سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

ق ۚ والقران المجيد ۱
قرائتی قرائتی قاف. سوگند به قرآن باشکوه [که پیامبری تو و برپایی قیامت حقّ است].
بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هاذا شيء عجيب ۲
قرائتی قرائتی [آنان ایمان نیاوردند،] بلکه از آمدن پیامبرى هشداردهنده از میان خودشان در شگفت شدند. پس کافران گفتند: «این [سخنان که از قیامت خبر مى‌دهد،] چیز عجیبى است!
ااذا متنا وكنا ترابا ۖ ذالك رجع بعيد ۳
قرائتی قرائتی آیا هنگامى که مردیم و خاک شدیم، [دوباره زنده مى‌شویم؟] این بازگشتى دور [از باور] است.»
قد علمنا ما تنقص الارض منهم ۖ وعندنا كتاب حفيظ ۴
قرائتی قرائتی بی‌شک هر چه را زمین از [اجساد] آنان مى‌کاهد، مى‌دانیم و نزد ما کتابى است که [همه چیز را در خود] نگاه می‌دارد.
ﭿ
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج ۵
قرائتی قرائتی بلکه سخن حقّ را چون به سراغشان آمد، تکذیب کردند، پس در کاری سردرگم و آشفته‌اند.
افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ۶
قرائتی قرائتی پس آیا به آسمانِ بالاى سرشان نگاه نکرده‌اند که چگونه آن را ساختیم و آراستیم و آن را هیچ شکاف و خللى نیست؟
والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج ۷
قرائتی قرائتی و زمین را گستردیم و کوه‌هاى استوار در آن افکندیم و از هر نوع گیاه باطراوت در آن رویاندیم.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ۸
قرائتی قرائتی تا براى هر بنده‌اى که [به سوى حقّ] روى مى‌آورد، مایه‌ى بینش و پند باشد.
ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد ۹
قرائتی قرائتی و از آسمان، آبى پربرکت فروفرستادیم، پس با آن باغ‌ها و دانه‌هاى دروشدنى رویاندیم.
والنخل باسقات لها طلع نضيد ۱۰
قرائتی قرائتی و نیز درختان بلند خرما، با خوشه‌هایى پر و بر هم چیده [رویاندیم].
رزقا للعباد ۖ واحيينا به بلدة ميتا ۚ كذالك الخروج ۱۱
قرائتی قرائتی تا روزی بندگان باشد و با آن سرزمین مرده‌ای را زنده کردیم. رستاخیز [نیز] این­گونه است.
كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود ۱۲
قرائتی قرائتی [ای پیامبر!] پیش از اینان، قوم نوح و اصحاب رَسّ و قوم ثمود، [نیز پیامبرانشان را] تکذیب کردند.
وعاد وفرعون واخوان لوط ۱۳
قرائتی قرائتی و [نیز قوم] عاد و فرعون و برادران لوط.
واصحاب الايكة وقوم تبع ۚ كل كذب الرسل فحق وعيد ۱۴
قرائتی قرائتی و اصحاب اَیکه و قوم تُبَّع، همگى پیامبران را تکذیب کردند، پس وعده‌ی عذاب من، بر آنان قطعى شد.
ﯿ
افعيينا بالخلق الاول ۚ بل هم في لبس من خلق جديد ۱۵
قرائتی قرائتی مگر در آفرینش نخستین درماندیم [که از بازآفریدن در رستاخیز ناتوان باشیم؟ نه!] بلکه آنان درباره‌ی آفرینش جدید در تردیدند.
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ۖ ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ۱۶
قرائتی قرائتی و همانا ما انسان را آفریده‌ایم و هر چه را که نفسش به او وسوسه مى‌کند، مى‌دانیم و ما از رگ گردن به او نزدیک‌تریم.
اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ۱۷
قرائتی قرائتی آن­گاه که دو فرشته از راست و چپ، [در کمین] نشسته، [اعمال نیک و بد را] دریافت مى‌کنند.
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ۱۸
قرائتی قرائتی [انسان] هیچ سخنى بر زبان نمى‌آورد، مگر آن که در کنارش [فرشته‌ى] نگهبانی حاضر و آماده [ثبت] است.
وجاءت سكرة الموت بالحق ۖ ذالك ما كنت منه تحيد ۱۹
قرائتی قرائتی و بى‌هوشى مرگ به راستى فرامی‌رسد [و به انسان می‌گویند:] «این همان است که همواره از آن مى‌گریختى.»
ﭿ
ونفخ في الصور ۚ ذالك يوم الوعيد ۲۰
قرائتی قرائتی و در صور [رستاخیز] دمیده شود: «این است روز تحقّق وعده‌ی عذاب!»
وجاءت كل نفس معها سايق وشهيد ۲۱
قرائتی قرائتی و هر کس [به صحنه‌ی قیامت] مى‌آید، سوق‌دهنده‌اى و شاهدى با اوست.
لقد كنت في غفلة من هاذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ۲۲
قرائتی قرائتی [خدا به او مى‌فرماید:] «همانا از این [روز] در غفلتى [عمیق] بودى، پس پرده‌ی [غفلت] تو را کنار زدیم و امروز چشمت تیزبین شده است.»
وقال قرينه هاذا ما لدي عتيد ۲۳
قرائتی قرائتی و [فرشته‌ی] همراه او می‌گوید: «این [نامه‌ی اعمال اوست که] نزد من آماده است.»
القيا في جهنم كل كفار عنيد ۲۴
قرائتی قرائتی [خداوند می‌فرماید:] «هر کفرپیشه‌ی لجوجی را به دوزخ افکنید!
مناع للخير معتد مريب ۲۵
قرائتی قرائتی [آن که] سخت مانع خیر است و متجاوز و شبهه­‌افکن.
الذي جعل مع الله الاها اخر فالقياه في العذاب الشديد ۲۶
قرائتی قرائتی آن که با خداوند یکتا، معبود دیگرى قرار داد. پس او را در عذاب سخت بیافکنید!»
۞ قال قرينه ربنا ما اطغيته ولاكن كان في ضلال بعيد ۲۷
قرائتی قرائتی هم‌نشین او می‌گوید: «پروردگارا! من او را به سرکشی وادار نکردم، بلکه او خودش در گمراهى عمیق و دوری بود.»
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ۲۸
قرائتی قرائتی [خداوند می‌فرماید:] «نزد من با یکدیگر مشاجره نکنید! من پیش از این وعده‌ی عذاب را به شما داده بودم.
ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ۲۹
قرائتی قرائتی فرمان [افکندن کافر در دوزخ،] نزد من تغییر نمى‌یابد و من هرگز به بندگانم ستم نکنم.»
ﯿ
يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد ۳۰
قرائتی قرائتی [یاد کن] روزى که به دوزخ می‌گوییم: «آیا پر شدى؟» و او می‌گوید: «آیا بیش از این هم هست؟»
وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد ۳۱
قرائتی قرائتی و بهشت را براى تقواپیشگان نزدیک می‌آورند و فاصله‌اى از آنان ندارد.
هاذا ما توعدون لكل اواب حفيظ ۳۲
قرائتی قرائتی [به آنان می‌گویند:] این است آنچه به شما وعده داده مى‌شد. [این پاداش] براى هر کسى است که [در دنیا به سوى خدا] بازگشته [و] حافظ و نگهبان [حدود الهى] بوده است.
من خشي الرحمان بالغيب وجاء بقلب منيب ۳۳
قرائتی قرائتی آن که در نهان از [خداى] رحمان ترسید و با دلى بازگشت‌کننده [به سوى خدا] آمد.
ادخلوها بسلام ۖ ذالك يوم الخلود ۳۴
قرائتی قرائتی به سلامت وارد بهشت شوید! این روزِ جاودانگى است.»
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ۳۵
قرائتی قرائتی براى اهل بهشت در آنجا هر چه بخواهند آماده است و نزد ما [نعمت‌های] افزون‌تری هست.
وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ۳۶
قرائتی قرائتی و پیش از اینان چه بسیار نسل‌هایى را نابود کردیم که نیرومندتر از ایشان بودند و [با قدرت خود و کشورگشایى،] به شهرها نفوذ کردند. آیا [براى آنان] راه گریزى بود؟
ان في ذالك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ۳۷
قرائتی قرائتی در این [نابودی سرکشان]، پندى است براى کسى که دلى [بیدار] دارد، یا با حضور قلب، [به حقایق] گوش فرادهد.
ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب ۳۸
قرائتی قرائتی و به راستی ما آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آنهاست، در شش روز [و دوران] آفریدیم و هیچ رنج و خستگى به ما نرسید.
ﭿ
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ۳۹
قرائتی قرائتی پس بر آنچه [مخالفان] مى‌گویند، شکیبا باش! و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب، پروردگارت را با سپاس و ستایش، تسبیح گوى!
ومن الليل فسبحه وادبار السجود ۴۰
قرائتی قرائتی و پاره‌اى از شب را به تسبیح او بپرداز و پس از سجده‌ها [نیز خدا را تسبیح گوى].
واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ۴۱
قرائتی قرائتی و گوش فرا ده و منتظر روزى باش که منادى از مکانی نزدیک ندا مى‌دهد.
يوم يسمعون الصيحة بالحق ۚ ذالك يوم الخروج ۴۲
قرائتی قرائتی روزى که آن صیحه‌ی راستین را [از صور اسرافیل] بشنوند. آن روز، روز رستاخیز است.
انا نحن نحيي ونميت والينا المصير ۴۳
قرائتی قرائتی ماییم که زنده مى‌کنیم و مى‌میرانیم و بازگشت [همه] به سوى ماست.
يوم تشقق الارض عنهم سراعا ۚ ذالك حشر علينا يسير ۴۴
قرائتی قرائتی روزى که زمین به سرعت از روى [اجساد] آنان شکافته شود. [و از گورها بیرون آیند.] این حشر [و گردآوری همه انسان‌ها] بر ما آسان است.
نحن اعلم بما يقولون ۖ وما انت عليهم بجبار ۖ فذكر بالقران من يخاف وعيد ۴۵
قرائتی قرائتی ما به آنچه [مخالفان] مى‌گویند، آگاه‌تریم و تو بر آنان چیره نیستى، [تا آنان را با زور به راه راست درآورى.] پس هر که را از وعده‌ی عذاب من مى‌ترسد، با قرآن پند بده!
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۵۰ قاف - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.