سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اقتربت الساعة وانشق القمر ۱
قرائتی قرائتی قیامت بسیار نزدیک شد و ماه از هم شکافت.
وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ۲
قرائتی قرائتی و اگر [کافران] معجزه‌اى بینند، روى مى‌گردانند و مى‌گویند: «این جادویى است پى­درپى و همیشگی!»
وكذبوا واتبعوا اهواءهم ۚ وكل امر مستقر ۳
قرائتی قرائتی و [تو و قرآن تو را] تکذیب کردند و از هوس‌هاى خود پیروى نمودند. در حالی که هر کارى [سرانجام در جایگاه خود] قرار مى‌گیرد. [و حقّانیت تو آشکار خواهد شد.]
ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ۴
قرائتی قرائتی و بی‌گمان از خبرهاى مهمّ [گذشتگان]، آنچه مایه‌ی دست برداشتن [از کفر] است، براى آنان آمد.
حكمة بالغة ۖ فما تغن النذر ۵
قرائتی قرائتی [با این که آن خبرها،] حکمتى رسا بود؛ ولى هشدارها [براى افراد لجوج،] سودى نداشت.
فتول عنهم ۘ يوم يدع الداع الى شيء نكر ۶
قرائتی قرائتی پس، از آنان روى بگردان! [منتظر باش] روزى را که آن دعوت‌کننده، [آنان را] به سوى چیزى ناخوش [و بس دشوار و هولناک] فرامی‌خواند.
خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ۷
قرائتی قرائتی آنان در حالى که چشم‌هایشان [از ترس و وحشت] فروافتاده، همچون ملخ‌هایى پراکنده، از قبرها بیرون مى‌آیند.
مهطعين الى الداع ۖ يقول الكافرون هاذا يوم عسر ۸
قرائتی قرائتی سراسیمه به سوى دعوت­کننده مى‌دوند. کافران مى‌گویند: این روزى بسیار سخت است!»
۞ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ۹
قرائتی قرائتی پیش از اینان، قوم نوح [نیز نشانه‌هاى ما را] دروغ انگاشتند و بنده ما [نوح] را تکذیب کردند و گفتند: او دیوانه و جنّ‌زده‌اى است که [جنّ‌ها] آزارش داده‌اند.
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ۱۰
قرائتی قرائتی پس نوح پروردگارش را [چنین] خواند: «[پروردگارا!] من مغلوب شده‌ام، پس یاریم کن!»
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ۱۱
قرائتی قرائتی پس ما درهاى آسمان را با آبی بسیار فراوان و ریزان گشودیم.
ﭿ
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ۱۲
قرائتی قرائتی و از زمین چشمه‌هایى جوشاندیم، پس آب [زمین و آسمان] بر اساس امرى که مقدّر شده بود، به هم پیوست.
وحملناه على ذات الواح ودسر ۱۳
قرائتی قرائتی و نوح را بر آن [کشتى] داراى تخته‌ها و میخ‌ها سوار کردیم.
تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ۱۴
قرائتی قرائتی کشتى زیر نظر ما به حرکت درآمد. [این،] پاداش پیامبرى بود که به او کفر ورزیدند.
ولقد تركناها اية فهل من مدكر ۱۵
قرائتی قرائتی و همانا ما آن [کشتى] را به عنوان نشانه‌ای باقى گذاشتیم، پس آیا پندگیرنده‌اى هست؟
فكيف كان عذابي ونذر ۱۶
قرائتی قرائتی پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ۱۷
قرائتی قرائتی و به راستی ما قرآن را براى یادآوری [و پندپذیرى]، آسان [و قابل فهم] کردیم، پس آیا پندپذیرى هست؟
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ۱۸
قرائتی قرائتی قوم عاد [پیامبر خود را] تکذیب کردند، پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟
انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ۱۹
قرائتی قرائتی ما بر آنان در روزی شوم و دنباله‌دار، تندبادى سخت و سرد فرستادیم.
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ۲۰
قرائتی قرائتی [تندبادى که] مردم [تنومند عاد] را همچون تنه‌هاى درخت خرماى ریشه‌کن شده از جا برمى‌کند.
فكيف كان عذابي ونذر ۲۱
قرائتی قرائتی پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ۲۲
قرائتی قرائتی و به راستی ما قرآن را براى یادآوری [و پندپذیرى]، آسان کردیم، پس آیا پندپذیرى هست؟
كذبت ثمود بالنذر ۲۳
قرائتی قرائتی قوم ثَمود، هشداردهندگان را تکذیب کردند.
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ۲۴
قرائتی قرائتی پس گفتند: «آیا از بشرى تنها که از [میان] ماست، پیروى کنیم؟ در این صورت ما در گمراهى و دیوانگى خواهیم بود.
ﯿ
االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ۲۵
قرائتی قرائتی آیا از میان ما، وحى تنها بر صالح نازل شده است؟ بلکه او دروغگو و خودخواه است.»
سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ۲۶
قرائتی قرائتی «[آنان] در آینده خواهند دانست که دروغگو و خودخواه کیست.
انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ۲۷
قرائتی قرائتی ما براى آزمایش آنان آن ماده شتر را می‌فرستیم. پس مراقب [پایان] کار آنان باش و شکیبایى پیشه کن.
ونبيهم ان الماء قسمة بينهم ۖ كل شرب محتضر ۲۸
قرائتی قرائتی و به آنان خبر ده که آب، میان آنان و شتر تقسیم شده است. هر کدام در زمان نوبت خود بر سر آب حاضر شوند.»
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ۲۹
قرائتی قرائتی پس آنان رفیقشان را [که براى پى­کردن ناقه گماشته بودند،] فراخواندند، پس دست به کار شد و شتر را از پاى درآورد.
فكيف كان عذابي ونذر ۳۰
قرائتی قرائتی پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟
انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ۳۱
قرائتی قرائتی ما فقط یک صیحه [و صاعقه‌اى مرگبار] را فروفرستادیم، پس آنان مانند گیاه خشک و خردشده‌اى گشتند که [دامداران] در آغل مى‌ریزند.
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ۳۲
قرائتی قرائتی و به راستی ما قرآن را براى یادآوری [و پندپذیرى]، آسان [و قابل فهم] کردیم، پس آیا پندپذیرى هست؟
كذبت قوم لوط بالنذر ۳۳
قرائتی قرائتی قوم لوط [نیز] هشداردهندگان را تکذیب کردند.
ﭿ
انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط ۖ نجيناهم بسحر ۳۴
قرائتی قرائتی ما نیز بر آنان بادى همراه با سنگ فرستادیم، و فقط خانواده‌ی لوط را سحرگاهان نجات دادیم.
نعمة من عندنا ۚ كذالك نجزي من شكر ۳۵
قرائتی قرائتی [این نجات] نعمتى از سوی ما بود. ما این­گونه هر که را شکر کند، پاداش مى‌دهیم.
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ۳۶
قرائتی قرائتی [لوط،] مردم را از قهر ما هشدار داده بود، امّا در هشدارها جدال و ستیزه کردند.
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ۳۷
قرائتی قرائتی و مهمانانش را از او خواستند ولى ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم. [و گفتیم:] «بچشید عذاب و هشدار مرا!»
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ۳۸
قرائتی قرائتی و صبحگاهان عذابى پایدار به سراغشان آمد.
فذوقوا عذابي ونذر ۳۹
قرائتی قرائتی «پس بچشید عذاب و هشدار مرا!»
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ۴۰
قرائتی قرائتی و به راستی ما قرآن را براى یادآوری [و پندپذیرى]، آسان کردیم، پس آیا پندپذیرى هست؟
ولقد جاء ال فرعون النذر ۴۱
قرائتی قرائتی و همانا هشداردهندگان به سراغ فرعونیان آمدند.
كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر ۴۲
قرائتی قرائتی [امّا آنان] همه‌ى معجزات ما را تکذیب کردند، پس ما آنان را [به قهر] گرفتیم، چون گرفتنِ زورمندی شکست‌ناپذیر.
اكفاركم خير من اولايكم ام لكم براءة في الزبر ۴۳
قرائتی قرائتی آیا کافرانِ شما [مردم مکه] از آنان بهترند؟ یا براى شما امان‌نامه‌اى در کتاب‌هاى آسمانى است؟
ام يقولون نحن جميع منتصر ۴۴
قرائتی قرائتی یا مى‌گویند: «ما همگى متّحد و پشتیبان یکدیگریم. [و هیچ قدرتى ما را شکست نخواهد داد.]»
سيهزم الجمع ويولون الدبر ۴۵
قرائتی قرائتی به زودى، [این] گروه در هم شکسته خواهد شد و همه پشت‌کنان خواهند گریخت.
بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر ۴۶
قرائتی قرائتی آرى، قیامت وعده‌گاه آنان است و آن روز، سخت‌تر و تلخ‌تر است.
ﯿ
ان المجرمين في ضلال وسعر ۴۷
قرائتی قرائتی که گناهکاران در گمراهى و [آتش و] جنونند.
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ۴۸
قرائتی قرائتی روزى که به رو در آتش کشیده می‌شوند [و به آنان گفته می‌شود:] «سوزندگى و عذاب دردناک دوزخ را بچشید!»
انا كل شيء خلقناه بقدر ۴۹
قرائتی قرائتی ما هر چیز را به اندازه آفریده‌ایم.
وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ۵۰
قرائتی قرائتی و فرمان ما تنها یک بار است، مانند یک چشم بر هم زدن.
ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر ۵۱
قرائتی قرائتی و بی‌تردید ما کسانى را [از پیشینیان] که مانند شما [کافر] بودند، نابود کردیم. پس آیا پندپذیرى هست؟
وكل شيء فعلوه في الزبر ۵۲
قرائتی قرائتی و هر کارى که کرده‌اند، در نامه‌ها [ثبت] است.
وكل صغير وكبير مستطر ۵۳
قرائتی قرائتی و هرکوچک و بزرگى نوشته شده است.
ان المتقين في جنات ونهر ۵۴
قرائتی قرائتی به راستی پرهیزکاران در باغ‌ها [ی بهشتی] و [کنار] جویبارها هستند،
في مقعد صدق عند مليك مقتدر ۵۵
قرائتی قرائتی درجایگاهى راستین، نزد فرمانروایى مقتدر.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۵۴ قمر - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.