سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

الرحمان ۱
قرائتی قرائتی [خداوندِ] رحمان،
علم القران ۲
قرائتی قرائتی قرآن را یاد داد،
خلق الانسان ۳
قرائتی قرائتی انسان را آفرید،
ﭿ
علمه البيان ۴
قرائتی قرائتی به او بیان آموخت.
الشمس والقمر بحسبان ۵
قرائتی قرائتی خورشید و ماه، با حسابى [دقیق‌] روانند.
والنجم والشجر يسجدان ۶
قرائتی قرائتی و گیاه و درخت [براى او] سجده مى‌کنند.
والسماء رفعها ووضع الميزان ۷
قرائتی قرائتی و [خداوند] آسمان را برافراشت و [براى سنجش هر امرى] ترازو نهاد،
الا تطغوا في الميزان ۸
قرائتی قرائتی تا در سنجش و میزان از اندازه نگذرید،
واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ۹
قرائتی قرائتی و وزن را به عدالت برپا دارید و در ترازو کم نگذارید.
والارض وضعها للانام ۱۰
قرائتی قرائتی و زمین را براى زمینیان قرار داد،
فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام ۱۱
قرائتی قرائتی که در آن [هرگونه] میوه‌اى است و خرما [با خوشه‌هایى] داراى پوشش،
والحب ذو العصف والريحان ۱۲
قرائتی قرائتی و دانه‌ی پوست‌دار و گیاه خوش‌بو.
فباي الاء ربكما تكذبان ۱۳
قرائتی قرائتی پس [اى انسان‌ها و ای جنّیان!] کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
خلق الانسان من صلصال كالفخار ۱۴
قرائتی قرائتی انسان را از گل خشکیده‌اى همچون سفال آفرید،
وخلق الجان من مارج من نار ۱۵
قرائتی قرائتی و جنّ را از شعله‌ى آتشى بى‌دود آفرید.
فباي الاء ربكما تكذبان ۱۶
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
رب المشرقين ورب المغربين ۱۷
قرائتی قرائتی پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب.
فباي الاء ربكما تكذبان ۱۸
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
مرج البحرين يلتقيان ۱۹
قرائتی قرائتی دو دریا[ى شور و شیرین] را روان ساخت که به هم مى‌رسند.
بينهما برزخ لا يبغيان ۲۰
قرائتی قرائتی [امّا] میان آن دو فاصله‌اى قرار داد تا از حد نگذرند [و به هم نیامیزند].
فباي الاء ربكما تكذبان ۲۱
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
يخرج منهما اللولو والمرجان ۲۲
قرائتی قرائتی از هر دو [دریا]، مروارید و مرجان بیرون مى‌آید.
فباي الاء ربكما تكذبان ۲۳
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام ۲۴
قرائتی قرائتی و کشتى‌هاى ساخته شده‌ی کوه پیکر در دریا، از آنِ اوست.
فباي الاء ربكما تكذبان ۲۵
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
ﭿ
كل من عليها فان ۲۶
قرائتی قرائتی هر که روى آن [زمین] است، از میان رفتنى است،
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ۲۷
قرائتی قرائتی و [تنها] ذات پروردگارت که شکوهمند و گرامی است، ماندگار است.
فباي الاء ربكما تكذبان ۲۸
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
يساله من في السماوات والارض ۚ كل يوم هو في شان ۲۹
قرائتی قرائتی هر که در آسمان‌ها و زمین است، [نیاز خود را] از او می‌خواهد. او هر روز، در شأن و کارى است.
فباي الاء ربكما تكذبان ۳۰
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
سنفرغ لكم ايه الثقلان ۳۱
قرائتی قرائتی اى جنّ و انس! به زودى به [حساب] شما مى‌پردازیم.
فباي الاء ربكما تكذبان ۳۲
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ۚ لا تنفذون الا بسلطان ۳۳
قرائتی قرائتی اى گروه جنّ و انس! اگر مى‌توانید از مرزهاى آسمان‌ها و زمین نفوذ کنید، نفوذ کنید. هرگز نمى‌توانید! مگر با قدرتى [برتر].
فباي الاء ربكما تكذبان ۳۴
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ۳۵
قرائتی قرائتی آن روز شعله‌اى از آتش و مس گداخته بر شما فرومى‌ریزد، پس نمى‌توانید یکدیگر را یارى دهید!
فباي الاء ربكما تكذبان ۳۶
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ۳۷
قرائتی قرائتی پس آن‌گاه که آسمان شکافته شود و چون روغن گداخته گلگون گردد.
فباي الاء ربكما تكذبان ۳۸
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
ﯿ
فيوميذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان ۳۹
قرائتی قرائتی پس در آن روز، هیچ انسان و جنّی، از گناهش پرسیده نشود. [که همه چیز روشن است.]
فباي الاء ربكما تكذبان ۴۰
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والاقدام ۴۱
قرائتی قرائتی تبهکاران، به سیمایشان شناخته می‌شوند، پس آنان را به موهاى پیش سر و به پاهایشان مى‌گیرند [و به دوزخ مى‌افکنند.]
فباي الاء ربكما تكذبان ۴۲
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
هاذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ۴۳
قرائتی قرائتی این است جهنّمى که تبهکاران انکارش مى‌کردند.
يطوفون بينها وبين حميم ان ۴۴
قرائتی قرائتی میان آن [آتش] و آبی داغ و سوزان در حرکتند.
فباي الاء ربكما تكذبان ۴۵
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
ولمن خاف مقام ربه جنتان ۴۶
قرائتی قرائتی و براى کسى که از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ [بهشتى] است.
فباي الاء ربكما تكذبان ۴۷
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
ذواتا افنان ۴۸
قرائتی قرائتی دو باغ که درختان انبوه و باطراوت دارد.
ﭿ
فباي الاء ربكما تكذبان ۴۹
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
فيهما عينان تجريان ۵۰
قرائتی قرائتی در آن دو باغ، دو چشمه‌ی همیشه جارى است.
فباي الاء ربكما تكذبان ۵۱
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
فيهما من كل فاكهة زوجان ۵۲
قرائتی قرائتی در آن دو باغ، از هر میوه‌اى دو گونه فراهم است.
فباي الاء ربكما تكذبان ۵۳
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
متكيين على فرش بطاينها من استبرق ۚ وجنى الجنتين دان ۵۴
قرائتی قرائتی [بهشتیان] بر بسترهایى که آسترشان از دیبا و ابریشم درشت­بافت است، تکیه مى‌زنند و میوه‌هاى آن دو باغ در دسترس است.
فباي الاء ربكما تكذبان ۵۵
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ۵۶
قرائتی قرائتی در آن بسترها، همسرانى هستند که نگاهشان از بیگانه کوتاه است و پیش از اینان، هیچ انسان و جنّی آنان را لمس نکرده است.
فباي الاء ربكما تكذبان ۵۷
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
كانهن الياقوت والمرجان ۵۸
قرائتی قرائتی آنان چون یاقوت و مرجانند.
فباي الاء ربكما تكذبان ۵۹
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
هل جزاء الاحسان الا الاحسان ۶۰
قرائتی قرائتی آیا پاداش نیکى، جز نیکى است؟
فباي الاء ربكما تكذبان ۶۱
قرائتی قرائتی پس کدام­یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
ومن دونهما جنتان ۶۲
قرائتی قرائتی و پایین‌تر از آن [دو باغ]، دو باغ دیگر هست.
فباي الاء ربكما تكذبان ۶۳
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
مدهامتان ۶۴
قرائتی قرائتی [آن دو باغِ پایین دست،] از شدّت سرسبزى به سیاهى مى‌ماند.
فباي الاء ربكما تكذبان ۶۵
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
فيهما عينان نضاختان ۶۶
قرائتی قرائتی در آن [دو باغ]، دو چشمه‌ی همیشه جوشان است.
ﯿ
فباي الاء ربكما تكذبان ۶۷
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
فيهما فاكهة ونخل ورمان ۶۸
قرائتی قرائتی در آن [دو باغ]، میوه‌های فراوان و خرما و انار است.
فباي الاء ربكما تكذبان ۶۹
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
فيهن خيرات حسان ۷۰
قرائتی قرائتی در آن باغ‌ها، دوشیزگانى هستند خوش‌خوی و زیباروی.
فباي الاء ربكما تكذبان ۷۱
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
حور مقصورات في الخيام ۷۲
قرائتی قرائتی حوریانى که در سراپرده‌ها پرده‌نشینند.
فباي الاء ربكما تكذبان ۷۳
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ۷۴
قرائتی قرائتی پیش از بهشتیان، هیچ انسان یا جنّى آنان را لمس نکرده است.
فباي الاء ربكما تكذبان ۷۵
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
ﭿ
متكيين على رفرف خضر وعبقري حسان ۷۶
قرائتی قرائتی آنان بر بالش‌هایى تکیه زده‌اند که با پارچه‌هایى سبز رنگ و فرشهایى کمیاب آراسته شده است.
فباي الاء ربكما تكذبان ۷۷
قرائتی قرائتی پس کدام یک از نعمت‌هاى پروردگارتان را انکار مى‌کنید؟
تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ۷۸
قرائتی قرائتی خجسته باد نام پروردگارت که شکوهمند و ارجمند است!
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۵۵ الرحمان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.