سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

المص ۱
قرائتی قرائتی الف، لام، میم، صاد.
كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمومنين ۲
قرائتی قرائتی این، کتابى است که بر تو نازل شده، پس نباید از ناحیه آن، ناراحتى در سینه داشته باشى و هدف، آن است که به وسیله آن [همگان را از عواقب بد عقاید و اعمال نادرستشان] بیم دهى و تذکرى است براى مؤمنان.
اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء ۗ قليلا ما تذكرون ۳
قرائتی قرائتی [بنابراین] آنچه را از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروى کنید و از سرپرستان و معبودهاى دیگر جز او پیروى نکنید، اما کمتر متذکر مى‌شوید.
وكم من قرية اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قايلون ۴
قرائتی قرائتی چه بسیار شهرها و آبادی‌ها که آنها را [بر اثر گناه فراوان] هلاک کردیم و عذاب ما شب‌هنگام یا در روز، هنگامى که استراحت کرده بودند، به سراغشان آمد.
ﭿ
فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين ۵
قرائتی قرائتی و در آن موقع که عذاب ما به سراغ آنها آمد، سخنى نداشتند جز این که گفتند: «ما ظالم بودیم.» [ولى این اعتراف، به حالشان سودى نداشت.]
فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين ۶
قرائتی قرائتی به طور قطع از کسانى که پیامبران را به سوى آنها فرستادیم، سؤال خواهیم کرد و از پیامبران [نیز] سؤال می‌کنیم.
فلنقصن عليهم بعلم ۖ وما كنا غايبين ۷
قرائتی قرائتی و مسلماً [اعمال همه را] از روى علمِ [وسیع خود] براى آنان شرح خواهیم داد. و ما غایب نبودیم [، بلکه همه جا حاضر و ناظر بودیم].
والوزن يوميذ الحق ۚ فمن ثقلت موازينه فاولايك هم المفلحون ۸
قرائتی قرائتی و وزن کردن [اعمال و سنجش ارزش آنها] در آن روز، حقّ است. کسانى که میزان‌هاى [عملِ] آنها سنگین است، رستگارانند.
ومن خفت موازينه فاولايك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ۹
قرائتی قرائتی و کسانى که میزان‌هاى [عملِ] آنها سبک است، افرادى هستند که سرمایه وجود خود را به خاطر ظلم و ستمى که نسبت به آیات ما مى‌کردند، از دست داده‌اند.
ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش ۗ قليلا ما تشكرون ۱۰
قرائتی قرائتی و ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را براى شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگى را براى شما فراهم ساختیم؛ اما کمتر شکرگزارى می‌کنید.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين ۱۱
قرائتی قرائتی ما شما را آفریدیم، سپس صورت‌بندى کردیم، سپس به فرشتگان گفتیم: «براى آدم خضوع کنید!» آنها سجده کردند، جز ابلیس که از سجده‌کنندگان نبود.
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ۖ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ۱۲
قرائتی قرائتی [خداوند به او] فرمود: «در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنى؟» گفت: «من از او بهترم! مرا از آتش آفریده‌اى و او را از خاک!»
قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين ۱۳
قرائتی قرائتی گفت: «از آن [مقام و مرتبه] فرود آى! تو حق ندارى در آن [جایگاه] تکبر بورزى. بیرون رو که تو از افراد پست و کوچکى!»
قال انظرني الى يوم يبعثون ۱۴
قرائتی قرائتی [ابلیس] گفت: «مرا تا روز رستاخیز مهلت ده.»
قال انك من المنظرين ۱۵
قرائتی قرائتی فرمود: «تو از مهلت داده‌شدگانى!»
ﭿ
قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ۱۶
قرائتی قرائتی گفت: «اکنون که مرا گمراه ساختى، من بر سر راه مستقیم تو براى آنها کمین مى‌کنم.
ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمايلهم ۖ ولا تجد اكثرهم شاكرين ۱۷
قرائتی قرائتی سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپِ آنها، به سراغشان مى‌روم. و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهى یافت.»
قال اخرج منها مذءوما مدحورا ۖ لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين ۱۸
قرائتی قرائتی فرمود: «از آن [مقام] با ننگ و عار و خوارى بیرون رو! و سوگند یاد مى‌کنم که هر کس از آنها، تو را پیروى کند، جهنم را از شما همگى پر مى‌کنم!
ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شيتما ولا تقربا هاذه الشجرة فتكونا من الظالمين ۱۹
قرائتی قرائتی و اى آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از هر جا که خواستید بخورید؛ اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد.»
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هاذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين ۲۰
قرائتی قرائتی سپس شیطان آنها را وسوسه کرد، تا آنچه را از اندامشان پنهان بود، آشکار سازد و گفت: «پروردگارتان شما را از این درخت نهى نکرده، مگر به خاطر این که فرشته شوید یا جاودانه [در بهشت] بمانید!.»
وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين ۲۱
قرائتی قرائتی و براى آنها سوگند یاد کرد که: «من خیرخواه شما هستم!»
ﯿ
فدلاهما بغرور ۚ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ۖ وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ۲۲
قرائتی قرائتی و به این ترتیب، آنها را با فریب [از مقامشان] فرود آورد. و هنگامى که از آن درخت چشیدند، اندامشان [که پنهان بود،] براى آنها آشکار شد و شروع کردند به قرار دادن برگهاى [درختان] بهشتى بر یکدیگر، تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آنها را ندا داد که: «آیا شما را از آن درخت نهى نکردم؟ و نگفتم شیطان براى شما دشمن آشکارى است؟»
قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ۲۳
قرائتی قرائتی گفتند: «پروردگارا! ما به خویشتن ستم کردیم.» «و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نکنى، از زیانکاران خواهیم بود.»
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ۖ ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ۲۴
قرائتی قرائتی فرمود: «[از مقام خویش،] فرود آیید، در حالى که بعضى نسبت به بعض دیگر دشمن خواهید بود، و براى شما در زمین قرارگاه و وسیله بهره‌گیرى تا زمانى معین خواهد بود.»
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ۲۵
قرائتی قرائتی فرمود: در آن [زمین] زنده می‌شوید و در آن می‌میرید و از آن [در رستاخیز] بیرون خواهید آمد.
ﭿ
يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ۖ ولباس التقوى ذالك خير ۚ ذالك من ايات الله لعلهم يذكرون ۲۶
قرائتی قرائتی اى فرزندان آدم! لباسى براى شما فرو فرستادیم که اندام شما را می‌پوشاند و مایه‌ی زینت شماست و لباس پرهیزکارى بهتر است. اینها [همه] از آیات خداست، شاید متذکر [نعمت‌هاى او] شوند.
يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما ۗ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ۗ انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يومنون ۲۷
قرائتی قرائتی اى فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد. آن چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد. چه این که او و همکارانش شما را مى‌بینند و شما آنها را نمى‌بینید. [اما بدانید] ما شیاطین را اولیای کسانى قرار دادیم که ایمان نمى‌آورند.
واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها ۗ قل ان الله لا يامر بالفحشاء ۖ اتقولون على الله ما لا تعلمون ۲۸
قرائتی قرائتی و هنگامى که کار زشتى انجام می‌دهند، می‌گویند: «پدران خود را بر این عمل دیدیم و خداوند به ما دستور داده است!» بگو: «خداوند [هرگز] دستور به عمل زشت نمى‌دهد. آیا چیزى بر خدا مى‌بندید که نمى‌دانید.»
قل امر ربي بالقسط ۖ واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ۚ كما بداكم تعودون ۲۹
قرائتی قرائتی بگو: «پروردگارم به عدالت فرمان داده است. و توجه خویش را در هر مسجد [و به هنگام عبادت،] به سوى او کنید و او را بخوانید و دین [خود] را براى او خالص گردانید. [و بدانید] همان گونه که در آغاز شما را آفرید، [بار دیگر در رستاخیز] بازمى‌گردید.»
ﯿ
فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ۗ انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون ۳۰
قرائتی قرائتی جمعى را هدایت کرده و جمعى را [که شایستگى نداشته‌اند،] گمراهى بر آنها مسلم شده است. آنها [کسانى هستند که] شیاطین را به جاى خداوند، اولیای خود انتخاب کردند و چنین گمان مى‌کنند که هدایت یافته‌اند.
۞ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ۚ انه لا يحب المسرفين ۳۱
قرائتی قرائتی اى فرزندان آدم! زینت خود را هنگام رفتن به مسجد [با خود] بردارید. و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمى‌دارد.
ﭿ
قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ۚ قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ۗ كذالك نفصل الايات لقوم يعلمون ۳۲
قرائتی قرائتی بگو: «چه کسى زینت‌هاى الهى را که براى بندگان خود آفریده و روزی‌هاى پاکیزه را حرام کرده است؟» بگو: «اینها در زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان آورده‌اند [اگرچه کافران نیز با آنها مشارکت دارند؛ ولى] در قیامت خالص [براى مؤمنان] خواهد بود.» این چنین آیات [خود] را براى کسانى که آگاهند، شرح مى‌دهیم.
قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ۳۳
قرائتی قرائتی بگو: «خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد، چه پنهان، حرام کرده است و [همچنین] گناه و ستمِ به ناحق و این که چیزى را که خداوند دلیلى براى آن نازل نکرده، شریک او قرار دهید و به خدا مطلبى نسبت دهید که نمى‌دانید.»
ولكل امة اجل ۖ فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ۖ ولا يستقدمون ۳۴
قرائتی قرائتی براى هر قوم و جمعیتى، زمان و مدت [معینى] است. و هنگامى که مدت آنها فرارسد، نه ساعتى از آن تأخیر مى‌کنند و نه بر آن پیشى مى‌گیرند.
يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي ۙ فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۳۵
قرائتی قرائتی اى فرزندان آدم! اگر رسولانى از خود شما به سراغتان بیایند که آیات مرا براى شما بازگو کنند، [از آنها پیروى کنید؛] زیرا آنها که پرهیزکارى پیشه کنند و عمل صالح انجام دهند، نه ترسى بر آنهاست و نه غمناک مى‌شوند.
والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولايك اصحاب النار ۖ هم فيها خالدون ۳۶
قرائتی قرائتی و آنها که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند، اهل دوزخند؛ جاودانه در آن خواهند ماند.
ﯿ
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته ۚ اولايك ينالهم نصيبهم من الكتاب ۖ حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله ۖ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ۳۷
قرائتی قرائتی چه کسى ستمکارتر است از آنها که بر خدا دروغ مى‌بندند یا آیات او را تکذیب مى‌نمایند؟ آنها نصیبشان را از آنچه مقدر شده [از نعمت‌ها و مواهب این جهان،] مى‌برند، تا زمانى که فرستادگان ما [فرشتگان قبض ارواح]، به سراغ آنها بروند و جانشان را بگیرند، [فرشتگان] از آنها مى‌پرسند: «کجا هستند معبودهایى که غیر از خداوند مى‌خواندید؟ [چرا به یارى شما نمى‌آیند؟]» مى‌گویند: «آنها گم شدند [و از ما دور گشتند].» و ضد خود گواهى مى‌دهند که کافر بودند!
قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار ۖ كلما دخلت امة لعنت اختها ۖ حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هاولاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار ۖ قال لكل ضعف ولاكن لا تعلمون ۳۸
قرائتی قرائتی [خداوند به آنها] مى‌گوید: «در صف گروه‌هاى مشابه خود از جنّ و انس در آتش داخل شوید.» هر زمان گروهى وارد مى‌شوند، گروه دیگر را لعن مى‌کنند تا همگى با ذلت در آن قرار گیرند. پیروان درباره پیشوایان خود مى‌گویند: «خداوندا! اینها بودند که ما را گمراه ساختند، پس کیفر آنها را از آتش دو برابر کن [کیفرى براى گمراهی‌شان و کیفرى به­خاطر گمراه ساختن ما].» مى‌فرماید: «براى هر کدام [از شما] عذاب مضاعف است، ولى نمى‌دانید [زیرا پیروان نیز اگر گرد پیشوایان گمراه را نگرفته بودند، آنها قدرتى برای فریب دیگران نداشتند].»
ﭿ
وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ۳۹
قرائتی قرائتی و پیشوایان آنها به پیروان خود مى‌گویند: «شما امتیازى بر ما ندارید، پس بچشید عذاب [الهى] را در برابر آنچه انجام مى‌دادید.»
ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ۚ وكذالك نجزي المجرمين ۴۰
قرائتی قرائتی آنها که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند، درهاى آسمان به رویشان گشوده نمى‌شود و داخل بهشت نمى‌شوند، مگر این که شتر از سوراخ سوزن خیاطى بگذرد! این چنین گنهکاران را جزا مى‌دهیم.
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ۚ وكذالك نجزي الظالمين ۴۱
قرائتی قرائتی براى آنها بسترهایى از [آتش] دوزخ و روى آنها پوشش‌هایى [از آن] است. و این چنین ظالمان را جزا مى‌دهیم.
والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولايك اصحاب الجنة ۖ هم فيها خالدون ۴۲
قرائتی قرائتی و کسانى که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. [البته] هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمى‌کنیم.
ﯿ
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار ۖ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهاذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ۖ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ۖ ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون ۴۳
قرائتی قرائتی و آنچه در دل‌ها از کینه و حسد دارند، برمى‌کنیم [تا در صفا و صمیمیت با هم زندگى کنند] و از زیر [قصرها و درختان] آنها، نهرها جریان دارد. و مى‌گویند: «سپاس مخصوص خداوندى است که ما را به این [همه نعمت] رهنمون شد. و اگر او ما را هدایت نکرده بود، ما راه نمى‌یافتیم. مسلماً فرستادگان پروردگار ما حق مى‌گفتند.» و [در این هنگام] ندا داده مى‌شود که: «این بهشت را در برابر اعمالى که انجام مى‌دادید، به ارث بردید.»
ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ۖ قالوا نعم ۚ فاذن موذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين ۴۴
قرائتی قرائتی و بهشتیان، دوزخیان را صدا می‌زنند که: «ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود، همه را حق یافتیم، آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود، حق یافتید؟!» در این هنگام، ندادهنده‌اى در میان آنها ندا مى‌دهد که: «لعنت خدا بر ستمگران باد!
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخرة كافرون ۴۵
قرائتی قرائتی همان‌ها که [مردم را] از راه خدا بازمى‌دارند و مى‌خواهند آن را کج و ناراست نشان دهند، و آنان به آخرت کافرند.»
ﭿ
وبينهما حجاب ۚ وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ۚ ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم ۚ لم يدخلوها وهم يطمعون ۴۶
قرائتی قرائتی و در میان آن دو [گروه بهشتیان و دوزخیان]، حجابى قرار دارد. و بر اَعراف مردانى هستند که هر یک از آن دو را از سیمایشان مى‌شناسند و به بهشتیان ندا مى‌دهند که: «درود بر شما باد!» اما داخل بهشت نمى‌شوند، در حالى که امیدِ آن را دارند.
۞ واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ۴۷
قرائتی قرائتی و هنگامى که چشمشان به دوزخیان مى‌افتد، مى‌گویند: «پروردگارا! ما را با جمعیت ستمگر قرار مده!»
ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ۴۸
قرائتی قرائتی و اصحاب اعراف، مردانى [از دوزخیان را] که از سیمایشان آنها را مى‌شناسند، صدا مى‌زنند و مى‌گویند: «دیدید که گردآورى شما [از مال و ثروت و زن و فرزند] و تکبّرهاى شما به حالتان سودى نداد؟
اهاولاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ۚ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ۴۹
قرائتی قرائتی آیا اینها [که مؤمنند،‌] همانان نیستند که سوگند یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد؟! [ولى خداوند به خاطر ایمان و اعمال خیرشان، آنها را بخشید. سپس به مؤمنان مى‌گویند:] «به بهشت درآیید که نه بیمى بر شماست و نه اندوهگین مى‌شوید.»
ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله ۚ قالوا ان الله حرمهما على الكافرين ۵۰
قرائتی قرائتی و دوزخیان، بهشتیان را صدا مى‌زنند که: «مقدارى آب یا از آنچه خدا به شما روزى داده، به ما ببخشید.» آنها مى‌گویند: «خداوند اینها را بر کافران حرام کرده است.»
ﯿ
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ۚ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هاذا وما كانوا باياتنا يجحدون ۵۱
قرائتی قرائتی همانها که دین و آیین خود را سرگرمى و بازیچه گرفتند و زندگى دنیا آنها را مغرور ساخت. امروز ما آنها را فراموش مى‌کنیم؛ چون لقاى چنین روزى را فراموش کردند و آیات ما را انکار نمودند.
ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يومنون ۵۲
قرائتی قرائتی ما کتابى براى آنها آوردیم که آن را براساس علم شرح دادیم. [کتابى] که مایه‌ی هدایت و رحمت براى جمعیتى است که ایمان مى‌آورند.
ﭿ
هل ينظرون الا تاويله ۚ يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ۚ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ۵۳
قرائتی قرائتی آیا آنها انتظار دارند سرانجامِ تهدیدهاى الهى را مشاهده کنند؟ آن روز که این امر صورت گیرد، [بیدارى سودى نخواهد داشت و] آنها که آن را قبلاً فراموش کرده بودند، مى‌گویند: «فرستادگان پروردگار ما به حق آمدند، آیا [امروز] شفیعانى براى ما وجود دارند که ما را شفاعت کنند؟ یا [امکان دارد] بازگردیم و اعمالى غیر از آنچه انجام دادیم، انجام دهیم؟!» [ولى] آنها سرمایه وجود خود را از دست دادند و معبودهایى را که به دروغ ساخته بودند، همگى از نظرشان گم مى‌شوند.
ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ۗ الا له الخلق والامر ۗ تبارك الله رب العالمين ۵۴
قرائتی قرائتی پروردگار شما، خدایى است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز [و دوران] آفرید، سپس به تدبیر جهان هستى پرداخت، با [پرده­ی تاریک] شب، روز را مى‌پوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید، در حالى که رام شده فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر [جهان] براى او [و به فرمان او] است. پر برکت [و زوال­ناپذیر] است، خدایى که پروردگار جهانیان است.
ادعوا ربكم تضرعا وخفية ۚ انه لا يحب المعتدين ۵۵
قرائتی قرائتی پروردگار خود را از روى تضرع و پنهانى، بخوانید [و از تجاوز، دست بردارید که] او متجاوزان را دوست نمی‌دارد.
ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ۚ ان رحمت الله قريب من المحسنين ۵۶
قرائتی قرائتی و در زمین فساد مکنید بعد از آن که اصلاح شده است و او را با بیم و امید بخوانید، [بیم از مسئولیت‌ها و امید به رحمتش، و نیکى کنید،] زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.
ﯿ
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ۖ حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات ۚ كذالك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ۵۷
قرائتی قرائتی او کسى است که بادها را مژده‌اى پیشاپیش [بارانِ] رحمتش می‌فرستد تا زمانى که ابرهاى سنگین، بار را [بر دوش خود] حمل کنند، در این هنگام آنها را به ­سوى سرزمین‌هاى مرده می‌فرستیم و به­ وسیله آن آب [حیات بخش] نازل می­کنیم، و با آن از هرگونه میوه‌اى [از خاک تیره] بیرون مى‌آوریم و این­گونه [در قیامت،] مردگان را زنده می‌کنیم تا متذکر شوید.
والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ۖ والذي خبث لا يخرج الا نكدا ۚ كذالك نصرف الايات لقوم يشكرون ۵۸
قرائتی قرائتی و سرزمین پاکیزه گیاهش به فرمان پروردگار می‌روید؛ و سرزمین پلید [و شوره‌زار،] جز گیاه ناچیز و بى‌ارزش از آن نمی‌روید. این­گونه آیات را براى آنها که شکرگزارند، بیان می‌کنیم.
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ۵۹
قرائتی قرائتی ما نوح را به سوى قومش فرستادیم، او به آنها گفت: «اى قوم من! [تنها] خداوند یگانه را پرستش کنید که معبودى جز او براى شما نیست، من بر شما از عذاب روز بزرگى می‌ترسم.»
ﭿ
قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين ۶۰
قرائتی قرائتی اشراف قومش به او گفتند: «ما تو را در گمراهى آشکارى مى‌بینیم!»
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولاكني رسول من رب العالمين ۶۱
قرائتی قرائتی گفت: «اى قوم من! هیچ گمراهى در من نیست، بلکه من فرستاده پروردگار جهانیانم.
ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون ۶۲
قرائتی قرائتی رسالت‌هاى پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و خیرخواه شما هستم. چیزهایى می‌دانم که شما نمى‌دانید.
اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون ۶۳
قرائتی قرائتی آیا تعجب کرده‌اید که دستور آگاه‌کننده‌ی پروردگارتان به وسیله مردى از میان شما به شما برسد، تا [از عواقب اعمال خلاف] بیمتان دهد؟ پرهیزکارى پیشه کنید، شاید مشمول رحمت گردید.»
فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا ۚ انهم كانوا قوما عمين ۶۴
قرائتی قرائتی اما سرانجام او را تکذیب کردند، و ما، او و کسانى را که با وى در کشتى بودند، رهایى بخشیدیم، و آنها که آیات ما را تکذیب کردند، غرق نمودیم. چه این که آنها جمعیتى کوردل بودند.
۞ والى عاد اخاهم هودا ۗ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره ۚ افلا تتقون ۶۵
قرائتی قرائتی و به سوى قوم عاد، برادرشان، هود را فرستادیم. گفت: «اى قوم من! خدا را پرستش کنید که جز او معبودى براى شما نیست. آیا پرهیزکارى پیشه نمی‌کنید؟!»
قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين ۶۶
قرائتی قرائتی اشراف کافر قوم او گفتند: «ما تو را در سفاهت [و نادانى و سبک‌مغزى] مى‌بینیم و ما مسلماً تو را از دروغگویان می‌دانیم.»
ﯿ
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولاكني رسول من رب العالمين ۶۷
قرائتی قرائتی گفت: «اى قوم من! هیچ­گونه سفاهتى در من نیست، بلکه فرستاده‌اى از طرف پروردگار جهانیانم.
ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين ۶۸
قرائتی قرائتی رسالت‌هاى پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم، و من خیرخواه امینى براى شما هستم.
اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ۚ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة ۖ فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون ۶۹
قرائتی قرائتی آیا تعجب کرده‌اید که دستور آگاه‌کننده‌ی پروردگارتان به وسیله‌ی مردى از میان شما به شما برسد، تا [از مجازات الهى] بیمتان دهد؟ و به یاد آورید هنگامى که شما را جانشینان قوم نوح قرار داد، و شما را از جهت خلقت گسترش داد [و به نیروى بدنى قوى مجهز ساخت]، پس نعمت‌هاى خدا را به یاد آورید، شاید رستگار شوید.»
ﭿ
قالوا اجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباونا ۖ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ۷۰
قرائتی قرائتی گفتند: «آیا به سراغ ما آمده‌اى که تنها خداى یگانه را بپرستیم و آنچه را پدران ما مى‌پرستیدند رها کنیم؟ حال که چنین است، اگر راست می‌گویى آنچه [از بلا و عذاب الهى] به ما وعده می‌دهى، بیاور!»
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ۖ اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباوكم ما نزل الله بها من سلطان ۚ فانتظروا اني معكم من المنتظرين ۷۱
قرائتی قرائتی گفت: «پلیدى، و غضب پروردگار، شما را فراگرفته است، آیا با من در مورد نام‌هایی مجادله می‌کنید [که به عنوان معبود و خدا] شما و پدرانتان [بر بت­ها] گذارده‌اید؟ در حالى که خداوند هیچ فرمانى درباره آن نازل نکرده است. بنابراین شما منتظر باشید، من هم با شما انتظار می‌کشم. [شما انتظار شکست من، و من انتظار عذاب الهى براى شما!]»
فانجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا ۖ وما كانوا مومنين ۷۲
قرائتی قرائتی سرانجام او و کسانى را که با او بودند، به رحمت خود نجات بخشیدیم، و ریشه کسانى که آیات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند، قطع کردیم.
والى ثمود اخاهم صالحا ۗ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره ۖ قد جاءتكم بينة من ربكم ۖ هاذه ناقة الله لكم اية ۖ فذروها تاكل في ارض الله ۖ ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم ۷۳
قرائتی قرائتی و به سوى [قوم] ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم. گفت: «اى قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودى براى شما نیست. دلیل روشنى از طرف پروردگار براى شما آمده: این ناقه‌ی الهى براى شما معجزه‌اى است. او را به حال خود واگذارید که در سرزمین خدا [بچرد و از علف‌هاى بیابان] بخورد و آن را آزار نرسانید که عذاب دردناکى شما را خواهد گرفت!
واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا ۖ فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ۷۴
قرائتی قرائتی و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد، و در زمین مستقر ساخت، که در دشت‌هایش قصرها براى خود بنا مى‌کنید و در کوه‌ها براى خود خانه‌ها مى‌تراشید. بنابراین، نعمت‌هاى خدا را متذکر شوید و در زمین فساد نکنید.»
ﭿ
قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه ۚ قالوا انا بما ارسل به مومنون ۷۵
قرائتی قرائتی [ولى] اشراف متکبر قوم او، به مستضعفانى که ایمان آورده بودند، گفتند: «آیا [به­راستى] شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگار خود فرستاده شده است؟» آنها گفتند: «ما به آنچه او بدان مأموریت یافته، ایمان آورده‌ایم.»
قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون ۷۶
قرائتی قرائتی مستکبران گفتند: «[ولى] ما به آنچه شما به آن ایمان آورده‌اید، کافریم!»
فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ايتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين ۷۷
قرائتی قرائتی سپس [ناقه] را پى کردند، و از فرمان پروردگارشان سرپیچیدند و گفتند: «اى صالح! اگر تو از فرستادگان [خدا] هستى، آنچه ما را با آن تهدید مى‌کنى، بیاور!»
فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين ۷۸
قرائتی قرائتی سرانجام، زمین‌لرزه آنها را فراگرفت، و صبحگاهان، [تنها] جسم بی‌جانشان در خانه‌هایشان باقى مانده بود!
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولاكن لا تحبون الناصحين ۷۹
قرائتی قرائتی [صالح] از آنها روى برتافت و گفت: «اى قوم! من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و شرط خیرخواهى را انجام دادم؛ ولى [چه کنم که] شما خیرخواهان را دوست ندارید؟!»
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ۸۰
قرائتی قرائتی و [به خاطر بیاورید] لوط را، هنگامى که به قوم خود گفت: «آیا عمل شنیعى انجام مى‌دهید که احدى از جهانیان پیش از شما انجام نداده است؟!
انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء ۚ بل انتم قوم مسرفون ۸۱
قرائتی قرائتی آیا شما از روى شهوت، به سراغ مردان مى‌روید، به جای زنان؟ شما جمعیت [منحرف و] تجاوزکارى هستید!»
وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم ۖ انهم اناس يتطهرون ۸۲
قرائتی قرائتی ولى پاسخ قومش چیزى جز این نبود که گفتند: «اینها را از شهر و آبادى خود بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاکدامنی را می‌طلبند [و با ما هم­صدا نیستند]!»
فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين ۸۳
قرائتی قرائتی [چون کار به اینجا رسید،] ما، او و خاندانش را رهایى بخشیدیم، جز همسرش که با بازماندگان [در شهر] بود.
وامطرنا عليهم مطرا ۖ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ۸۴
قرائتی قرائتی و [سپس چنان] بارانى [از سنگ] بر آنها فرستادیم [که آنها را نابود ساخت]، اکنون بنگر سرانجام کار مجرمان به کجا کشید.
ﭿ
والى مدين اخاهم شعيبا ۗ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره ۖ قد جاءتكم بينة من ربكم ۖ فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ۚ ذالكم خير لكم ان كنتم مومنين ۸۵
قرائتی قرائتی و به سوى مَدین، برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت: «اى قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودى ندارید. دلیل روشنى از طرف پروردگارتان براى شما آمده است، بنابر این، حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزى نکاهید، و در روى زمین، بعد از آن که [در پرتو ایمان و دعوت انبیاء] اصلاح شده است، فساد نکنید. این براى شما بهتر است، اگر با ایمان هستید.
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا ۚ واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم ۖ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ۸۶
قرائتی قرائتی و بر سر هر راه ننشینید که [مردم با ایمان را] تهدید کنید و مؤمنان را از راه خدا باز دارید و [با القاى شبهات،] آن را کج و ناراست نشان دهید. و به خاطر بیاورید زمانى را که افراد کمى بودید و او شما را فزونى داد، و بنگرید سرانجام مفسدان چگونه بود؟
وان كان طايفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطايفة لم يومنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا ۚ وهو خير الحاكمين ۸۷
قرائتی قرائتی و اگر طایفه‌اى از شما به آنچه من به آن فرستاده شده‌ام، ایمان آورده‌اند، و طایفه‌اى ایمان نیاورده‌اند، صبر کنید تا خداوند میان ما داورى کند، که او بهترینِ داوران است.»
۞ قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا ۚ قال اولو كنا كارهين ۸۸
قرائتی قرائتی اشراف متکبّر از قوم او گفتند: «اى شعیب! سوگند یاد مى‌کنیم که تو و کسانى را که به تو ایمان آورده‌اند، از آبادى خود بیرون خواهیم کرد، مگر آنکه به آیین ما بازگردید.» گفت: «آیا اگر چه مایل نباشیم؟!
ﭿ
قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها ۚ وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا ۚ وسع ربنا كل شيء علما ۚ على الله توكلنا ۚ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ۸۹
قرائتی قرائتی اگر ما به آیین شما بازگردیم، بعد از آن که خدا ما را از آن نجات بخشیده، به خدا دروغ بسته‌ایم، و شایسته نیست که ما به آن بازگردیم، مگر این که خدایى که پروردگار ماست، بخواهد. علم پروردگار ما به همه چیز احاطه دارد، تنها بر خدا توکل کرده‌ایم. پروردگارا! میان ما و قوم ما به حق داورى کن که تو بهترینِ داورانى.»
وقال الملا الذين كفروا من قومه لين اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون ۹۰
قرائتی قرائتی اشراف قوم او که کافر شده بودند، گفتند: «اگر از شعیب پیروى کنید، زیان خواهید کرد.»
فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين ۹۱
قرائتی قرائتی پس زمین‌لرزه آنها را فراگرفت، و صبحگاهان به صورت اجساد بی‌جانى در خانه‌هاشان مانده بودند.
الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها ۚ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ۹۲
قرائتی قرائتی آنها که شعیب را تکذیب کردند، [چنان نابود شدند که] گویا هرگز در آن [خانه‌ها] سکنى نداشتند. آنها که شعیب را تکذیب کردند، خود زیانکار بودند.
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ۖ فكيف اسى على قوم كافرين ۹۳
قرائتی قرائتی پس [شعیب] از آنها روى برتافت و گفت: «اى قوم من! من پیام‌های پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و خیرخواهى نمودم. با این حال، چگونه بر حال قوم بی‌ایمان تأسف بخورم؟!»
وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ۹۴
قرائتی قرائتی ما در هیچ شهر و آبادى، پیامبرى نفرستادیم، مگر این که اهل آن را به ناراحتی‌ها و خسارت‌ها گرفتار ساختیم، شاید [به خود آیند و به سوى خدا] بازگردند.
ﯿ
ثم بدلنا مكان السيية الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ۹۵
قرائتی قرائتی سپس [هنگامى که این هشدارها در آنها اثر نگذاشت،] نیکى [و فراوانىِ نعمت و رفاه] به جاى بدى [و ناراحتى و گرفتارى] قرار دادیم، آن چنان که فزونى گرفتند [و مغرور شدند] و گفتند: «به پدران ما نیز تنگدستی و توانگری رسید.» چون چنین شد، آنها را ناگهان به اعمالشان گرفتیم.
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولاكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ۹۶
قرائتی قرائتی و اگر ساکنان که در شهرها و آبادی‌ها، ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، برکات آسمان و زمین را بر آنها مى‌گشاییم؛ ولى [آنها حقایق را] تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.
افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نايمون ۹۷
قرائتی قرائتی آیا اهل این آبادی‌ها از این ایمن هستند که عذاب ما شبانه به سراغ آنها بیاید، در حالى که در خواب باشند؟
اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون ۹۸
قرائتی قرائتی آیا اهل آبادی‌ها از این ایمنند که عذاب ما، روز به سراغشان بیاید، در حالى که سرگرم بازى هستند؟
ﭿ
افامنوا مكر الله ۚ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ۹۹
قرائتی قرائتی آیا آنها از مکر الهى غافلند؟ در حالى که جز زیانکاران، خود را از مکر [و مجازات] خدا ایمن نمی‌دانند.
اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ۚ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ۱۰۰
قرائتی قرائتی آیا کسانى که وارث زمین بعد از صاحبان قبلى آن مى‌شوند، عبرت نمى‌گیرند؟ که اگر بخواهیم آنها را نیز به گناهانشان هلاک مى‌کنیم و بر دل‌هایشان مهر مى‌نهیم تا [صداى حق را] نشنوند.
تلك القرى نقص عليك من انبايها ۚ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليومنوا بما كذبوا من قبل ۚ كذالك يطبع الله على قلوب الكافرين ۱۰۱
قرائتی قرائتی اینها آبادی‌هایى است که اخبار آن را براى تو شرح مى‌دهیم. آنها [چنان لجوج بودند که] به آنچه قبلاً تکذیب کرده بودند، ایمان نمى‌آوردند. این چنین خداوند بر دل‌هاى کافران مهر مى‌نهد [و بر اثر لجاجت و ادامه گناه، حس تشخیص را از آنها مى‌گیرد].
وما وجدنا لاكثرهم من عهد ۖ وان وجدنا اكثرهم لفاسقين ۱۰۲
قرائتی قرائتی و بیشتر آنها را بر سر پیمان خود ندیدیم. و بیشتر آنها را فاسق و گنهکار یافتیم.
ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون ومليه فظلموا بها ۖ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ۱۰۳
قرائتی قرائتی سپس به دنبال آنها، موسى را با آیات خویش به سوى فرعون و اطرافیان او فرستادیم. اما آنها [با نپذیرفتنِ این آیات] بر آن ظلم کردند. ببین عاقبت مفسدان به کجا کشید؟
وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين ۱۰۴
قرائتی قرائتی و موسى گفت: «اى فرعون! من فرستاده‌اى از پروردگار جهانیانم.
حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق ۚ قد جيتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسراييل ۱۰۵
قرائتی قرائتی سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم. من دلیل روشنى از پروردگارتان براى شما آورده‌ام. بنابراین بنى‌اسرائیل را با من بفرست.»
قال ان كنت جيت باية فات بها ان كنت من الصادقين ۱۰۶
قرائتی قرائتی [فرعون] گفت: «اگر نشانه‌اى آورده‌اى، ارائه بده، اگر از راستگویانى.»
فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ۱۰۷
قرائتی قرائتی [موسی] ناگهان عصاى خود را افکند و اژدهاى آشکارى شد!
ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ۱۰۸
قرائتی قرائتی و دست خود را [از گریبان] بیرون آورد، سفید [و درخشان] براى بینندگان بود!
ﭿ
قال الملا من قوم فرعون ان هاذا لساحر عليم ۱۰۹
قرائتی قرائتی اطرافیان فرعون گفتند: «بدون شک این ساحر دانایى است!
يريد ان يخرجكم من ارضكم ۖ فماذا تامرون ۱۱۰
قرائتی قرائتی می‌خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند، نظر شما چیست؟ [در برابر او چه باید کرد؟]»
قالوا ارجه واخاه وارسل في المداين حاشرين ۱۱۱
قرائتی قرائتی [سپس به فرعون] گفتند: «[کار] او و برادرش را به تأخیر انداز و گرد‌آورندگان را به همه‌ی شهرها بفرست.
ياتوك بكل ساحر عليم ۱۱۲
قرائتی قرائتی تا هر ساحر دانا [و کار آزموده]اى را به خدمت تو بیاورند.»
وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ۱۱۳
قرائتی قرائتی ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند: «آیا اگر ما پیروز گردیم، اجر و پاداش مهمى خواهیم داشت؟»
قال نعم وانكم لمن المقربين ۱۱۴
قرائتی قرائتی گفت: «آرى، و شما از مقربان خواهید بود!»
قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين ۱۱۵
قرائتی قرائتی [ساحران] گفتند: «اى موسى! یا تو بیافکن یا ما مى‌افکنیم!»
قال القوا ۖ فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ۱۱۶
قرائتی قرائتی گفت: «شما بیافکنید!» هنگامى که [وسایل سحر خود را] افکندند، مردم را چشم‌بندى کردند و ترسانیدند و سحر عظیمى به وجود آوردند!
۞ واوحينا الى موسى ان الق عصاك ۖ فاذا هي تلقف ما يافكون ۱۱۷
قرائتی قرائتی و به موسى وحى کردیم که عصاى خود را بیفکن. ناگهان [به صورت مار عظیمى درآمد و] وسایل دروغین آنها را به سرعت برگرفت!
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ۱۱۸
قرائتی قرائتی [در این هنگام] حق آشکار گردید، و آنچه آنها ساخته بودند، باطل شد.
ﯿ
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ۱۱۹
قرائتی قرائتی در آنجا شکست خوردند و خوار وکوچک گشتند.
والقي السحرة ساجدين ۱۲۰
قرائتی قرائتی و ساحران، [همگى] به سجده افتادند.
قالوا امنا برب العالمين ۱۲۱
قرائتی قرائتی و گفتند: «ما به پروردگارِ جهانیان ایمان آوردیم.»
رب موسى وهارون ۱۲۲
قرائتی قرائتی «پروردگارِ موسى و هارون.»
قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم ۖ ان هاذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها ۖ فسوف تعلمون ۱۲۳
قرائتی قرائتی فرعون گفت: «آیا به او ایمان آوردید، پیش از آن که من به شما اجازه دهم؟ بی­گمان این توطئه‌اى است که شما در این شهر [و دیار] چیده‌اید تا اهلش را از آن بیرون کنید؛ ولى به زودى خواهید دانست!
لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين ۱۲۴
قرائتی قرائتی سوگند مى‌خورم که دست‌ها و پاهاى شما را به طور مخالف قطع می‌کنم، سپس همگى شما را به دار مى‌آویزم.»
قالوا انا الى ربنا منقلبون ۱۲۵
قرائتی قرائتی [ساحران] گفتند: «[مهم نیست!] ما به سوى پروردگارمان بازمی‌گردیم.
ﭿ
وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ۚ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ۱۲۶
قرائتی قرائتی تنها ایراد تو، به ما این است که ما به آیات پروردگار خویش، هنگامى که براى ما آمد، ایمان آورده‌ایم. بار الها! پیمانه‌ی صبر [و استقامت] را تا آخر بر ما بریز، و ما را مسلمان بمیران [و تا پایان عمر با اخلاص و ایمان بدار]!»
وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك ۚ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون ۱۲۷
قرائتی قرائتی اشراف قوم فرعون [به او] گفتند: «آیا موسى و قومش را رها می‌کنى، که در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را رها سازند؟» گفت: «به زودى پسرانشان را می‌کشیم و دخترانشان را زنده نگه‌می‌داریم [تا خدمت ما کنند]، و ما بر آنها کاملاً مسلط هستیم.»
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ۖ ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده ۖ والعاقبة للمتقين ۱۲۸
قرائتی قرائتی موسى به قوم خود گفت: «از خدا یارى جویید و استقامت پیشه کنید که زمین از آن خداست، و آن را به هر کس بخواهد واگذار مى‌کند. و سرانجامِ [نیک] براى پرهیزکاران است.»
قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جيتنا ۚ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ۱۲۹
قرائتی قرائتی گفتند: «پیش از آن که به سوى ما بیایى آزار دیدیم، و پس از آمدنت نیز آزار مى‌بینیم،» گفت: «امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمین، جانشین [آنها] سازد، و بنگرد چگونه عمل مى‌کنید؟»
ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ۱۳۰
قرائتی قرائتی و ما فرعونیان را به خشکسالى و کمبود میوه‌ها گرفتار کردیم، شاید متذکّر گردند.
فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هاذه ۖ وان تصبهم سيية يطيروا بموسى ومن معه ۗ الا انما طايرهم عند الله ولاكن اكثرهم لا يعلمون ۱۳۱
قرائتی قرائتی اما [آنها نه تنها پند نگرفتند، بلکه] هنگامى که نیکى [و نعمت] به آنها مى‌رسید، مى‌گفتند: «به خاطر خود ماست!» ولى موقعى که بدى [و بلا] به آنها مى‌رسید، مى‌گفتند: «از شومى موسى و کسان اوست!» آگاه باشید! همانا سرنوشت نیک و بدشان نزد خداست. اما بیشتر آنها نمى‌دانند.
وقالوا مهما تاتنا به من اية لتسحرنا بها فما نحن لك بمومنين ۱۳۲
قرائتی قرائتی و گفتند: «هر زمان، نشانه‌ای براى ما بیاورى که سحرمان کنى، ما به تو ایمان نمى­آوریم!»
ﭿ
فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ۱۳۳
قرائتی قرائتی سپس [بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم،] طوفان و ملخ و آفت گیاهى و قورباغه‌ها و خون را که نشانه‌هایى از هم جدا بودند، بر آنها فرستادیم، [ولى باز بیدار نشدند] و تکبر ورزیدند و جمعیت گنهکارى بودند.
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ۖ لين كشفت عنا الرجز لنومنن لك ولنرسلن معك بني اسراييل ۱۳۴
قرائتی قرائتی هنگامى که بلا بر آنها مسلط مى‌شد، مى‌گفتند: «اى موسى! از خدایت براى ما بخواه به عهدى که با تو کرده، رفتار کند. اگر این بلا را از ما رفع کنى، قطعاً به تو ایمان مى‌آوریم و بنى­اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد.»
فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون ۱۳۵
قرائتی قرائتی اما هنگامى که بلا را پس از مدت معینى که به آن مى‌رسیدند، از آنها برمى‌داشتیم، پیمان خویش را مى‌شکستند!
فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين ۱۳۶
قرائتی قرائتی سرانجام ما از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرق کردیم؛ زیرا آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند.
واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها ۖ وتمت كلمت ربك الحسنى على بني اسراييل بما صبروا ۖ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ۱۳۷
قرائتی قرائتی و مشرق‌ها و مغرب‌هاى پر برکت زمین را به آن قوم تضعیف شده [و ستم‌دیده] واگذار کردیم، و وعده‌ی نیک پروردگارت بر بنى‌اسرائیل، به خاطر صبر و استقامتى که نشان دادند، تحقق یافت. و آنچه فرعونیان [از کاخ‌هاى مجلل] مى‌ساختند، و آنچه از باغ‌های داربست‌دار فراهم ساخته بودند، در هم کوبیدیم!
وجاوزنا ببني اسراييل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم ۚ قالوا يا موسى اجعل لنا الاها كما لهم الهة ۚ قال انكم قوم تجهلون ۱۳۸
قرائتی قرائتی و بنى­اسرائیل را از دریا عبور دادیم. آنها در مسیر خود به جمعیتى رسیدند که اطراف بت‌هایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند. [بنى­اسرائیل] به موسى گفتند: «تو هم براى ما معبودى قرار ده! همان­گونه که آنها معبودان [و خدایانی] دارند!» گفت: «شما جمعیتى جاهل و نادان هستید!
ان هاولاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ۱۳۹
قرائتی قرائتی اینها سرانجام کارشان نابودى است، و آنچه انجام مى‌دهند، باطل است.»
ﭿ
قال اغير الله ابغيكم الاها وهو فضلكم على العالمين ۱۴۰
قرائتی قرائتی [سپس] گفت: «آیا غیر از خداوند معبودى براى شما طلب کنیم؟ خدایى که شما را بر جهانیان برترى داد.»
واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ۖ يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم ۚ وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ۱۴۱
قرائتی قرائتی [به خاطر بیاورید] زمانى که از [چنگال] فرعونیان نجاتتان بخشیدیم. آنها که مرتباً شما را شکنجه مى‌دادند، پسرانتان را می‌کشتند و زنانتان را [براى خدمتکارى] زنده مى‌گذاشتند، و در این، آزمایش بزرگى از ناحیه خدا براى شما بود.
۞ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة ۚ وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ۱۴۲
قرائتی قرائتی و ما با موسى، سى شب وعده گذاردیم؛ سپس آن را با ده شب تکمیل نمودیم. به این ترتیب میعاد پروردگارش چهل شب تمام شد. و موسى به برادرش هارون گفت: «جانشین من میان قوم من باش! و [آنها را] اصلاح­ کن و از روش مفسدان پیروى منما!»
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك ۚ قال لن تراني ولاكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ۚ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ۚ فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المومنين ۱۴۳
قرائتی قرائتی و هنگامى که موسى به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: «پروردگارا! خودت را به من نشان ده، تا تو را ببینم!» گفت: هرگز مرا نخواهى دید؛ ولى به کوه بنگر! اگر در جاى خود ثابت ماند، مرا خواهى دید؛ اما هنگامى که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را همسان زمین قرار داد. و موسى مدهوش به زمین افتاد. موقعى که به هوش آمد عرض کرد: «خداوندا! منزهى تو [از اینکه قابل مشاهده باشى]! من به سوى تو بازگشتم، و من [در میان قوم] نخستینِ مؤمنانم.»
قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين ۱۴۴
قرائتی قرائتی [خداوند] گفت: «اى موسى! من تو را بر مردم، با رسالت‌هاى خویش و با سخن گفتنم [با تو]، برگزیدم. پس آنچه را به تو داده‌ام، بگیر و از شکرگزاران باش.»
وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها ۚ ساريكم دار الفاسقين ۱۴۵
قرائتی قرائتی و براى او در اَلواح، اندرزى از هر موضوعى نوشتیم، و بیانى از هر چیز کردیم. [و به او گفتیم:] «پس آن را با جدیت بگیر و به قوم خود بگو به نیکوترینِ آنها عمل کنند [و آنها که به مخالفت برخیزند، کیفرشان دوزخ است]، و به زودى [این] جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهیم داد.»
ﭿ
ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل اية لا يومنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ۚ ذالك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين ۱۴۶
قرائتی قرائتی به زودى کسانى را که در زمین به ناحق تکبر می‌ورزند، از ایمان به آیات خود منصرف می‌سازیم؛ [به طورى که] اگر هر آیه و نشانه‌اى را ببینند، به آن ایمان نمى‌آورند. و اگر راه هدایت را ببینند، آن را راه خود انتخاب نمى‌کنند. و اگر طریق گمراهى را ببینند، راه خود انتخاب می‌کنند. [همه اینها] به خاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند.
والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخرة حبطت اعمالهم ۚ هل يجزون الا ما كانوا يعملون ۱۴۷
قرائتی قرائتی و کسانى که آیات ما و لقاء رستاخیز را تکذیب [و انکار] کنند، اعمالشان نابود می‌گردد. آیا جز آنچه را عمل کرده‌اند، پاداش داده می‌شوند؟
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ۚ الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ۘ اتخذوه وكانوا ظالمين ۱۴۸
قرائتی قرائتی قوم موسى بعد از [رفتن] او [به میعادگاه خداوند]، از زیورآلات خود گوساله‌اى ساختند. جسد بی‌روحى بود که صداى گاو داشت! آیا آنها نمى‌دیدند که با آنان سخن نمی‌گوید و به راه [راست] هدایتشان نمی‌کند؟ آن را [خداى خود] انتخاب کردند و ظالم بودند.
ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لين لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ۱۴۹
قرائتی قرائتی و هنگامى که حقیقت به دستشان افتاد و دیدند گمراه شده‌اند، گفتند: «اگر پروردگار ما، به ما رحم نکند و ما را نیامرزد، قطعاً از زیانکاران خواهیم بود.»
ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بيسما خلفتموني من بعدي ۖ اعجلتم امر ربكم ۖ والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه ۚ قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ۱۵۰
قرائتی قرائتی و هنگامى که موسى، خشمگین و اندوهناک، به سوى قوم خود بازگشت، گفت: «پس از من بد جانشینانى برایم بودید [و آیین مرا ضایع کردید]، آیا در فرمان پروردگارتان [و تمدید مدت میعاد او، در قضاوت،] عجله نمودید؟!» سپس الواح را افکند و سر برادر خود را گرفت [و با عصبانیت] به سوى خود کشید. او گفت: «فرزند مادرم! این گروه مرا در فشار گذاردند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند. بنابر این کارى نکن که دشمنان مرا شماتت کنند، و مرا با گروه ستمکاران قرار مده.»
ﭿ
قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك ۖ وانت ارحم الراحمين ۱۵۱
قرائتی قرائتی [موسى] گفت: «پروردگارا! من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود داخل کن، و تو مهربانترینِ مهربانانى!»
ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ۚ وكذالك نجزي المفترين ۱۵۲
قرائتی قرائتی آنها که گوساله را [معبود خود] انتخاب کردند، به زودى خشم پروردگار و ذلت در زندگى دنیا به آنها مى‌رسد، و این چنین کسانى را که [بر خدا] افترا مى‌بندند، کیفر مى‌دهیم.
والذين عملوا السييات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ۱۵۳
قرائتی قرائتی و آنها که گناه کنند و بعد از آن توبه نمایند و ایمان آورند، [امید عفو او را دارند، زیرا] پروردگار تو در پى آن آمرزنده و مهربان است.
ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح ۖ وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ۱۵۴
قرائتی قرائتی و هنگامى که خشم موسى فرو نشست، الواح [تورات] را برگرفت. و در نوشته‌هاى آن هدایت و رحمت بود براى آنها که از پروردگار خویش مى‌ترسند [و از مخالفت فرمانش بیم دارند].
ﯿ
واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ۖ فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شيت اهلكتهم من قبل واياي ۖ اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ۖ ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ۖ انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا ۖ وانت خير الغافرين ۱۵۵
قرائتی قرائتی و موسى از قوم خود هفتاد تن از مردان را براى میعادگاه ما برگزید. هنگامى که زمین‌لرزه آنها را فرا گرفت [و هلاک شدند]، گفت: پروردگارا! اگر مى‌خواستى، مى‌توانستى آنها و مرا پیش از این نیز هلاک کنى. آیا ما را به آنچه سفیهانمان انجام داده‌اند، [مجازات و] هلاک مى‌سازى؟ این، جز آزمایش تو، چیز دیگری نیست، که هر کس را بخواهى [و سزاوار بدانى]، گمراه مى‌سازى، و هر کس را بخواهى [و شایسته ببینى]، هدایت مى‌کنى. تو ولىّ مایى! ما را بیامرز و بر ما رحم کن! و تو بهترینِ آمرزندگانى.
۞ واكتب لنا في هاذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك ۚ قال عذابي اصيب به من اشاء ۖ ورحمتي وسعت كل شيء ۚ فساكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم باياتنا يومنون ۱۵۶
قرائتی قرائتی و براى ما در این دنیا و سراى دیگر، نیکى مقرر دار! چه این که ما به سوى تو بازگشت کرده‌ایم.» [خداوند در برابر این تقاضا، به موسى] گفت: «مجازاتم را به هر کس بخواهم، مى‌رسانم، و رحمتم همه چیز را فراگرفته و آن را براى آنها که پرهیزکارند و زکات را مى‌پردازند و آنها که به آیات ما ایمان مى‌آورند، مقرر خواهم داشت.»
ﭿ
الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ۚ فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه ۙ اولايك هم المفلحون ۱۵۷
قرائتی قرائتی آنها که از فرستاده [خدا]، پیامبر امّى پیروى مى‌کنند، کسى که صفاتش را در تورات و انجیلى که نزدشان است، مى‌یابند، و آنها را به معروف دستور مى‌دهد و از منکر باز مى‌دارد، پاکیزه‌ها را براى آنها حلال مى‌شمرد، ناپاک‌ها را تحریم مى‌کند، و بارهاى سنگین و زنجیرهایى را که بر آنها بود، [از دوش و گردنشان] بر مى‌دارد. آنها که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و یاریش نمودند و از نورى که با او نازل شده، پیروى کردند، آنان رستگارانند.
قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض ۖ لا الاه الا هو يحيي ويميت ۖ فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يومن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ۱۵۸
قرائتی قرائتی بگو: «اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم. همان خدایى که حکومت آسمان‌ها و زمین از آن اوست. معبودى جز او نیست. زنده مى‌کند و مى‌میراند. پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده‌اش! آن پیامبر درس ناخوانده‌اى که ایمان به خدا و کلماتش دارد و از او پیروى کنید، تا هدایت یابید.»
ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون ۱۵۹
قرائتی قرائتی و از قوم موسى، گروهى به سوى حق هدایت مى‌کنند و حاکم به حق و عدالتند.
ﭿ
وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما ۚ واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر ۖ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ۖ قد علم كل اناس مشربهم ۚ وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى ۖ كلوا من طيبات ما رزقناكم ۚ وما ظلمونا ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ۱۶۰
قرائتی قرائتی و آنها را به دوازده گروه که هر یک شاخه‌اى [از دودمان یعقوب] بودند، تقسیم کردیم. و هنگامى که موسى تقاضاى آب [براى قوم تشنه‌کامش در بیابان] کرد، به او وحى فرستادیم که عصاى خود را بر سنگ بزن! ناگهان دوازده چشمه از آن بیرون ریخت؛ آن چنان که هر گروه، چشمه خود را مى‌شناختند. و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها مَنّ و سَلوى فرستادیم [و به آنان گفتیم:] از روزی‌هاى پاکیزه که به شما داده‌ایم، بخورید [و سپاس خدا را به جا آورید؛ ولى آنها نافرمانى و ستم کردند]؛ اما به ما ستم نکردند، به خودشان ستم نمودند.
واذ قيل لهم اسكنوا هاذه القرية وكلوا منها حيث شيتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيياتكم ۚ سنزيد المحسنين ۱۶۱
قرائتی قرائتی و [به خاطر بیاورید] هنگامى را که به آنها گفته شد: «در این قریه [بیت‌المقدّس] ساکن شوید و از هر جا [و به هر کیفیت] بخواهید، از آن بخورید [و بهره گیرید] و بگویید: خداوندا! گناهان ما را بریز! و از در [بیت‌المقدّس] با تواضع وارد شوید.» اگر چنین کنید گناهان شما را مى‌بخشیم و نیکوکاران را پاداش بیشتر خواهیم داد.
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون ۱۶۲
قرائتی قرائتی اما کسانى از آنها که ظلم و ستم [بر خویشتن] کردند، این سخن [و آن برنامه‌ها] را دگرگون ساختند و غیر از آنچه به آنها گفته شده بود، انجام دادند؛ لذا به خاطر ستمى که روا داشتند، بلایى از آسمان بر آنها فرستادیم [و مجازاتشان کردیم].
واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ۙ لا تاتيهم ۚ كذالك نبلوهم بما كانوا يفسقون ۱۶۳
قرائتی قرائتی و از آنها درباره‌ی [سرگذشت] شهرى که در ساحل دریا بود، سؤال کن. و [به خاطر بیاور] هنگامى را که آنها در روز شنبه، [در برابر قانون خدا] تجاوز [و طغیان] مى‌کردند. همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه [که روز تعطیل و استراحتشان بود،] آشکار مى‌شدند؛ اما در غیر روز شنبه به سراغ آنها نمى‌آمدند. این­گونه آنها را به چیزى آزمایش کردیم که در برابر آن نافرمانى مى‌کردند.
واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما ۙ الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا ۖ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون ۱۶۴
قرائتی قرائتی و هنگامى که گروهى از آنها گفتند: «چرا جمعى [گنهکار] را اندرز مى‌دهید که سرانجام خدا آنها را هلاک خواهد کرد و یا به عذاب شدیدى گرفتار خواهد ساخت [آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شوند].» گفتند: این اندرزها] براى آن است که عذرى به پیشگاه پروردگارتان داشته باشیم [که وظیفه امر به معروف و نهى از منکر را انجام دادیم]. به علاوه، شاید آنها [هشدارهاى ما را بپذیرند و از گناه بازایستند و] تقوا پیشه کنند.»
فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بييس بما كانوا يفسقون ۱۶۵
قرائتی قرائتی اما چون تذکراتى را که به آنها داده شده بود، فراموش کردند، نهى‌کنندگانِ از بدى را رهایى بخشیدیم. و آنها را که ستم کردند، به خاطر نافرمانى‌شان به عذاب شدیدى گرفتار ساختیم.
ﭿ
فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسيين ۱۶۶
قرائتی قرائتی هنگامى که در برابر فرمانى که به آنها داده شده بود، سرکشى کردند، به آنها گفتیم: «به شکل میمون‌ها در آیید و طرد شوید.»
واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ۗ ان ربك لسريع العقاب ۖ وانه لغفور رحيم ۱۶۷
قرائتی قرائتی و [نیز به یادآور] هنگامى که پروردگارت اعلام کرد: تا روز قیامت کسى را بر آنها مسلط خواهد ساخت که آنها را پیوسته در عذاب سختى قرار دهد؛ زیرا پروردگارت مجازاتش سریع و [در مقابل توبه‌کاران] آمرزنده و مهربان است.
وقطعناهم في الارض امما ۖ منهم الصالحون ومنهم دون ذالك ۖ وبلوناهم بالحسنات والسييات لعلهم يرجعون ۱۶۸
قرائتی قرائتی و آنها را در زمین به صورت گروه‌هایى پراکنده ساختیم. گروهى از آنها صالح و گروهى غیر آن هستند و آنها را به نیکی‌ها و بدی‌ها آزمودیم، شاید بازگردند.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هاذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه ۚ الم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه ۗ والدار الاخرة خير للذين يتقون ۗ افلا تعقلون ۱۶۹
قرائتی قرائتی بعد از آن، فرزندانى جانشین آنها شدند که وارث کتاب [تورات] گشتند. [با این حال] متاع این دنیاى پست را گرفته، و می‌گفتند: «خداوند به زودى ما را می‌بخشد.» اما اگر متاع دیگرى همانند آن به دستشان بیافتد، آن را می‌گیرند [و حکم خدا را پشت سر می‌افکنند]. آیا پیمان کتاب [خدا] از آنها گرفته نشده که بر خدا [دروغ نبندند و] جز حق نگویند، و آنان بارها آن را خوانده‌اند، و سراى آخرت براى آنها که پرهیزکارى پیشه کنند، بهتر است. آیا نمى‌فهمید؟!
ﯿ
والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين ۱۷۰
قرائتی قرائتی و آنها که به کتاب [خدا] تمسک جویند و نماز را بر پا دارند، [پاداش بزرگى خواهند داشت؛ زیرا] ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهیم کرد.
۞ واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ۱۷۱
قرائتی قرائتی و [نیز به خاطر بیاور] هنگامى که کوه را بر فراز آنها همچون سایبانى بلند کردیم، آن چنان که گمان کردند بر آنها فرود خواهد آمد [و در این حال، از آنها پیمان گرفتیم و گفتیم:] «آنچه را به شما [از احکام و دستورات] داده‌ایم، با قدرت [و جدیت] بگیرید، و آنچه را در آن است، به یاد داشته باشید [و عمل کنید] تا پرهیزکار شوید.»
ﭿ
واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم ۖ قالوا بلى ۛ شهدنا ۛ ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هاذا غافلين ۱۷۲
قرائتی قرائتی و [به یاد آور] زمانى که پروردگارت، از پشت بنى‌آدم، فرزندان و ذرّیه آنان را برگرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت [و فرمود:] «آیا من پروردگار شما نیستم؟» گفتند: «آری! ما گواهى دادیم [که تو پروردگار مایى]!» [این اقرار گرفتن براى آن بود] تا در روز قیامت نگویید: «ما از این، غافل بودیم.»
او تقولوا انما اشرك اباونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ۖ افتهلكنا بما فعل المبطلون ۱۷۳
قرائتی قرائتی یا نگویید: «پدران ما پیش از ما مشرک بودند و ما نیز فرزندانى از پسِ آنان بودیم [و ناچار راهشان را ادامه دادیم]. آیا ما را به خاطر عملکرد اهل باطل، مجازات و هلاک مى‌کنى؟»
وكذالك نفصل الايات ولعلهم يرجعون ۱۷۴
قرائتی قرائتی و ما این­گونه آیات خویش را روشن بیان مى‌کنیم، و شاید آنان [به سوى خداوند و فطرت پاک توحیدى] بازگردند.
واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ۱۷۵
قرائتی قرائتی و بر آنان، داستانِ آن کس را بخوان که آیات خود را به او داده بودیم، پس او [ناسپاسانه] خود را از آن آیات، جدا ساخت، پس شیطان او را در پى خویش کشید تا از گمراهان شد.
ولو شينا لرفعناه بها ولاكنه اخلد الى الارض واتبع هواه ۚ فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ۚ ذالك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ۚ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ۱۷۶
قرائتی قرائتی و اگر مى‌خواستیم، او را به وسیله‌ى آیات بالا مى‌بردیم؛ ولى او به زمین چسبید و از هوس خود پیروى کرد. پس مَثَل او مَثَل سگ است، که اگر به آن حمله کنى، دهان باز کرده و پارس مى‌کند و زبان بیرون مى‌آورد، و اگر او را واگذارى، باز چنین مى‌کند. این، مَثَل کسانى است که آیات ما را تکذیب کردند. پس این داستان را [برایشان] باز گو! باشد که بیندیشند.
ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون ۱۷۷
قرائتی قرائتی چه بد مَثَلى دارند کسانى که آیات ما را تکذیب کردند. و آنان تنها به خودشان ستم مى‌کردند.
ﯿ
من يهد الله فهو المهتدي ۖ ومن يضلل فاولايك هم الخاسرون ۱۷۸
قرائتی قرائتی هر که را خدا هدایت کند، تنها اوست هدایت یافته. و هر که را گمراه کند، پس آنان همان زیانکارانند.
ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس ۖ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ۚ اولايك كالانعام بل هم اضل ۚ اولايك هم الغافلون ۱۷۹
قرائتی قرائتی و بسیارى از جنّ و انس را براى دوزخ آفریدیم، [و سرانجامشان به آنجا مى‌کشد، چرا که] آنان دل‌هایى دارند که با آن حقّ را درک نمى‌کنند و چشمانى دارند که با آن نمی‌بینند و گوش‌هایى دارند که با آن نمى‌شنوند. آنان همچون چهارپایان، بلکه گمراه‌ترند. آنان همان غافلانند.
ﭿ
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ۖ وذروا الذين يلحدون في اسمايه ۚ سيجزون ما كانوا يعملون ۱۸۰
قرائتی قرائتی و نیکوترینِ نام‌ها براى خداوند است، پس خداوند را با آنها بخوانید. و کسانى را که در نام‌هاى خدا کژاندیشی می­کنند [و آنها را بر غیر او مى‌نهند]، رها کنید. آنان به زودى به کیفر آنچه مى‌کردند، خواهند رسید.
وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون ۱۸۱
قرائتی قرائتی و از کسانى که آفریده‌ایم، گروهى [دیگران را] به حقّ هدایت مى‌کنند و به آن حکم مى‌نمایند.
والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ۱۸۲
قرائتی قرائتی و کسانى که آیات ما را تکذیب کردند، به تدریج، آنان را از جایى که ندانند، گرفتار خواهیم کرد.
واملي لهم ۚ ان كيدي متين ۱۸۳
قرائتی قرائتی و به آنان مهلت مى‌دهم [تا پیمانه پر شود]، همانا تدبیر من محکم و استوار است [و هیچ کس را قدرت فرار از آن نیست].
اولم يتفكروا ۗ ما بصاحبهم من جنة ۚ ان هو الا نذير مبين ۱۸۴
قرائتی قرائتی آیا آنان فکر نکردند که همنشین آنان، [پیامبر،] هیچ‌گونه جنون ندارد؟ او جز هشداردهنده‌اى آشکار نیست.
اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم ۖ فباي حديث بعده يومنون ۱۸۵
قرائتی قرائتی آیا در ملکوتِ آسمان‌ها و زمین و هر چه خدا آفریده، به دقّت نمى‌نگرند [تا بدانند آفرینش همه‌ى آنها هدفدار است، نه بیهوده]؟ و این که شاید زمان [مرگ] آنان نزدیک شده باشد؟ پس بعد از این [آیات روشن]، به کدام سخن، ایمان خواهند آورد؟
من يضلل الله فلا هادي له ۚ ويذرهم في طغيانهم يعمهون ۱۸۶
قرائتی قرائتی هر که را خداوند، [به خاطر فسق و اعمالش،] گمراه کند، براى او هیچ هدایتگرى نیست، و آنان را در سرکشى و طغیانشان رها مى‌کند تا سرگردان شوند.
ﯿ
يسالونك عن الساعة ايان مرساها ۖ قل انما علمها عند ربي ۖ لا يجليها لوقتها الا هو ۚ ثقلت في السماوات والارض ۚ لا تاتيكم الا بغتة ۗ يسالونك كانك حفي عنها ۖ قل انما علمها عند الله ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ۱۸۷
قرائتی قرائتی از تو درباره‌ى قیامت مى‌پرسند که چه وقت به پا مى‌شود؟ بگو: «علم آن تنها نزد پروردگار من است، جز او کسى نمى‌تواند زمان آن را آشکار سازد. [فرا رسیدن قیامت،] در آسمان‌ها و زمین سنگین است. جز به صورت ناگهانى پیش نمى‌آید.» از تو چنان مى‌پرسند که گویا از [زمان] آن آگاهى کامل دارى! بگو: «علم آن تنها نزد خداست؛ ولى بیشتر مردم نمى‌دانند.»
قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ۚ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ۚ ان انا الا نذير وبشير لقوم يومنون ۱۸۸
قرائتی قرائتی بگو: «من مالک هیچ سود و زیانى براى خودم نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهد، و اگر غیب مى‌دانستم، منافع زیادى براى خودم فراهم مى‌کردم و هرگز به من زیانى نمى‌رسید. من تنها هشداردهنده و بشارت‌دهنده‌ای هستم براى گروهى که ایمان مى‌آورند.»
ﭿ
۞ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها ۖ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به ۖ فلما اثقلت دعوا الله ربهما لين اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ۱۸۹
قرائتی قرائتی او خدایى است که شما را از یک نفس آفرید و همسرش را از [نوع] او قرار داد تا بدان آرام گیرد. پس چون با او بیامیخت، بارى سبک برگرفت [و باردار شد] و [مدّتى] با آن سر کرد، چون زن، سنگین شد، از خداوند، پروردگارشان، درخواست کردند [و گفتند]: اگر فرزند شایسته‌اى به ما بدهى، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود.»
فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما ۚ فتعالى الله عما يشركون ۱۹۰
قرائتی قرائتی پس چون [خداوند] به آن دو، فرزندى صالح داد، در آنچه به ایشان عطا نمود، براى خدا شریکانى قرار دادند، ولى خداوند از آنچه که آنان شریک او قرار مى‌دهند، برتر است.
ايشركون ما لا يخلق شييا وهم يخلقون ۱۹۱
قرائتی قرائتی آیا چیزهایى را شریک خدا قرار مى‌دهند که چیزى نمى‌آفرینند و خودشان نیز مخلوق­اند؟!
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ۱۹۲
قرائتی قرائتی و [این معبودها] قدرت یارى آنان را ندارند و حتّى خودشان را هم نمى‌توانند حمایت کنند.
وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم ۚ سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ۱۹۳
قرائتی قرائتی و اگر معبودها را به هدایت فراخوانید، از شما پیروى نمى‌کنند. بر شما یکسان است که آنها را دعوت کنید یا ساکت باشید!
ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ۖ فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ۱۹۴
قرائتی قرائتی کسانى را که به جاى خدا مى‌خوانید [و مى‌پرستید]، بندگانى [و آفریده‌هایى] همچون خود شمایند. پس اگر راست مى‌گویید، آنان را بخوانید، تا آنان جوابتان را بدهند.
ﯿ
الهم ارجل يمشون بها ۖ ام لهم ايد يبطشون بها ۖ ام لهم اعين يبصرون بها ۖ ام لهم اذان يسمعون بها ۗ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ۱۹۵
قرائتی قرائتی آیا آنان [که معبود خود برگزیده‌اید،] پاهایى دارند که با آن راه بروند؟ یا دست‌هایى دارند که با آن قدرت‌نمایى کنند؟ یا چشم‌هایى دارند که با آنها ببینند؟ یا گوش‌هایى دارند که با آنها بشنوند؟ [اى پیامبر!] بگو: «شریک‌هاى [خیالى] خودتان را بخوانید و علیه من نقشه بکشید و هیچ مهلت هم به من ندهید!.
ان وليي الله الذي نزل الكتاب ۖ وهو يتولى الصالحين ۱۹۶
قرائتی قرائتی ولىّ و سرپرست من، خدایى است که این کتاب آسمانى را نازل کرده است و او همه‌ى صالحان را سرپرستى [و هدایت] مى‌کند.
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون ۱۹۷
قرائتی قرائتی [بت‌ها] و کسانى که به جاى خدا مى‌خوانید [و مى‌پرستید]، نه مى‌توانند شما را یارى نمایند و نه خود را یارى مى‌کنند.»
وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا ۖ وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ۱۹۸
قرائتی قرائتی و اگر آنان را به هدایت فراخوانى، نمى‌شنوند و مى‌بینى که آنان به تو نگاه مى‌کنند و حال آن که نمى‌بینند.
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ۱۹۹
قرائتی قرائتی عفو و میانه‌روى را پیشه کن. [عذر مردم را بپذیر و بر آنان آسان بگیر.] و به کارهاى عقل‌پسند و نیکو فرمان بده و از جاهلان روی برگردان!
ﭿ
واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ۚ انه سميع عليم ۲۰۰
قرائتی قرائتی و اگر از طرف شیطان [و شیطان‌صفتان،] کمترین وسوسه و تحریک و سوءنیتى به تو رسید، پس به خداوند پناه آور، که قطعاً او شنوا و داناست.
ان الذين اتقوا اذا مسهم طايف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ۲۰۱
قرائتی قرائتی کسانى که تقوا پیشه کرده‌اند، هرگاه وسوسه‌هاى شیطانى به آنان نزدیک شود، متوجّه مى‌شوند [و خدا را یاد مى‌کنند]، آن‌گاه بینا مى‌گردند.
واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ۲۰۲
قرائتی قرائتی و برادرانشان، [شیطان‌صفتان گمراه،] آنان را در انحراف مى‌کشند و نگه مى‌دارند و هیچ کوتاهى نمى‌کنند.
واذا لم تاتهم باية قالوا لولا اجتبيتها ۚ قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي ۚ هاذا بصاير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يومنون ۲۰۳
قرائتی قرائتی و هرگاه آیه‌اى براى آنان نیاورى، [و چند روزى تلاوت وحى قطع شود،] مى‌گویند: «چرا آیه‌اى برنگزیدى؟» بگو: «من فقط چیزى را پیروى مى‌کنم که از سوى پروردگارم بر من وحى مى‌شود. این [قرآن]، بصیرت‌هایى از سوى پروردگارتان است و براى کسانى که ایمان آورند، مایه‌ى هدایت و رحمت است.»
واذا قري القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ۲۰۴
قرائتی قرائتی و هرگاه قرآن خوانده شود، به آن گوش دهید و ساکت شوید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ۲۰۵
قرائتی قرائتی و پروردگارت را از روى تضرّع و خوف، آهسته و آرام، در دل خود و در هر صبح و شام، یاد کن و از غافلان مباش.
ﯿ
ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ۩ ۲۰۶
قرائتی قرائتی همانا کسانى که مقرّبان درگاه پروردگارت هستند، از پرستش او سر باز نمى‌زنند، او را تسبیح مى‌گویند و براى او سجده مى‌کنند.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷ اعراف - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.