سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ۱
korkut Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ۲
korkut Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ۳
korkut Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;
ﯿ
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ۴
korkut Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ۵
korkut Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ۶
korkut sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ۷
korkut Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti,
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ۸
korkut i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ۹
korkut "Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ۱۰
korkut Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti."
ﭿ
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ۱۱
korkut I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ۱۲
korkut i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi:
متكيين فيها على الارايك ۖ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ۱۳
korkut naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti,
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ۱۴
korkut i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati.
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ۱۵
korkut Služiće ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih,
قوارير من فضة قدروها تقديرا ۱۶
korkut prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti.
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ۱۷
korkut U njemu će iz čaše piće inbirom začinjeno piti
عينا فيها تسمى سلسبيلا ۱۸
korkut sa izvora u Džennetu, koji će se Selsebil zvati.
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ۱۹
korkut Služiće ih vječno mlada posluga – da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosutī.
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ۲۰
korkut I kud god pogledaš, vidjećeš udobnost i carstvo prostrano.
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ۖ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ۲۱
korkut Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće.
ﯿ
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ۲۲
korkut "To vam je nagrada; vaš trud je dostojan blagodarnosti!"
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ۲۳
korkut Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur'an tebi,
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ۲۴
korkut zato izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grješnika ni nevjernika njihova!
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ۲۵
korkut I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvečer,
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ۲۶
korkut i u jednom dijelu noći radi Njega molitvu obavljaj, i dugo Ga noću hvali!
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ۲۷
korkut A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni, koji ih čeka.
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ۖ واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ۲۸
korkut Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenićemo ih njima sličnim.
ان هاذه تذكرة ۖ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ۲۹
korkut Ovo je pouka, pa ko hoće držaće se puta koji Gospodaru njegovu vodi –
ﭿ
وما تشاءون الا ان يشاء الله ۚ ان الله كان عليما حكيما ۳۰
korkut a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je,
يدخل من يشاء في رحمته ۚ والظالمين اعد لهم عذابا اليما ۳۱
korkut On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۶ انسان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.