سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

سال سايل بعذاب واقع ۱
قرائتی قرائتی درخواست­کننده­ای، عذابى واقع­شدنى را درخواست کرد،
للكافرين ليس له دافع ۲
قرائتی قرائتی که براى کافران است و هیچ بازدارنده‌اى براى آن نیست.
من الله ذي المعارج ۳
قرائتی قرائتی و از سوى خداوند صاحب درجات والاست.
تعرج الملايكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ۴
قرائتی قرائتی فرشتگان و روح، در روزى که مقدار آن پنجاه هزار سال است، به سوى او بالا مى‌روند.
فاصبر صبرا جميلا ۵
قرائتی قرائتی پس صبر کن، صبرى نیکو.
انهم يرونه بعيدا ۶
قرائتی قرائتی آنان آن روز را دور مى‌بینند.
ونراه قريبا ۷
قرائتی قرائتی و ما آن را نزدیک مى‌بینیم.
ﯿ
يوم تكون السماء كالمهل ۸
قرائتی قرائتی روزى که آسمان مانند مس گداخته شود.
وتكون الجبال كالعهن ۹
قرائتی قرائتی و کوه‌ها مانند پشمِ رنگین [حلاّجى شده] گردد.
ولا يسال حميم حميما ۱۰
قرائتی قرائتی و هیچ دوستى از دوستش [احوالى] نپرسد.
يبصرونهم ۚ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوميذ ببنيه ۱۱
قرائتی قرائتی [خویشاوندان و دوستان] آنان را نشانشان مى‌دهند. [ولى از شدّت هراس به آنان توجه نمی‌کنند!] آن روز گنهکار آرزو می‌کند که اى کاش مى‌توانست فرزندانش را در برابر عذاب تاوان دهد و فداى خود کند!
وصاحبته واخيه ۱۲
قرائتی قرائتی و نیز همسر و برادرش را!
وفصيلته التي توويه ۱۳
قرائتی قرائتی و بستگانش را که [در دنیا] به او پناه مى‌دادند،
ومن في الارض جميعا ثم ينجيه ۱۴
قرائتی قرائتی [بلکه آرزو دارد] تمام مردم روى زمین را [فدا کند]، تا او را [از عذاب‌] برهاند.
كلا ۖ انها لظى ۱۵
قرائتی قرائتی هرگز! همانا آن آتش شعله‌ور است،
نزاعة للشوى ۱۶
قرائتی قرائتی که پوست سر و بدن را به شدّت برمى‌کند.
تدعو من ادبر وتولى ۱۷
قرائتی قرائتی هر کس را [به حقّ] پشت کرده و روى برتافته، فرامى‌خواند.
وجمع فاوعى ۱۸
قرائتی قرائتی و [نیز کسى را که مال] گرد آورده و انباشته است.
ﭿ
۞ ان الانسان خلق هلوعا ۱۹
قرائتی قرائتی به راستى که انسان سخت آزمند [و بى‌تاب‌] آفریده شده است.
اذا مسه الشر جزوعا ۲۰
قرائتی قرائتی هرگاه بدى به او برسد، نالان است.
واذا مسه الخير منوعا ۲۱
قرائتی قرائتی و هرگاه خیرى به او برسد، بخیل است.
الا المصلين ۲۲
قرائتی قرائتی مگر نمازگزاران.
الذين هم على صلاتهم دايمون ۲۳
قرائتی قرائتی آنان که بر نمازشان پیوسته و پایدارند.
والذين في اموالهم حق معلوم ۲۴
قرائتی قرائتی و آنان که در اموالشان حقّى است معین.
للسايل والمحروم ۲۵
قرائتی قرائتی براى نیازمندِ خواهنده و بینواى درمانده.
والذين يصدقون بيوم الدين ۲۶
قرائتی قرائتی و آنان که روز جزا را باور دارند.
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ۲۷
قرائتی قرائتی و آنان که از عذاب پروردگارشان بیمناکند.
ان عذاب ربهم غير مامون ۲۸
قرائتی قرائتی زیرا از عذاب پروردگارشان ایمنى نیست.
والذين هم لفروجهم حافظون ۲۹
قرائتی قرائتی و آنان که دامان خود را [از شهوت‌ها] نگه مى‌دارند.
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ۳۰
قرائتی قرائتی مگر بر همسران یا کنیزانشان که [در این صورت،] مورد سرزنش نیستند.
فمن ابتغى وراء ذالك فاولايك هم العادون ۳۱
قرائتی قرائتی پس کسانى که [در بهره‌گیرى جنسى] فراتر از این را بجویند، آنان همان تجاوزگرانند.
والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ۳۲
قرائتی قرائتی و آنان که امانت‌ها و پیمان‌هاى خود را رعایت مى‌کنند.
والذين هم بشهاداتهم قايمون ۳۳
قرائتی قرائتی و آنان که به [اداى] گواهى متعهد و پاى‌بندند.
والذين هم على صلاتهم يحافظون ۳۴
قرائتی قرائتی و آنان که بر نمازشان مواظبت دارند.
اولايك في جنات مكرمون ۳۵
قرائتی قرائتی اینان در بهشت‌ها گرامى داشته مى‌شوند.
ﯿ
فمال الذين كفروا قبلك مهطعين ۳۶
قرائتی قرائتی پس کافران را چه شده که سراسیمه به سوى تو مى‌شتابند؟
عن اليمين وعن الشمال عزين ۳۷
قرائتی قرائتی از راست و چپ، گروه گروه.
ايطمع كل امري منهم ان يدخل جنة نعيم ۳۸
قرائتی قرائتی آیا هر یک از آنان طمع دارد که به بهشتى پرنعمت درآید؟
كلا ۖ انا خلقناهم مما يعلمون ۳۹
قرائتی قرائتی هرگز! ما آنان را از آن چیز [پستی] که مى‌دانند، آفریده‌ایم.
فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون ۴۰
قرائتی قرائتی به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها سوگند مى‌خورم که ما تواناییم،
على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ۴۱
قرائتی قرائتی بر این که بهتر از آنان را به جاى ایشان بیاوریم و هرگز کسى بر ما پیشى نگرفته و [در این کار] ناتوان نیستیم.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ۴۲
قرائتی قرائتی پس آنان را [به حال خود] واگذار، یاوه بگویند و بازى کنند، تا روزى را که وعده داده شده‌اند، ببینند.
يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون ۴۳
قرائتی قرائتی روزى که شتابان از قبرها بیرون می‌آیند، چنان که گویى به سوى نشان‌هایى نصب‌شده مى‌دوند.
ﭿ
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ۚ ذالك اليوم الذي كانوا يوعدون ۴۴
قرائتی قرائتی چشمانشان فروافتاده و ذلّتى [وصف‌ناپذیر] آنان را فراگرفته است. این است آن روزى که به ایشان وعده داده مى‌شد.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۰ معارج - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.