سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا وقعت الواقعة ۱
قرائتی قرائتی آن‌گاه که آن واقعه [عظیم قیامت] روى دهد،
ليس لوقعتها كاذبة ۲
قرائتی قرائتی که در واقع شدن آن دروغى نیست [و سزا نیست کسى آن را دروغ بشمارد].
خافضة رافعة ۳
قرائتی قرائتی [آن واقعه] پست‌کننده [کافران] و بالابرنده [مؤمنان] است.
اذا رجت الارض رجا ۴
قرائتی قرائتی آن‌گاه که زمین به سختى لرزانده شود.
وبست الجبال بسا ۵
قرائتی قرائتی و کوه‌ها به شدّت متلاشى شوند.
فكانت هباء منبثا ۶
قرائتی قرائتی پس به حالت غبار پراکنده درآیند.
وكنتم ازواجا ثلاثة ۷
قرائتی قرائتی و [در آن روز] شما سه گروه خواهید بود:
فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة ۸
قرائتی قرائتی پس [گروه نخست] سعادتمندانند، سعادتمندان چه گروهى هستند!
واصحاب المشامة ما اصحاب المشامة ۹
قرائتی قرائتی و [دسته‌ی دوم] بدبختانند، چه گروهی هستند بدبختان!
والسابقون السابقون ۱۰
قرائتی قرائتی و [گروه سوم] پیشگامان [کارهای نیکند که درگرفتن پاداش نیز،] پیشگامند.
اولايك المقربون ۱۱
قرائتی قرائتی آنان نزدیکان [درگاه خداوند] هستند.
في جنات النعيم ۱۲
قرائتی قرائتی در باغ‌هاى پرنعمت خواهند بود.
ثلة من الاولين ۱۳
قرائتی قرائتی [آنان] گروه زیادى از پیشینیان خواهند بود [که هنگام دعوت پیامبران پیشین به آنها ایمان آوردند].
وقليل من الاخرين ۱۴
قرائتی قرائتی و گروه کمى از امّت آخرین [پیامبر که به او ایمان آوردند].
على سرر موضونة ۱۵
قرائتی قرائتی بر تخت‌هایى چیده شده و جواهرنشان،
متكيين عليها متقابلين ۱۶
قرائتی قرائتی تکیه داده‌اند، در حالى که [شادمان و باصفا] روبروى یکدیگرند.
يطوف عليهم ولدان مخلدون ۱۷
قرائتی قرائتی بر گِردشان پسرانى همیشه نوجوان مى‌گردند.
باكواب واباريق وكاس من معين ۱۸
قرائتی قرائتی با جام‌ها و آبریزها و پیاله‌اى از [نوشیدنى‌هاى گوارا و] روان [از آنان پذیرایى مى‌کنند].
لا يصدعون عنها ولا ينزفون ۱۹
قرائتی قرائتی از آن [نوشیدنى‌ها] نه سردرد مى‌گیرند و نه مست مى‌شوند.
وفاكهة مما يتخيرون ۲۰
قرائتی قرائتی و میوه‌هایى از هر چه انتخاب کنند.
ولحم طير مما يشتهون ۲۱
قرائتی قرائتی و گوشت پرنده از هر نوع که بخواهند.
وحور عين ۲۲
قرائتی قرائتی و همسرانی سپید روى، درشت چشم و زیبا،
كامثال اللولو المكنون ۲۳
قرائتی قرائتی همچون مروارید در صدف.
جزاء بما كانوا يعملون ۲۴
قرائتی قرائتی پاداشى در برابر آنچه مى‌کردند.
لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما ۲۵
قرائتی قرائتی در آنجا نه سخن بیهوده‌ای می‌شنوند و نه نسبت گناهی به دیگرى،
ﭿ
الا قيلا سلاما سلاما ۲۶
قرائتی قرائتی تنها چیزى که مى‌شنوند سلام است، سلام!
واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ۲۷
قرائتی قرائتی و یاران [راست که کارنامه‌ی آنان را به دست راستشان می‌دهند]، چه [سعادتمندند] یاران راست!
في سدر مخضود ۲۸
قرائتی قرائتی در کنار درختان سدر بى‌خار
وطلح منضود ۲۹
قرائتی قرائتی و درختان موز که میوه‌هایش خوشه خوشه روی هم چیده شده است،
وظل ممدود ۳۰
قرائتی قرائتی و سایه‌اى گسترده و پایدار،
وماء مسكوب ۳۱
قرائتی قرائتی و آبى ریزان [از آبشارها]،
وفاكهة كثيرة ۳۲
قرائتی قرائتی و میوه‌اى فراوان،
لا مقطوعة ولا ممنوعة ۳۳
قرائتی قرائتی که نه تمام مى‌شود و نه کسی را از آن بازمی‌دارند.
وفرش مرفوعة ۳۴
قرائتی قرائتی و همسرانى والا مرتبه،
انا انشاناهن انشاء ۳۵
قرائتی قرائتی که ما آنان را به گونه‌اى ویژه پدید آوردیم.
فجعلناهن ابكارا ۳۶
قرائتی قرائتی پس آنان را دوشیزه قرار دادیم.
عربا اترابا ۳۷
قرائتی قرائتی شوهر دوستانی خوش­سخن و هم سن و سال.
لاصحاب اليمين ۳۸
قرائتی قرائتی براى یاران راست است.
ثلة من الاولين ۳۹
قرائتی قرائتی که گروهى از پیشینیان خواهند بود،
وثلة من الاخرين ۴۰
قرائتی قرائتی و گروهى از امّت آخرین [پیامبر].
واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ۴۱
قرائتی قرائتی و یاران چپ [که کارنامه‌ی آنان را به دست چپشان می‌دهند]، چه [شوربختند] یاران چپ!
في سموم وحميم ۴۲
قرائتی قرائتی در میان باد سوزان و آب داغ،
وظل من يحموم ۴۳
قرائتی قرائتی و سایه‌اى از دود غلیظ و سیاهند.
لا بارد ولا كريم ۴۴
قرائتی قرائتی که نه خنک است و نه سودبخش.
انهم كانوا قبل ذالك مترفين ۴۵
قرائتی قرائتی البتّه آنان پیش از این نازپرورده و خوش­گذران و سرکش بودند.
وكانوا يصرون على الحنث العظيم ۴۶
قرائتی قرائتی و همواره بر گناه بزرگ پافشارى مى‌کردند.
ﯿ
وكانوا يقولون ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ۴۷
قرائتی قرائتی و پیوسته مى‌گفتند: «آیا هنگامى که ما مردیم و خاک و استخوان‌هایی [پوسیده] شدیم. آیا ما برانگیخته مى‌شویم؟
اواباونا الاولون ۴۸
قرائتی قرائتی و آیا نیاکان ما [نیز برانگیخته مى‌شوند]؟»
قل ان الاولين والاخرين ۴۹
قرائتی قرائتی بگو: «به راستی پیشینیان و آیندگان،
لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ۵۰
قرائتی قرائتی حتماً برای وعده‌گاهِ روزی معین، گردآورده خواهند شد.
ثم انكم ايها الضالون المكذبون ۵۱
قرائتی قرائتی سپس، شما اى گمراهان انکارکننده!
لاكلون من شجر من زقوم ۵۲
قرائتی قرائتی حتماً از درخت زقّوم، خواهید خورد.
فماليون منها البطون ۵۳
قرائتی قرائتی و شکم‌ها را از آن پر خواهید کرد.
فشاربون عليه من الحميم ۵۴
قرائتی قرائتی و روى آن، از آب جوشان مى‌آشامید.
فشاربون شرب الهيم ۵۵
قرائتی قرائتی پس مانند شتران عطش‌زده مى‌نوشید.»
هاذا نزلهم يوم الدين ۵۶
قرائتی قرائتی این [نخستین] پذیرایى آنان در روز قیامت است.
نحن خلقناكم فلولا تصدقون ۵۷
قرائتی قرائتی ما شما را آفریدیم، پس چرا تصدیق نمى‌کنید؟
افرايتم ما تمنون ۵۸
قرائتی قرائتی آیا آنچه را [به صورت نطفه] فرومى‌ریزید، دیده‌اید؟
اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون ۵۹
قرائتی قرائتی آیا شما آن را [به صورت انسان] مى‌آفرینید؟ یا ما آفریننده‌ایم؟
ﭿ
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ۶۰
قرائتی قرائتی ماییم که مرگ را در میان شما مقدّر کردیم و هرگز کسى بر [قدرت] ما پیشى نگرفته است.
على ان نبدل امثالكم وننشيكم في ما لا تعلمون ۶۱
قرائتی قرائتی تا همانندانتان را جانشین شما کنیم و شما را در جهانى که نمى‌دانید، پدیدار گردانیم.
ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون ۶۲
قرائتی قرائتی شما آفرینش نخستین را دانستید، پس چرا [به آفرینش دوباره] متذکر نمى‌شوید؟
افرايتم ما تحرثون ۶۳
قرائتی قرائتی آیا آنچه را مى‌کارید، دیده‌اید؟
اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون ۶۴
قرائتی قرائتی آیا شما آن را مى‌رویانید؟ یا ما رویاننده‌ایم؟
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ۶۵
قرائتی قرائتی اگر بخواهیم آن را خار و خاشاک مى‌گردانیم، پس شما از روى تعجّب مى‌گویید:
انا لمغرمون ۶۶
قرائتی قرائتی «ما زیان‌دیده‌ایم!
بل نحن محرومون ۶۷
قرائتی قرائتی بلکه محروم و بدبختیم!»
افرايتم الماء الذي تشربون ۶۸
قرائتی قرائتی آیا آبى را که مى‌نوشید، دیده‌اید؟
اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ۶۹
قرائتی قرائتی آیا شما آن را از ابرِ باران‌زا فروآوردید؟ یا ما فروفرستنده‌ایم؟
لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون ۷۰
قرائتی قرائتی اگر بخواهیم آن را شور و تلخ مى‌گردانیم، پس چرا سپاسگزارى نمى‌کنید؟
افرايتم النار التي تورون ۷۱
قرائتی قرائتی آیا آتشى را که مى‌افروزید، دیده‌اید؟
اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشيون ۷۲
قرائتی قرائتی آیا درخت آن را شما آفریده‌اید؟ یا ما آفریننده‌ایم؟
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ۷۳
قرائتی قرائتی ما آن را مایه‌ی یادآوری [آتش قیامت] و نعمتى براى مسافران قرار داده‌ایم.
فسبح باسم ربك العظيم ۷۴
قرائتی قرائتی پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى!
ﯿ
۞ فلا اقسم بمواقع النجوم ۷۵
قرائتی قرائتی پس سوگند به جایگاه ستارگان!
وانه لقسم لو تعلمون عظيم ۷۶
قرائتی قرائتی و اگر بدانید، این سوگندى است بزرگ.
انه لقران كريم ۷۷
قرائتی قرائتی همانا آن، قرآن کریم است.
في كتاب مكنون ۷۸
قرائتی قرائتی که در کتابی پوشیده و پنهان جاى دارد.
لا يمسه الا المطهرون ۷۹
قرائتی قرائتی جز پاک‌شدگان [از هر نوع آلودگى، دیگران] به [معارف] آن دسترسى ندارند.
تنزيل من رب العالمين ۸۰
قرائتی قرائتی فرود آمده از سوى پروردگار جهانیان است.
افبهاذا الحديث انتم مدهنون ۸۱
قرائتی قرائتی پس آیا این سخن [الهى] را سرسرى مى‌گیرید؟
وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ۸۲
قرائتی قرائتی و [نصیب و] روزی خود را تکذیب آن قرار مى‌دهید؟
فلولا اذا بلغت الحلقوم ۸۳
قرائتی قرائتی پس چرا آن‌گاه که [جان] به گلوگاه مى‌رسد،
وانتم حينيذ تنظرون ۸۴
قرائتی قرائتی و شما در آن هنگام مى‌نگرید [و هیچ کارى از شما ساخته نیست]!
ونحن اقرب اليه منكم ولاكن لا تبصرون ۸۵
قرائتی قرائتی و ما از شما به آن [محتَضر] نزدیک‌تریم؛ ولى نمى‌بینید.
ﭿ
فلولا ان كنتم غير مدينين ۸۶
قرائتی قرائتی پس اگر شما [در برابر کردارتان] کیفر‌شدنى نیستید،
ترجعونها ان كنتم صادقين ۸۷
قرائتی قرائتی اگر راست مى‌گویید، چرا آن جان را [به محتضَر] برنمى‌گردانید؟
فاما ان كان من المقربين ۸۸
قرائتی قرائتی پس اگر او از مقرّبان باشد،
فروح وريحان وجنت نعيم ۸۹
قرائتی قرائتی آسایش و رفاه و بهشت پر نعمت، براى او خواهد بود.
واما ان كان من اصحاب اليمين ۹۰
قرائتی قرائتی و امّا اگر از یاران راست باشد،
فسلام لك من اصحاب اليمين ۹۱
قرائتی قرائتی [به او گفته مى‌شود:] «از سوی یاران راست، به تو سلام باد!»
واما ان كان من المكذبين الضالين ۹۲
قرائتی قرائتی و امّا اگر از تکذیب‌کنندگان گمراه باشد،
فنزل من حميم ۹۳
قرائتی قرائتی با آبى جوشان پذیرایى مى‌شود.
وتصلية جحيم ۹۴
قرائتی قرائتی و ورود به دوزخ [جزاى اوست].
ان هاذا لهو حق اليقين ۹۵
قرائتی قرائتی همانا این [مطلب]، حقّ و یقینى است.
فسبح باسم ربك العظيم ۹۶
قرائتی قرائتی پس به نام پروردگار بزرگوارت تسبیح گوی!
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۵۶ واقعه - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.