسان است.
ان تجتنبوا كباير ما تنهون عنه نكفر عنكم سيياتكم وندخلكم مدخلا كريما ۳۱
قرائتی قرائتی اگر از گناهان بزرگى که از آن نهى شده‌اید، پرهیز کنید، بدى‌هایتان را مى‌پوشانیم و شما را در جایگاهى ارجمند وارد مى‌کنیم.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ۚ للرجال نصيب مما اكتسبوا ۖ وللنساء نصيب مما اكتسبن ۚ واسالوا الله من فضله ۗ ان الله كان بكل شيء عليما ۳۲
قرائتی قرائتی هرگز برتری‌هایى را که خداوند براى بعضى از شما بر بعضى دیگر قرار داده، آرزو نکنید. [این تفاوت‌ها، براى حفظ نظام زندگى است. با این حال،] مردان از آنچه به دست آورده‌اند، بهره‌اى دارند و زنان نیز بهره‌اى. [و نباید حقوق هیچ یک پایمال گردد]. و [به جاى آرزو و حسادت،] از فضل خداوند درخواست کنید، که خداوند به هر چیزى داناست.
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون ۚ والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ۚ ان الله كان على كل شيء شهيدا ۳۳
قرائتی قرائتی و براى هر فرد، وارثانى قرار داده‌ایم که از میراث پدر و مادر و نزدیکان ارث برند. و کسانى که با آنان پیمان [زناشویی] بسته‌اید، سهمشان را [از ارث] بپردازید، همانا خداوند بر هر چیز، شاهد و ناظر است.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ۚ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ۚ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ۖ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ۗ ان الله كان عليا كبيرا ۳۴
قرائتی قرائتی مردان، سرپرست امور زنان [و خانواده‌ی خویش] هستنند، به خاطر برتری‌هایى که خداوند [در اداره‌ی خانواده] براى بعضى نسبت به بعضى قرار داده است، و به خاطر آن که از اموالشان، نفقه [زنان و خانواده را] مى‌پردازند. پس زنانِ شایسته، مطیع و متواضع­اند و به پاس حقوقى که خدا [براى آنان قرار داده و] حفظ کرده، در غیاب [همسران خود،]، حافظ [ناموس و حقوق] آنان‌اند. و زنانى را که از سرکشى آنان بیم دارید، [نخست] پند و اندرزشان دهید و [اگر مؤثّر نشد] در بستر از آنان دورى کنید و [اگر پند و قهر اثر نکرد، در محدوده‌ی دستور شرع] آنان را تنبیه کنید، پس اگر از شما اطاعت کردند، [براى ستم و آزار] بهانه‌اى بر آنان مجویید. همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.
ﭿ
وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ۗ ان الله كان عليما خبيرا ۳۵
قرائتی قرائتی و اگر از [ناسازگارى و] جدایى میان آن دو [همسر] بیم داشتید، داورى از خانواده‌ى شوهر، و داورى از خانواده‌ى زن برگزینید [تا به اختلاف آن دو رسیدگى کنند]. اگر بناى اصلاح داشته باشند، خداوند میان آن دو سازگارى خواهد داد، زیرا خداوند، [از نیات همه] باخبر و آگاه است.
۞ واعبدوا الله ولا تشركوا به شييا ۖ وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ۗ ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ۳۶
قرائتی قرائتی و خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکى کنید، و به بستگان و یتیمان و بینوایان و همسایه‌ى نزدیک و همسایه‌ى دور و یار همنشین و در راه مانده و زیردستان و بردگانتان [نیز نیکى کنید.] بی‌گمان خداوند، هر که را متکبّر و فخرفروش باشد، دوست نمى‌دارد.
الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله ۗ واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ۳۷
قرائتی قرائتی [همان] کسانى که خود بخل مى‌ورزند و مردم را نیز به بخل وامى‌دارند، و آنچه را که خداوند از فضل خویش به آنان بخشیده، پنهان مى‌دارند. [این عمل، در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته] و ما براى کافران عذابى خوارکننده آماده کرده‌ایم.
والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يومنون بالله ولا باليوم الاخر ۗ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ۳۸
قرائتی قرائتی و کسانى که اموال خود را از روى ریا و براى نشان دادن به مردم انفاق مى‌کنند، و به خدا و روز قیامت ایمان ندارند، و کسى که شیطان همدم او باشد، چه بد همدمى است!
وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله ۚ وكان الله بهم عليما ۳۹
قرائتی قرائتی و اگر به خدا و روز قیامت ایمان مى‌آوردند و از آنچه خدا، روزی‌شان کرده انفاق مى‌کردند، چه زیانى برایشان داشت؟ و خداوند از نیت آنان آگاه است.
ﭿ
ان الله لا يظلم مثقال ذرة ۖ وان تك حسنة يضاعفها ويوت من لدنه اجرا عظيما ۴۰
قرائتی قرائتی بی‌گمان خداوند به مقدار ذرّه‌اى هم ستم نمى‌کند، و اگر کار نیکى باشد، آن را دو چندان مى‌کند، و از جانب خویش نیز پاداشى بزرگ مى‌بخشد.
فكيف اذا جينا من كل امة بشهيد وجينا بك على هاولاء شهيدا ۴۱
قرائتی قرائتی پس آن هنگام که از هر امّتى، گواهى [بر اعمالشان] بیاوریم و تو را نیز بر آنان گواه گیریم، [حالشان] چگونه خواهد بود؟
يوميذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا ۴۲
قرائتی قرائتی در آن روز، کسانى که کفر ورزیدند و پیامبر را نافرمانى کردند، آرزو مى‌کنند که اى کاش [از خاک برانگیخته نشده و] با زمین یکسان بودند ولی [بدانند که با وجود گواهان] هیچ سخنى را نمى‌توانند از خدا پنهان کنند.
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ۚ وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغايط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ۗ ان الله كان عفوا غفورا ۴۳
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! در حال مستى به نماز نزدیک نشوید، تا بدانید چه مى‌گویید. و نیز در حال جنابت [به مسجد روی نیاورید]، مگر آن که رهگذر باشید [و بى‌توقّف عبور کنید،] تا این که غسل کنید. و اگر بیمار [بودید و استعمال آب برای شما ضرر داشت] یا در سفر بودید، یا یکى از شما از [محلّ] قضاى حاجت بازآمد، یا با زنان آمیزش کردید و آب [براى وضو یا غسل] نیافتید، بر خاکی پاک تیمّم کنید، [ابتدا دو کف دست را بر خاک بزنید،] آن‌گاه صورت و دست‌هایتان را مسح کنید، همانا خداوند، بخشنده و آمرزنده است.
ﯿ
الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل ۴۴
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] آیا آنان را که بهره‌اى از کتاب آسمانى به آنان داده شده بود، ملاحظه نکرده‌اى؟ گمراهى را براى خود مى‌خرند و مى‌خواهند شما [نیز] گمراه شوید.
والله اعلم باعدايكم ۚ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ۴۵
قرائتی قرائتی و خداوند دشمنان شما را بهتر مى‌شناسد. و سرپرستی خدا برای شما کافى است و یاری او شما را بس است.
ﭿ
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين ۚ ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولاكن لعنهم الله بكفرهم فلا يومنون الا قليلا ۴۶
قرائتی قرائتی بعضى از یهودیان، کلمات را از جایگاهش تغییر می‌دهند و با پیچاندن زبانشان و از سر طعنه بر دین، [به پیامبر] مى‌گویند: «[ما سخنان تو را] شنیدیم و نافرمانى کردیم. تو نیز [سخن ما را] بشنو که [ای کاش] ناشنوا گردى.» و «راعِنا!» [که در زبان عبری نوعی اهانت است.] و اگر مى‌گفتند: «[ما سخنان تو را] شنیدیم و اطاعت کردیم، تو نیز [سخن ما را] بشنو و ما را بنگر.» برایشان بهتر بود و با منطق سازگارتر؛ ولى خداوند آنان را به خاطر کفر و سرسختى‌شان لعنت کرد و جز عدّه‌ای اندک ایمان نمى‌آورند.
يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت ۚ وكان امر الله مفعولا ۴۷
قرائتی قرائتی اى کسانى که به شما کتاب داده شده! به آنچه نازل کردیم که هماهنگ با نشانه‌هایى است که [در تورات و انجیل] نزد شماست، ایمان بیاورید، پیش از آن که چهره [انسان]هایى را محو کنیم، و به پشت برگردانیم، یا آنها را از رحمت خود دور سازیم، آن­گونه که [یهودیانِ متخلّفِ] اهلِ روزِ شنبه را لعنت کردیم. و فرمان خداوند، انجام­یافتنی است.
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ۚ ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ۴۸
قرائتی قرائتی بی‌گمان خداوند این را که به او شرک ورزند، نمى‌بخشد، و کمتر از آن را براى هر که بخواهد مى‌بخشد. و هر کس براى خدا، همتایى قرار دهد، گناهى بزرگ مرتکب شده است.
الم تر الى الذين يزكون انفسهم ۚ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ۴۹
قرائتی قرائتی آیا ندیدى کسانى را که خود را به پاکی می‌ستایند؟ با این که خداوند هر که را بخواهد، مى‌ستاید و [در این امر،] کمترین ستمی بر آنان نخواهد شد.
انظر كيف يفترون على الله الكذب ۖ وكفى به اثما مبينا ۵۰
قرائتی قرائتی بنگر که چگونه بر خدا دروغ مى‌بندند! و همین گناه آشکار براى [مجازات] آنان بس است.
ﯿ
الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يومنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هاولاء اهدى من الذين امنوا سبيلا ۵۱
قرائتی قرائتی آیا ندیدى کسانى که بهره‌اى از کتاب [تورات] دارند، [برای اتحاد با مشرکان مکه، در برابر بت‌های آنان] به [نام‌های] «جِبت» و «طاغوت» [تعظیم کنند و به آنها] ایمان مى‌آورند، و درباره‌ی آن کافران مى‌گویند: «اینان از کسانى که [به محمّد] ایمان آورده‌اند، راه‌یافته‌ترند.»
اولايك الذين لعنهم الله ۖ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ۵۲
قرائتی قرائتی آنانند کسانى که خداوند لعنتشان کرده است و هر که را خدا از رحمت خود دور سازد، هرگز براى او یاورى نخواهى یافت.
ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يوتون الناس نقيرا ۵۳
قرائتی قرائتی آیا [یهودیانی که علیه مسلمانان توطئه می‌کنند، می‌پندارند که] آنان سهمى در حکومت دارند؟! در حالى که اگر چنین بود، کمترین حقى را به مردم نمى‌دادند.
ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ۖ فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما ۵۴
قرائتی قرائتی یا این که نسبت به [پیامبر و اهل بیتش و مؤمنانِ از] مردم، به خاطر آنچه خدا از فضل خویش به آنان داده است، حسد مى‌ورزند. در حالی که [ما پیش از این نیز] به [پیامبرانی چون موسی و عیسی از] خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و [برخی چون یوسف و سلیمان را] فرمانرواییِ بزرگى عطا کردیم.
ﭿ
فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه ۚ وكفى بجهنم سعيرا ۵۵
قرائتی قرائتی البته برخی یهودیان به او ایمان آوردند و برخی از ایمان آوردن مردم جلوگیرى کردند، و شعله‌ى سوزان دوزخ، [براى کیفر آنان بس] است.
ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ۗ ان الله كان عزيزا حكيما ۵۶
قرائتی قرائتی به زودى کسانى را که به آیات ما کافر شدند، در آتشى خواهیم افکند که هرگاه پوست بدنشان بسوزد، پوست دیگرى جایگزین آن مى‌گردانیم تا عذاب را بچشند. به­راستی خداوند توانا و حکیم است.
والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ۖ لهم فيها ازواج مطهرة ۖ وندخلهم ظلا ظليلا ۵۷
قرائتی قرائتی و کسانى را که ایمان آورده و کارهاى نیک انجام داده‌اند، به زودى در باغ‌هایى که از زیر [درختان] آن نهرها جارى است، وارد مى‌کنیم. جاودانه در آن خواهند ماند، در آنجا همسرانى پاکیزه دارند، و آنان را در سایه‌اى پایدار درآوریم.
۞ ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ۚ ان الله نعما يعظكم به ۗ ان الله كان سميعا بصيرا ۵۸
قرائتی قرائتی خداوند به شما فرمان مى‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید. و هر گاه میان مردم داورى کردید، به عدالت حکم کنید. چه نیکوست آنچه خدا شما را بدان پند مى‌دهد. بى‌گمان خداوند شنواى بیناست.
ﯿ
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ۖ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر ۚ ذالك خير واحسن تاويلا ۵۹
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امر خویش [که جانشینان معصوم پیامبرند] اطاعت کنید. و اگر درباره‌ی چیزى نزاع کردید، آن را به [حکم] خدا و پیامبر بازگردانید، اگر به خدا و قیامت ایمان دارید. این [رجوع به قرآن و سنّت براى حلّ اختلاف] بهتر و پایانش نیکوتر است.
الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ۶۰
قرائتی قرائتی آیا نظر نمى‌کنى به کسانى که مى‌پندارند به آنچه بر تو و آنچه پیش از تو نازل شده است، ایمان آورده‌اند؟! در حالى که قصد دارند داورى‌های خود را نزد طاغوت [و حکام باطل] ببرند، با این که به آنها دستور داده شده به طاغوت، کفر ورزند. و شیطان مى‌خواهد آنان را گمراه سازد، گمراهى دور و درازى!
ﭿ
واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا ۶۱
قرائتی قرائتی و چون به آنان گفته شود: «به سوى آنچه خداوند نازل کرده و به سوى پیامبر بیایید.» منافقان را مى‌بینى که به شدّت از پذیرش دعوت تو روى مى‌گردانند.
فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا ۶۲
قرائتی قرائتی پس چگونه وقتى به خاطر کارهایى که در گذشته انجام دادند، گرفتار مصیبت و مشکلى مى‌شوند، و [براى رهایى از آن] سراغ تو مى‌آیند، به خدا سوگند یاد مى‌کنند که هدف ما [از بردن داورى نزد طاغوت] جز نیکى و توافق نبوده است.
اولايك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا ۶۳
قرائتی قرائتی آنان کسانى هستند که خداوند، آنچه را در دل دارند، مى‌داند. پس از آنان دورى گزین و پندشان ده و با آنان سخنى رسا بگو که در جانشان بنشیند.
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ۚ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ۶۴
قرائتی قرائتی و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى آن که با اذن خداوند از او اطاعت کنند و اگر هنگامى که آنان به خود ستم کردند [و فرمان‌هاى خدا را زیر پا گذاردند] نزد تو مى‌آمدند و از خداوند آمرزش مى‌خواستند و پیامبر هم براى آنان استغفار مى‌کرد، قطعاً خداوند را توبه‌پذیر و مهربان مى‌یافتند.
فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ۶۵
قرائتی قرائتی چنین نیست [که شما گمان می‌کنید]! به پروردگارت سوگند که مردم ایمان نمى‌آورند، مگر آن که در اختلافات خود، تو را داور قرار دهند، و در دل احساس ناراحتى از قضاوت تو نداشته باشند، [بلکه در برابر داورى تو] کاملاً تسلیم باشند.
ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ۖ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا ۶۶
قرائتی قرائتی و اگر به آنان دستور مى‌دادیم که تن به کشتن دهید یا از خانه و سرزمین خود بیرون روید، تنها افرادى اندک، این دستور را انجام مى‌دادند. و اگر اندرزهایى را که به آنان داده مى‌شد، عمل مى‌کردند، برایشان بهتر و در پایدارى مؤثرتر بود.
واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ۶۷
قرائتی قرائتی و در این صورت یقیناً ما از جانب خود پاداشى بزرگ به آنان مى‌دادیم.
ولهديناهم صراطا مستقيما ۶۸
قرائتی قرائتی و قطعاً آنان را به راهى راست هدایت مى‌کردیم.
ﭿ
ومن يطع الله والرسول فاولايك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ۚ وحسن اولايك رفيقا ۶۹
قرائتی قرائتی و کسانى که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، [در قیامت] با کسانى همدم خواهند بود که خداوند بر آنان نعمت داده است: پیامبران، صِدّیقان، شهیدان و صالحان. و اینان چه رفیقان خوبى هستند!
ذالك الفضل من الله ۚ وكفى بالله عليما ۷۰
قرائتی قرائتی این فضیلت از سوى خداست و دانایىِ خدا [به احوال بندگانش] کافى است.
يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ۷۱
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! [در برابر دشمن هوشیار باشید،] سلاح خود را برگیرید و به صورت گروه گروه یا دسته‌جمعی، به سوى دشمن حرکت کنید.
وان منكم لمن ليبطين فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ۷۲
قرائتی قرائتی و در میان شما کسانى هستند که [هم خود سستی مى‌ورزند و هم] عامل کندى و دلسردى رزمندگان مى‌شوند، هر گاه برای شما مشکلى پیش آید، مى‌گوید: «خدا بر من منّت نهاده که همراه آنان [در جبهه] حضور نیافتم و شاهد [آن مصیبت] نبودم.»
ولين اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ۷۳
قرائتی قرائتی و اگر فضل و غنیمتى از سوى خداوند به شما برسد، چنان که گویی میان شما و او هرگز دوستى نبوده [تا نفع شما را نفع خود بداند،] خواهد گفت: «اى کاش [در جهاد] با آنان بودم تا به رستگارىِ بزرگ مى‌رسیدم.»
۞ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ۚ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجرا عظيما ۷۴
قرائتی قرائتی آرى، کسانى باید در راه خدا نبرد کنند که زندگى دنیا را به آخرت مى‌فروشند و کسى که در راه خدا مى‌جنگد، چه کشته شود و چه پیروز گردد، به زودى پاداشى بزرگ به او خواهیم داد.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هاذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ۷۵
قرائتی قرائتی چرا در راه خدا و [براى رهایى] مردان و زنان و کودکان مستضعف نمى‌جنگید؟ همان کسانی که مى‌گویند: «پروردگارا! ما را از این شهرى که مردمش ستمگرند، بیرون بر و از جانب خود رهبر و سرپرستى براى ما قرار ده، و از سوى خودت، یاورى براى ما تعیین فرما!»
ﭿ
الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله ۖ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ۖ ان كيد الشيطان كان ضعيفا ۷۶
قرائتی قرائتی کسانى که ایمان آورده‌اند، در راه خدا جهاد مى‌کنند و کسانى که کافر شده‌اند، در راه طاغوت مى‌جنگند. پس با دوستان و یاران شیطان پیکار کنید [و بیم نداشته باشید،] زیرا نیرنگ شیطان سست و ضعیف است.
الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية ۚ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب ۗ قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ۷۷
قرائتی قرائتی آیا نمى‌نگرى به کسانى که [پیش از هجرت، هنگامی که] به آنان گفته شد: «[اکنون از مبارزه] دست نگه‌دارید و نماز به پا دارید و زکات بپردازید.» [از این دستور ناراحت بودند]، ولى چون [در مدینه] فرمان جهاد به آنان داده شد، گروهى از آنان از مردمِ [مشرک مکه] چنان مى‌ترسیدند که گویا از خدا مى‌ترسند، بلکه بیشتر. و گفتند: «پروردگارا! چرا جنگ را بر ما واجب کردى؟ چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت ندادى؟» بگو: «بهره دنیا اندک و ناچیز است و براى کسى که تقوا پیشه کند، آخرت بهتر است. و کمترین ستمى به شما نخواهد شد.»
ﯿ
اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ۗ وان تصبهم حسنة يقولوا هاذه من عند الله ۖ وان تصبهم سيية يقولوا هاذه من عندك ۚ قل كل من عند الله ۖ فمال هاولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ۷۸
قرائتی قرائتی هر جا باشید، مرگ شما را درمى‌یابد، هر چند در دژهاى محکم باشید. و اگر به آنان [که منافقند،] نیکى و پیروزى برسد، مى‌گویند: «این از سوى خداست.» و اگر بدى [و شکستى] به ایشان برسد، مى‌گویند: «این از جانب توست.» بگو: «همه از جانب خداست.» پس چرا این گروه حاضر نیستند سخنى را درک کنند؟!
ما اصابك من حسنة فمن الله ۖ وما اصابك من سيية فمن نفسك ۚ وارسلناك للناس رسولا ۚ وكفى بالله شهيدا ۷۹
قرائتی قرائتی [اى انسان!] هر نیکى به تو برسد، از خداست و هر بدى به تو برسد، از خودِ توست. و [اى پیامبر!] ما تو را براى مردم به رسالت فرستادیم و گواهى خدا [در این باره] کافى است.
من يطع الرسول فقد اطاع الله ۖ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ۸۰
قرائتی قرائتی هر کس از پیامبر اطاعت کند، بى‌شک خداوند را اطاعت کرده است. و هر که روی گرداند و سر باز زند، ما تو را بر او نگهبان نفرستاده‌ایم [و تو در برابر او، مسئول نیستى].
ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طايفة منهم غير الذي تقول ۖ والله يكتب ما يبيتون ۖ فاعرض عنهم وتوكل على الله ۚ وكفى بالله وكيلا ۸۱
قرائتی قرائتی [منافقان، در حضور تو] مى‌گویند: «فرمانبرداریم!» امّا هنگامى که از نزد تو بیرون مى‌روند، گروهى از آنان در جلسات شبانه، بر خلاف گفته‌ى تو [می‌گویند و] اندیشه مى‌کنند؛ ولى خداوند، آنچه را در این جلسات مى‌گذرد، ثبت می‌کند. پس از آنها روى گردان و بر خداوند توکل کن، و کافى است که خداوند، پشتیبان تو باشد.
ﭿ
افلا يتدبرون القران ۚ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ۸۲
قرائتی قرائتی آیا در قرآن نمى‌اندیشند؟ در حالى که اگر از سوى غیر خدا بود، قطعاً اختلاف بسیارى در آن مى‌یافتند.
واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ۖ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ۗ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ۸۳
قرائتی قرائتی و هنگامى که خبرى امیدبخش [از پیروزی] یا نگران‌کننده [از شکست]، به آنان برسد، [بدون تحقیق،] آن را پخش مى‌کنند، در حالى که اگر درباره‌ی آن خبر، به پیامبر و اولیاى امر خود مراجعه می‌کردند، کسانی از آنان که قدرت تشخیص دارند، [حقیقت امر را از آنان] درمى‌یافتند. و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود، به جز اندکى، همگى از شیطان پیروى مى‌کردید.
فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك ۚ وحرض المومنين ۖ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا ۚ والله اشد باسا واشد تنكيلا ۸۴
قرائتی قرائتی پس [ای پیامبر!] در راه خدا پیکار کن، [و بدان که] جز انجام وظیفه‌ی خود تکلیفى ندارى و مؤمنان را [نیز به جهاد] تشویق کن، باشد که خداوند گزند کافران را [از شما] بازدارد. و خداوند قدرتمندتر و سخت‌کیفرتر است.
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ۖ ومن يشفع شفاعة سيية يكن له كفل منها ۗ وكان الله على كل شيء مقيتا ۸۵
قرائتی قرائتی هر کس در کار نیک میانجى شود، بهره‌اى از [پاداش] آن مى‌برد و هر کس در کار بد میانجى شود، بهره‌اى از کیفر آن خواهد داشت. و خداوند بر هر چیزى نگهبان است.
ﯿ
واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها ۗ ان الله كان على كل شيء حسيبا ۸۶
قرائتی قرائتی و هرگاه شما را درود و سلامی گفتند، [در پاسخ،] درودى بهتر از آن بگویید یا همان را بازگویید. خداوند همواره بر هر چیزى حساب‌رس است.
الله لا الاه الا هو ۚ ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ۗ ومن اصدق من الله حديثا ۸۷
قرائتی قرائتی خداوند که معبودى جز او نیست، همه‌ی شما را در روز قیامت، که هیچ شکى در آن نیست گرد مى‌آورد. و راستگوتر از خدا در سخن کیست؟
۞ فما لكم في المنافقين فيتين والله اركسهم بما كسبوا ۚ اتريدون ان تهدوا من اضل الله ۖ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ۸۸
قرائتی قرائتی چرا درباره‌ى منافقان دو دسته شده‌اید؟ با آن که خداوند آنان را به کیفر کارهای ناپسندى که مرتکب شده‌اند، سرنگون کرده است. آیا مى‌خواهید کسانى را که خداوند [بر اثر اعمال زشتشان] گمراه کرده، به راه آورید؟ [در حالى که] هر کس را خداوند گمراه کند، هرگز راهى براى [نجات و هدایت] او نخواهى یافت.
ﭿ
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ۖ فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ۚ فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ۖ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ۸۹
قرائتی قرائتی آنان دوست دارند که شما همچون خودشان کافر شوید، تا با آنان برابر گردید. بنابر این از آنان دوستانى انتخاب نکنید، مگر آن که در راه خدا هجرت نمایند. پس اگر سر باز زدند [و به خیانت و جنایتشان علیه شما ادامه دادند،] آنان را هر جا یافتید، دستگیر کنید و به قتل برسانید. و از بین آنان، هیچ دوست و یاورى نگیرید.
الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ۚ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ۚ فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ۹۰
قرائتی قرائتی مگر کسانى که به گروهى که میان شما و آنها پیمانى برقرار است، بپیوندند یا به نزد شما بیایند در حالى که سینه‌هایشان از جنگیدن با شما یا با قوم خود به تنگ آمده باشد. و اگر خدا مى‌خواست، مسلّماً آنها را بر شما مسلط مى‌نمود و حتماً با شما مى‌جنگیدند. پس اگر از شما کناره گرفتند و با شما پیکار نکردند و پیشنهاد صلح و سازش دادند، دیگر خداوند براى شما راهى براى تعرّض و جنگ با آنان قرار نداده است.
ﯿ
ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كل ما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها ۚ فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ۚ واولايكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ۹۱
قرائتی قرائتی به زودى گروهى دیگر [از منافقانِ اطراف مدینه] را خواهید یافت که مى‌خواهند [با برقراری عهد و پیمان و اظهار اسلام،] از جانب شما در امان باشند و [با اظهار کفر،] از قوم خود ایمن گردند. [اما] هر بار که به سوى فتنه­گری خوانده شوند، با سر در آن فرومى‌روند. پس اگر از [درگیرى با] شما کناره نگرفتند و پیشنهاد صلح ندادند و دست [از فتنه و فساد] برنداشتند، آنان را هر جا یافتید، دستگیر کنید و به قتل برسانید. آنها کسانى هستند که ما براى شما علیه آنان حجّت و دلیلی آشکار قرار دادیم.
ﭿ
وما كان لمومن ان يقتل مومنا الا خطا ۚ ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ۚ فان كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة ۖ وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مومنة ۖ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ۗ وكان الله عليما حكيما ۹۲
قرائتی قرائتی و براى هیچ مؤمنى سزاوار نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر [این که] از روى خطا و اشتباه [مرتکب این کار شود]. و هر کس مؤمنى را به خطا کشت، پس باید برده‌ى مؤمنى را آزاد کند و خون‌بهاى کشته را به خانواده‌اش بپردازد، مگر آن که [خانواده‌ى مقتول] بگذرند و اگر [مقتول] با آن که مؤمن است، از قومى است که با شما دشمنند، [جریمه‌اش فقط] آزاد کردن یک برده‌ى مؤمن است [و پرداخت خون‌بها به دشمن لازم نیست]. و اگر از قومى باشد که میان شما و آنان پیمانى برقرار است، باید دیه‌ى او را به خانواده‌اش بپردازد و برده‌ى مؤمنى را نیز آزاد کند. و اگر [برده‌اى براى آزاد کردن، یا پولى براى خرید برده] نیافت، پس دو ماه پیاپى روزه بگیرد. [این تخفیف در حکم، گذشت و] بازگشتى است از جانب خداوند، و خداوند همواره دانا و حکیم است.
ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ۹۳
قرائتی قرائتی و هر کس مؤمنى را از روی عمد بکشد، کیفرش دوزخ است، همیشه در آن خواهد بود، و خداوند بر او خشم مى‌گیرد و او را از رحمت خود دور می‌سازد و براى او عذابى بزرگ آماده ساخته است.
يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مومنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ۚ كذالك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ۚ ان الله كان بما تعملون خبيرا ۹۴
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! هرگاه در راه خدا [براى جهاد] سفر مى‌کنید، پس تحقیق کنید و به خاطر این که [غنیمت و] کالاى ناپایدار دنیا را به دست آورید، به کسى که نزد شما اظهار اسلام مى‌کند، نگویید: «تو مؤمن نیستى!» چرا که [براى شما] غنیمت‌هاى بسیاری نزد خداوند است. شما نیز خودتان قبلاً این­گونه بودید، پس خداوند بر شما منّت نهاد [و ایمان در جانتان نفوذ کرد.] پس [در کار جنگ] تحقیق کنید [و زود دست به اسلحه نبرید] که خداوند همواره به آنچه انجام مى‌دهید، آگاه است.
لا يستوي القاعدون من المومنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم ۚ فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة ۚ وكلا وعد الله الحسنى ۚ وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ۹۵
قرائتی قرائتی مؤمنانى که بدون بیمارى [یا عذر واقعى، از جهاد] کناره می‌گیرند، با مجاهدانى که با اموال و جان‌هاى خویش در راه خدا پیکار مى‌کنند، یکسان نیستند. خداوند مجاهدان با مال و جان را، در رتبه و مقام، بر خانه‌نشینان برترى بخشیده است و به هر یک [به خاطر ایمان و عمل صالح] وعده‌ى [پاداش] نیک داده، ولى جهادکنندگان را بر خانه‌نشینان، به پاداشى بزرگ برترى داده است.
ﭿ
درجات منه ومغفرة ورحمة ۚ وكان الله غفورا رحيما ۹۶
قرائتی قرائتی [آن پاداش بزرگ،] درجاتِ [والا] همراه با آمرزش و رحمت از جانب اوست. و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است.
ان الذين توفاهم الملايكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم ۖ قالوا كنا مستضعفين في الارض ۚ قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ۚ فاولايك ماواهم جهنم ۖ وساءت مصيرا ۹۷
قرائتی قرائتی هنگامى که فرشتگان جانِ کسانی را که به خود ستم کرده‌اند، مى‌گیرند، از آنان مى‌پرسند: «شما در چه وضعى بودید؟» آنها می‌گویند: «ما در سرزمینِ [خود، تحت فشار و] مستضعف بودیم [و به ناچار در جبهه‌ى کافران قرار داشتیم.]» فرشتگان می‌گویند: «مگر زمین خداوند گسترده نبود تا در آن هجرت کنید؟» آنان، [عذرى ندارند و] جایگاهشان دوزخ است. و بد سرانجامى است!
الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ۹۸
قرائتی قرائتی مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفی که [براى نجات از محیط کفر،‌] قدرت تدبیر و چاره‌جویى ندارند و راهى [براى هجرت] نمى‌یابند.
فاولايك عسى الله ان يعفو عنهم ۚ وكان الله عفوا غفورا ۹۹
قرائتی قرائتی تنها اینانند که امید است خداوند از آنان درگذرد و خداوند همواره آمرزنده و بخشاینده است.
۞ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ۚ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ۗ وكان الله غفورا رحيما ۱۰۰
قرائتی قرائتی و هر که در راه خدا [از سرزمین کفر] مهاجرت کند، در روی زمین، مکان‌های بسیار [برای سکونت] و گشایش [امورش] خواهد یافت و هر که از خانه‌اش، به قصد هجرت به سوى خدا و پیامبرش خارج شود، و آن­گاه مرگش فرارسد، بی‌تردید پاداش او بر خداست. و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است.
ﯿ
واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ۚ ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ۱۰۱
قرائتی قرائتی و هنگامی که به سفر می‌روید، اگر بیم آن دارید که کفار به شما آسیبی برسانند، گناهى بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید. زیرا کافران همواره دشمن آشکار شمایند.
ﭿ
واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طايفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورايكم ولتات طايفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ۗ ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ۚ ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم ۖ وخذوا حذركم ۗ ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا ۱۰۲
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] هرگاه [در سفرهاى جهادى] در میان سپاه اسلام بودى و براى آنان نماز برپا داشتى، گروهى از آنان با تو [به نماز] بایستند و سلاح‌هاى خود را همراه داشته باشند، پس چون سجده کردند، [قیام نمایند و رکعت دوم را فرادا به پایان برند و آن‌گاه برای حفاظت از شما] پشت سرتان قرار گیرند، و گروه دیگر که نماز نخوانده‌اند، [از رکعت دوم] با تو نماز بخوانند و وسایل دفاعى و سلاح‌هایشان را با خود داشته باشند. کافران دوست دارند که شما از سلاح و ساز و برگ جنگی خود غافل شوید تا یکباره بر شما حمله آورند. و اگر نزول باران شما را به رنج انداخت یا بیمار بودید، باکى نیست که اسلحه را فروگذارید و [فقط] وسایل دفاعی را با خود داشته باشید. خداوند براى کافران عذابى خوارکننده فراهم کرده است.
فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ۚ فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاة ۚ ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا ۱۰۳
قرائتی قرائتی پس چون نماز را به پایان بردید، خداوند را در [همه] حال یاد کنید: ایستاده و نشسته و در حالى که به پهلو خوابیده‌اید. پس هرگاه آرامش یافتید [و حالت خوف تمام شد،] نماز را [به صورت کامل] برپا دارید. همانا، نماز بر مؤمنان، وظیفه‌اى مقرّر در اوقاتى مشخص است.
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ۖ ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون ۖ وترجون من الله ما لا يرجون ۗ وكان الله عليما حكيما ۱۰۴
قرائتی قرائتی در تعقیب دشمن سستى نکنید، اگر [شما به خاطر جراحت‌ها] درد و رنج مى‌برید، آنان نیز همانند شما [جراحت دیده و] زجر می‌کشند، در حالى که شما به [امدادهاى غیبى و پاداش] خداوند امید دارید و آنها آن امید را ندارند. و خداوند همواره دانا و حکیم است.
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ۚ ولا تكن للخاينين خصيما ۱۰۵
قرائتی قرائتی ما این کتاب را به حقّ بر تو فروفرستادیم تا بر اساس آنچه خدا به تو آموخته و نمایانده است، میان مردم داورى کنى و جانب­دار خائنان مباش.
واستغفر الله ۖ ان الله كان غفورا رحيما ۱۰۶
قرائتی قرائتی و از خداوند آمرزش بخواه، خداوند همواره آمرزنده مهربان است.
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ۚ ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ۱۰۷
قرائتی قرائتی و از کسانى که به خویشتن خیانت مى‌کنند، دفاع مکن، که خداوند خیانت‌پیشگانِ گنهکار را دوست ندارد.
ﭿ
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول ۚ وكان الله بما يعملون محيطا ۱۰۸
قرائتی قرائتی [آنان کارهای خود را] از مردم پنهان مى‌کنند، ولى نمى‌توانند از خداوند پنهان دارند، و در مجالس شبانه، هنگامی که سخنانى مى‌گویند که مورد رضاى خدا نیست، خدا با آنان است و خداوند همواره به آنچه انجام مى‌دهند، احاطه دارد.
ها انتم هاولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ۱۰۹
قرائتی قرائتی آرى! شما همان کسانى هستید که در زندگى دنیا از [منافقان و خیانت‌های] آنان جانبدارى می‌کردید، امّا کیست که در روز قیامت در برابر خداوند از آنان جانبدارى کند؟ یا چه کسى کارساز آنان خواهد شد؟
ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ۱۱۰
قرائتی قرائتی و هر کس کار بدى کند یا بر خویشتن ستم نماید، سپس از خداوند طلب آمرزش کند، خداوند را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.
ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه ۚ وكان الله عليما حكيما ۱۱۱
قرائتی قرائتی و هر کس گناهى مرتکب شود، تنها به زیان خویش کار کرده، و خداوند همواره دانایى فرزانه است.
ومن يكسب خطيية او اثما ثم يرم به برييا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ۱۱۲
قرائتی قرائتی و هر کس خطایى یا گناهى کند، سپس آن را به گردن بى‌گناهى اندازد، به یقین بار تهمت و گناهى آشکار را بر دوش کشیده است.
ﯿ
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طايفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم ۖ وما يضرونك من شيء ۚ وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ۚ وكان فضل الله عليك عظيما ۱۱۳
قرائتی قرائتی و اگر فضل و رحمت خداوند، شامل حال تو نبود، گروهى از منافقان تصمیم داشتند که تو را [در داوری] منحرف کنند؛ امّا جز خودشان را گمراه نمى‌کنند و به تو هیچ زیانى نمى‌رسانند. و خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد، و آنچه را نمى‌دانستى به تو آموخت. و فضل خداوند بر تو، بسى بزرگ بوده است.
۞ لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ۚ ومن يفعل ذالك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه اجرا عظيما ۱۱۴
قرائتی قرائتی در بسیارى از سخنان درِ گوشى آنان، سودى نیست، مگر [سخن] کسى که به صدقه یا کار نیک یا اصلاح و آشتى میان مردم فرمان دهد. و هر کس براى به دست آوردن خشنودى خدا چنین کند، به زودى پاداشى بزرگ به او خواهیم داد.
ﭿ
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم ۖ وساءت مصيرا ۱۱۵
قرائتی قرائتی و هر کس پس از آن که راه هدایت برایش آشکار شد، با پیامبر مخالفت کند و از راهى جز راه مؤمنان پیروى کند، او را به همان سوى که روى کرده واگذاریم و وی را به دوزخ افکنیم. و چه بد فرجامى است!
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ۚ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ۱۱۶
قرائتی قرائتی بى‌گمان خداوند [گناهِ] شرک را [بدون توبه] نمى‌آمرزد؛ ولى پایین‌تر و کمتر از آن را براى هر که بخواهد مى‌بخشد. و هر کس براى خدا همتایى قرار دهد، قطعاً دچار گمراهى دور و درازى شده است.
ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا ۱۱۷
قرائتی قرائتی آنچه آنها غیر از خدا مى‌خوانند، تنها بت‌هایى است [که نام‌های] مؤنث [بر آنها نهاده‌اند و در حقیقت]، آنها جز شیطانی سرکش را نمی‌خوانند.
لعنه الله ۘ وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ۱۱۸
قرائتی قرائتی [شیطانى که] خداوند لعنتش کرد و او گفت: «قطعاً از میان بندگانت، [عدّه‌اى را پیرو خود خواهم ساخت و] سهمى معین خواهم گرفت.
ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ۚ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ۱۱۹
قرائتی قرائتی و مسلّماً آنان را گمراه می‌کنم و به آرزوها سرگرمشان می‌سازم و به آنان دستور مى‌دهم که [کارهای خرافى انجام دهند،] گوش چهارپایان را بشکافند [تا علامت باشد که این حیوان سهم بت‌هاست،] و به آنان فرمان مى‌دهم که آفرینش خدا را دگرگون سازند.» و هر کس به جاى خدا، شیطان را دوست و سرپرست خود برگزیند، بى‌گمان به زیانى آشکار دچار گردیده است.
يعدهم ويمنيهم ۖ وما يعدهم الشيطان الا غرورا ۱۲۰
قرائتی قرائتی [آری! شیطان] به آنان وعده مى‌دهد و به آرزوها، سرگرمشان مى‌سازد. و شیطان جز فریب و نیرنگ، وعده‌اى به آنان نمى‌دهد.
اولايك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ۱۲۱
قرائتی قرائتی آنان، جایگاهشان دوزخ است و از آن راه گریزى نمی‌یابند.
والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ۖ وعد الله حقا ۚ ومن اصدق من الله قيلا ۱۲۲
قرائتی قرائتی و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‌اند، به زودى آنان را در باغ‌هایى وارد مى‌کنیم که از زیرِ [درختان] آن جوى‌ها روان است. جاودانه در آن خواهند بود. وعده‌ى الهى راست است. و چه کسى در سخن گفتن، راستگوتر از خداوند است؟
ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب ۗ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ۱۲۳
قرائتی قرائتی [کیفر و پاداش الهى،] به دلخواه شما [مسلمانان] و اهل کتاب نیست، هر کس بدى کند، مطابق آن کیفر داده مى‌شود. و کسى را جز خداوند، براى خویش سرپرست و یاور نخواهد یافت.
ﭿ
ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مومن فاولايك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ۱۲۴
قرائتی قرائتی و کسانى که کارهاى شایسته انجام دهند و مؤمن باشند، مرد باشند یا زن؛ به بهشت وارد مى‌شوند و کمترین ستمى به آنها نمى‌شود.
ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا ۗ واتخذ الله ابراهيم خليلا ۱۲۵
قرائتی قرائتی و دین و آیینِ چه کسى بهتر از آن کس است که خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد و از آیین ابراهیمِ حق­گرا پیروى کند؟ و خداوند، ابراهیم را به دوستى خود برگزید.
ولله ما في السماوات وما في الارض ۚ وكان الله بكل شيء محيطا ۱۲۶
قرائتی قرائتی و آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است، فقط از آن خداوند است. و خداوند همواره بر هر چیز احاطه دارد.
ويستفتونك في النساء ۖ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط ۚ وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما ۱۲۷
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] درباره‌ى [حقوق] زنان از تو فتوا مى‌خواهند، بگو: «خدا با آیات قرآن که بر شما خوانده مى‌شود، درباره‌ی آنها به شما فتوا مى‌دهد، و نیز درباره‌ى زنان یتیمى که حقّشان را نمى‌دهید و مى‌خواهید با آنها ازدواج کنید، و کودکان یتیم ناتوان [خدا به شما سفارش می‌کند] که با یتیمان به عدالت رفتار کنید. و [بدانید] هر کار نیکى انجام دهید، خدا از آن آگاه است.»
وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ۚ والصلح خير ۗ واحضرت الانفس الشح ۚ وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ۱۲۸
قرائتی قرائتی و اگر زنى از ناسازگارى یا بى‌اعتنایى شوهرش بیم داشته باشد، مانعى ندارد که آن­دو به­­گونه‌اى پسندیده با یکدیگر مصالحه کنند [و از پاره‌اى حقوق خود، چشم بپوشند.] و صلح و سازش بهتر است؛ ولى جان‌ها در معرض بخل و آزمندى است. و اگر [به همسرانتان] نیکى کنید و [از ناسازگاری] بپرهیزید، بی‌تردید خداوند به آنچه مى‌کنید، آگاه است.
ﭿ
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ۖ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ۚ وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ۱۲۹
قرائتی قرائتی و هرگز نمى‌توانید [در علاقه‌ى قلبى] میان همسران به عدالت رفتار کنید، هر چند کوشش فراوان کنید. پس تمایل خود را یکسره متوجّه یک طرف نسازید تا دیگرى را بلاتکلیف رها کنید. و اگر راه صلح و آشتى و تقوا پیش گیرید، بی‌تردید خداوند همواره آمرزنده و مهربان است.
وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ۚ وكان الله واسعا حكيما ۱۳۰
قرائتی قرائتی و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند، خداوند هر یک را از رحمت گسترده‌ی خویش بى‌نیاز مى‌کند. و خداوند همواره گشایش­دهنده و حکیم است.
ولله ما في السماوات وما في الارض ۗ ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ۚ وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض ۚ وكان الله غنيا حميدا ۱۳۱
قرائتی قرائتی و آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است، از آن خداست و ما کسانى را که پیش از شما کتاب آسمانى به آنها داده شده بود، و نیز شما را سفارش کردیم که از [نافرمانى] خدا بپرهیزید و اگر کافر شوید، [زیانى به او نمى‌رسانید، زیرا] آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است، از آن خداست. و خداوند همواره بى‌نیاز و شایسته ستایش است.
ولله ما في السماوات وما في الارض ۚ وكفى بالله وكيلا ۱۳۲
قرائتی قرائتی و آنچه در آسمان‌ها و زمین است، از آنِ خداست و برای کارسازىِ [امور جهان،] خداوند کافى است.
ان يشا يذهبكم ايها الناس ويات باخرين ۚ وكان الله على ذالك قديرا ۱۳۳
قرائتی قرائتی اى مردم! اگر خدا بخواهد شما را از میان مى‌برد و افراد دیگرى را مى‌آورد و خداوند بر این کار تواناست.
ﯿ
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة ۚ وكان الله سميعا بصيرا ۱۳۴
قرائتی قرائتی هر کس که فقط پاداش دنیا را بخواهد، [بداند که] پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. و خداوند همواره شنواى بیناست.
۞ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ۚ ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ۖ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا ۚ وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ۱۳۵
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! همواره برپادارنده‌ى عدالت باشید و براى خدا گواهى دهید، گرچه به زیان شما، یا پدر و مادر و نزدیکانتان باشد. اگر [یکى از طرفین نزاع] ثروتمند یا فقیر باشد، [شما بر خلاف حق گواهى ندهید، زیرا] خداوند به [رعایت حال] آنان سزاوارتر است. پس از هواى نفس پیروى نکنید تا بتوانید به عدالت رفتار کنید. و اگر زبان بگردانید [و به ناحق گواهى بدهید] یا [از گواهى حقّ] روى بگردانید، پس [بدانید که] خداوند به آنچه مى‌کنید، آگاه است.
ﭿ
يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ۚ ومن يكفر بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ۱۳۶
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! به خدا و پیامبرش و کتابى که بر رسولش نازل کرده و کتابى که پیشتر فرستاده است، [به راستی] ایمان بیاورید. و هر کس به خدا و فرشتگان و کتب آسمانى و پیامبرانش و روز قیامت کفر ورزد، پس حقیقتاً گمراه شده است، گمراهى دور و درازى.
ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ۱۳۷
قرائتی قرائتی کسانى که ایمان آوردند، سپس کافر شدند، بار دیگر ایمان آوردند و دوباره کفر ورزیدند، سپس بر کفر خود افزودند، هرگز امیدى نیست که خداوند آنان را ببخشد و به راه حقّ هدایتشان کند.
بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ۱۳۸
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] منافقان را به عذابى دردناک مژده بده.
الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المومنين ۚ ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ۱۳۹
قرائتی قرائتی آنان که کافران را به جاى مؤمنان، سرپرست و دوست خود مى‌گزینند. آیا عزّت و سربلندى را نزد آنان مى‌جویند؟ همانا عزتّ به تمامى از آن خداست.
ﯿ
وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ۚ انكم اذا مثلهم ۗ ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ۱۴۰
قرائتی قرائتی و خداوند در قرآن [این حکم را] بر شما نازل کرده است که هرگاه شنیدید آیات خدا مورد انکار یا تمسخر قرار مى‌گیرد، با آنان همنشینى نکنید تا به سخن دیگرى بپردازند، وگرنه، شما هم مانند آنان خواهید بود. خداوند همه‌ى منافقان و کافران را در دوزخ جمع مى‌کند.
الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المومنين ۚ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ۗ ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا ۱۴۱
قرائتی قرائتی [منافقان] کسانى [هستند] که پیوسته در کمین و مراقب شمایند، پس اگر فتح و پیروزى از سوى خدا نصیب شما گردد، مى‌گویند: «مگر ما با شما نبودیم؟ [پس باید در غنائم شریک شویم.]» و اگر بهره‌اى نصیب کافران گردد، [به آنان] مى‌گویند: «مگر ما بر شما دست نیافتیم و شما را از [گزند] مؤمنان بازنداشتیم؟» آری! خداوند روز قیامت، میان شما داورى خواهد کرد. و هرگز خداوند راهى براى تسلّط کافران بر مؤمنان قرار نداده است.
ﭿ
ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ۱۴۲
قرائتی قرائتی منافقان [به گمان خود] با خدا مکر و حیله مى‌کنند، و خدا نیز با آنان تدبیر مى‌کند [و فریبشان را به خودشان بازمى‌گرداند]. آنها با کسالت به نماز مى‌ایستند، آن هم از سر ریاکارى و نشان‌دادنِ خود به مردم، و بسیار کم به یاد خدا هستند.
مذبذبين بين ذالك لا الى هاولاء ولا الى هاولاء ۚ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ۱۴۳
قرائتی قرائتی [منافقان] بین دو گروه [مؤمنان و کافران] دودل و سرگشته‌اند، نه با این گروهند، نه با آن گروه. و هر کس را خداوند به [سبب اعمالش] در گمراهى‌اش رها کند، هرگز براى او راه نجاتى نخواهى یافت.
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المومنين ۚ اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ۱۴۴
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! کافران را به جاى مؤمنان دوست و سرپرست خود نگیرید، آیا مى‌خواهید [با این عمل،] براى خداوند دلیلى آشکار به زیان خودتان قرار دهید؟
ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ۱۴۵
قرائتی قرائتی قطعاً منافقان، در پست‌ترینِ طبقات آتشند، و هرگز براى آنان یاورى نخواهى یافت.
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولايك مع المومنين ۖ وسوف يوت الله المومنين اجرا عظيما ۱۴۶
قرائتی قرائتی مگر کسانى که توبه کنند و [گذشته‌ى خود را] اصلاح نمایند و به خدا پناه برند و دین خود را براى خدا خالص کنند، اینان در زمره‌ى مؤمنان هستند. و خداوند به زودى مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد داد.
ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ۚ وكان الله شاكرا عليما ۱۴۷
قرائتی قرائتی اگر شکرگزارى کنید و ایمان بیاورید، خدا را با عذاب شما چه کار؟ خداوند همواره قدرشناس و داناست.
۞ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ۚ وكان الله سميعا عليما ۱۴۸
قرائتی قرائتی خداوند بدگویى به صداى بلند را دوست ندارد، مگر براى کسى که به او ستم شده باشد و خداوند، شنواى داناست.
ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ۱۴۹
قرائتی قرائتی اگر کار نیکى را آشکارا یا پنهان انجام دهید، یا از لغزش و بدى دیگران درگذرید، [بدانید که] خداوند بخشاینده‌ی تواناست.
ﭿ
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذالك سبيلا ۱۵۰
قرائتی قرائتی قطعاً کسانى که به خداوند و پیامبرانش کفر مى‌ورزند و مى‌خواهند میان خدا و پیامبرانش فرق بگذارند و مى‌گویند: «به بعضى ایمان مى‌آوریم و بعضى را انکار مى‌کنیم.» و مى‌خواهند در این میانه راهى در پیش گیرند.
اولايك هم الكافرون حقا ۚ واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ۱۵۱
قرائتی قرائتی آنان به راستى کافرند و ما براى کافران عذابی خوارکننده آماده کرده‌ایم.
والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولايك سوف يوتيهم اجورهم ۗ وكان الله غفورا رحيما ۱۵۲
قرائتی قرائتی و کسانى که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچ­یک از آنان فرق نگذاشته‌اند، اینانند که خداوند در آینده پاداششان را خواهد داد. و خداوند، همواره بخشاینده و مهربان است.
يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء ۚ فقد سالوا موسى اكبر من ذالك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ۚ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذالك ۚ واتينا موسى سلطانا مبينا ۱۵۳
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] اهل کتاب از تو مى‌خواهند که یکباره از آسمان بر آنها کتابى فرود آورى، آنها از موسى بزرگ‌تر از آن را خواستند و گفتند: «خدا را آشکارا به ما نشان بده!» پس به سزاى ظلمشان صاعقه آنان را فراگرفت، سپس بعد از آن که معجزه‌هاى روشن براى آنان آمد، گوساله‌پرستى را پیش گرفتند. [بعد از توبه] ما از آن [گناه] درگذشتیم و عفو کردیم و به موسى حجّتى آشکار دادیم.
ﯿ
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ۱۵۴
قرائتی قرائتی و کوه طور را به خاطر پیمان­گرفتن از آنان بر فراز آنها برافراشتیم و به آنها گفتیم: «[براى توبه،] سجده‌کنان از در [بیت‌المقدّس] وارد شوید.» و به آنان گفتیم: «در روز[هاى] شنبه [از حکم تحریم صید ماهى] تجاوز نکنید.» و از آنان پیمانى محکم گرفتیم.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف ۚ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يومنون الا قليلا ۱۵۵
قرائتی قرائتی و به خاطر پیمان‌شكنى، و كفر آنان به آیات خدا و كشتن پیامبران به ناحقّ، و این كه [از روى تمسخر] مى‌گفتند: «بر دل‌هاى ما پرده افتاده است [که سخنان پیامبران را درك نمى‌كنیم، خداوند آنان را مجازات کرد.]» بلكه خداوند بر دل‌هاى آنان به خاطر كفرشان مهر زد و جز اندكى، ایمان نمى‌آورند.
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ۱۵۶
قرائتی قرائتی و [نیز] به خاطر كفرشان و سخنانشان كه تهمت بزرگى به مریم زدند،
ﭿ
وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولاكن شبه لهم ۚ وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ۚ ما لهم به من علم الا اتباع الظن ۚ وما قتلوه يقينا ۱۵۷
قرائتی قرائتی و سخنى كه [مغرورانه] گفتند: «ما مسیح؛ عیسى پسر مریم، فرستاده‌ى خدا را كشتیم.» در حالى كه نه او را كشتند و نه به صلیب كشیدند، بلكه كار بر آنان مُشتَبَه شد [و كسى شبیه به او را كشتند]. و كسانى كه درباره‌ى عیسى اختلاف نظر پیدا كردند، خود در شك بودند و هیچ یك به گفته‌ى خود علم نداشتند و تنها از پندارهاى بى‌اساس پیروى مى‌كردند، و به یقین او را نكشتند.
بل رفعه الله اليه ۚ وكان الله عزيزا حكيما ۱۵۸
قرائتی قرائتی بلكه خداوند او را به سوى خود بالا برد. و خداوند همواره پیروزمندى حكیم است.
وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ۖ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ۱۵۹
قرائتی قرائتی و اهل كتاب همه پیش از مرگ به او ایمان می‌آورند و او روز قیامت، درباره‌ى آنها گواهى خواهد داد.
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ۱۶۰
قرائتی قرائتی پس به سزاى ستمى كه از یهودیان سر زد و به خاطر آن كه بسیارى از مردم را از راه خدا بازمى‌داشتند، بخشى از چیزهاى پاك و دلپسندى را كه قبلاً برایشان حلال بود، بر آنان حرام كردیم.
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل ۚ واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ۱۶۱
قرائتی قرائتی و [نیز این مجازات] به سبب رباخوارى آنها بود كه از آن نهى شده بودند و نیز به سبب خوردن مال مردم به ناحقّ. و براى كافرانِشان عذاب دردناكى فراهم ساخته‌ایم.
ﯿ
لاكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ۚ والمقيمين الصلاة ۚ والموتون الزكاة والمومنون بالله واليوم الاخر اولايك سنوتيهم اجرا عظيما ۱۶۲
قرائتی قرائتی ولى استواران در علم از یهود و مؤمنان، به آنچه بر تو و آنچه پیش از تو نازل شده است، ایمان دارند. و به ویژه برپادارندگان نماز، و زكات­دهندگان، و مؤمنانِ به خدا و روز قیامت، که به زودى آنان را پاداش بزرگى خواهیم داد.
۞ انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده ۚ واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان ۚ واتينا داوود زبورا ۱۶۳
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] ما به تو وحى كردیم، آن‌گونه كه به نوح و پیامبران پس از او وحى فرستادیم. و [همچنین] به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، [پیامبران از] فرزندان یعقوب، عیسى، ایوب، یونس، هارون و سلیمان وحى نمودیم. و به داوود، زَبور دادیم.
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ۚ وكلم الله موسى تكليما ۱۶۴
قرائتی قرائتی و پیامبرانى [فرستادیم] كه پیش از این داستان آنان را برایت بازگفته‌ایم و پیامبرانى كه ماجراى آنان را براى تو نگفته‌ایم. و خداوند با موسى سخن گفت، سخن گفتنى ویژه.
ﭿ
رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ۚ وكان الله عزيزا حكيما ۱۶۵
قرائتی قرائتی پیامبرانى كه بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده بودند، تا پس از [آمدن] این پیامبران، براى مردم در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى باقى نماند. و خداوند همواره شكست‌ناپذیر و حكیم است.
لاكن الله يشهد بما انزل اليك ۖ انزله بعلمه ۖ والملايكة يشهدون ۚ وكفى بالله شهيدا ۱۶۶
قرائتی قرائتی [گر چه كافران بهانه مى‌گیرند و به درستىِ كتاب تو گواهى نمى‌دهند،] ولى خداوند، به آنچه بر تو نازل كرده گواهى مى‌دهد، كه به علم خود بر تو نازل كرد و فرشتگان نیز [بر حقّانیت تو] شهادت مى‌دهند و گواهى خداوند [براى تو] كافى است.
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ۱۶۷
قرائتی قرائتی قطعاً كسانى كه كافر شدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند، به گمراهى ژرفى افتاده‌اند.
ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ۱۶۸
قرائتی قرائتی كسانى كه كافر شدند و ستم كردند، خداوند هرگز آنها را نمی‌بخشد، و آنان را به هیچ راهى هدایت نمی‌كند.
الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا ۚ وكان ذالك على الله يسيرا ۱۶۹
قرائتی قرائتی مگر به راه دوزخ، كه براى همیشه در آن ماندگارند. و این [عذاب و كیفر] براى خدا آسان است.
ﯿ
يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم ۚ وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض ۚ وكان الله عليما حكيما ۱۷۰
قرائتی قرائتی اى مردم! پیامبرِ [موعود] با آیین حقّ از سوى پروردگارتان به سوى شما آمده است. پس ایمان بیاورید كه براى شما بهتر است، و اگر كفر ورزید، [به خدا زیانى نمى‌رسد كه] آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آنِ خداست و خداوند، دانا و حكیم است.
ﭿ
يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق ۚ انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ۖ فامنوا بالله ورسله ۖ ولا تقولوا ثلاثة ۚ انتهوا خيرا لكم ۚ انما الله الاه واحد ۖ سبحانه ان يكون له ولد ۘ له ما في السماوات وما في الارض ۗ وكفى بالله وكيلا ۱۷۱
قرائتی قرائتی اى اهل کتاب! در دین خود غلوّ [و زیاده‌روى] نکنید و درباره خدا جز حقّ نگویید. به راستی مسیح، عیسى پسر مریم، فرستاده‌ى خداوند و کلمه‌ى اوست که آن را به [دامان] مریم افکند و روحى است از جانب او. پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید، و نگویید: «[خداوند] سه‌گانه است.» [از این حرف] دست بردارید که به نفع شماست. جز این نیست که اللّه خدایى است یکتا، و از این که فرزندى داشته باشد، منزّه است. آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن اوست. و خداوند براى کارسازی [و تدبیر امور جهان] کافى است.
لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملايكة المقربون ۚ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا ۱۷۲
قرائتی قرائتی هرگز مسیح از این که بنده‌ی خدا باشد، سر باز نمى‌زند و فرشتگان مقرّب نیز [سرپیچى ندارند]. و هر کس از بندگى خداوند سرپیچى کند و تکبّر ورزد، پس [بداند که] خداوند به زودى همه آنها را نزد خود جمع خواهد کرد.
فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله ۖ واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ۱۷۳
قرائتی قرائتی پس کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند، خداوند پاداش آنان را کامل مى‌دهد و از فضل خویش بر [پاداش] آنها می‌افزاید. و امّا آنان که سرپیچى کردند و تکبّر ورزیدند، خداوند آنان را به عذابى دردناک کیفر مى‌دهد و در برابر [قهر] خدا براى خود دوست و یاورى نخواهند یافت.
يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ۱۷۴
قرائتی قرائتی اى مردم! دلیل روشنى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است. و نورى روشنگر [همچون قرآن] را به سوى شما فرود آوردیم.
فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما ۱۷۵
قرائتی قرائتی پس به زودى کسانى را که به خداوند ایمان آوردند و به آن [کتاب آسمانى] چنگ زدند، در رحمت و فضل خویش وارد مى‌کند و آنان را به سوى خود در راه راست هدایت مى‌‌فرماید.
ﭿ
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ۚ ان امرو هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ۚ وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ۚ فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ۚ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ۗ يبين الله لكم ان تضلوا ۗ والله بكل شيء عليم ۱۷۶
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] از تو فتوا مى‌خواهند، بگو: «خدا درباره [ارثِ] کلاله به شما چنین فتوا مى‌دهد: اگر مردى بمیرد و فرزندى نداشته باشد، و او را یک خواهر باشد، نصف آنچه بجا گذاشته از آنِ او است و [این برادر] نیز همه اموال خواهر را ارث مى‌برد، اگر او فرزندى نداشته باشد، و اگر دو خواهر باشند، دو سوم میراث را ارث مى‌برند و اگر چند برادر و خواهر باشند، سهم هر مرد برابر سهم دو زن است. خداوند احکام را براى شما بیان مى‌کند تا گمراه نشوید و خداوند به هر چیز داناست.»
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۴ نسا - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.