سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ۱
فولادوند آيا زمانى طولانى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود؟!
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ۲
فولادوند ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم، و او را مى‌آزماييم؛ (بدين جهت) او را شنوا و بينا قرار داديم!
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ۳
فولادوند ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس!
ﯿ
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ۴
فولادوند ما براى كافران، زنجيرها و غُلها و شعله‌هاى سوزان آتش آماده كرده‌ايم!
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ۵
فولادوند به يقين ابرار (و نيكان) از جامى مى‌نوشند كه با عطر خوشى آميخته است،
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ۶
فولادوند چشمه‌اى كه بندگان خدا از آن مى‌نوشند و [به دلخواه خويش‌] جاريش مى‌كنند.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ۷
فولادوند [همان بندگانى كه‌] به نذر خود وفا مى‌كردند، و از روزى كه گزند آن فراگيرنده است مى‌ترسيدند.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ۸
فولادوند و به [پاس‌] دوستى [خدا]، بينوا و يتيم و اسير را خوراك مى‌دادند.
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ۹
فولادوند «ما براى خشنودى خداست كه به شما مى‌خورانيم و پاداش و سپاسى از شما نمى‌خواهيم.
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ۱۰
فولادوند ما از پروردگارمان از روز عبوسى سخت، هراسناكيم.»
ﭿ
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ۱۱
فولادوند پس خدا [هم‌] آنان را از آسيب آن روز نگاه داشت و شادابى و شادمانى به آنان ارزانى داشت.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ۱۲
فولادوند و به [پاس‌] آنكه صبر كردند، بهشت و پرنيان پاداششان داد.
متكيين فيها على الارايك ۖ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ۱۳
فولادوند در آن [بهشت‌] بر تختها[ى خويش‌] تكيه زنند. در آنجا نه آفتابى بينند و نه سرمايى.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ۱۴
فولادوند و سايه‌ها[ى درختان‌] به آنان نزديك است، و ميوه‌هايش [براى چيدن‌] رام.
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ۱۵
فولادوند و ظروف سيمين و جامهاى بلورين، پيرامون آنان گردانده مى‌شود.
قوارير من فضة قدروها تقديرا ۱۶
فولادوند جامهايى از سيم كه درست به اندازه [و با كمال ظرافت‌] آنها را از كار در آورده‌اند.
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ۱۷
فولادوند و در آنجا از جامى كه آميزه زنجبيل دارد به آنان مى‌نوشانند.
عينا فيها تسمى سلسبيلا ۱۸
فولادوند از چشمه‌اى در آنجا كه «سلسبيل» ناميده مى‌شود.
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ۱۹
فولادوند و بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى‌گردند. چون آنها را ببينى، گويى كه مرواريدهايى پراكنده‌اند.
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ۲۰
فولادوند و چون بدانجا نگرى [سرزمينى از] نعمت و كشورى پهناور مى‌بينى.
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ۖ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ۲۱
فولادوند [بهشتيان را] جامه‌هاى ابريشمى سبز و ديباى ستبر در بر است و پيرايه آنان دستبندهاى سيمين است و پروردگارشان باده‌اى پاك به آنان مى‌نوشاند.
ﯿ
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ۲۲
فولادوند اين [پاداش‌] براى شماست و كوشش شما مقبول افتاده است.
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ۲۳
فولادوند در حقيقت، ما قرآن را بر تو به تدريج فرو فرستاديم.
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ۲۴
فولادوند پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبايى كن، و از آنان گناهكار يا ناسپاسگزار را فرمان مبر.
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ۲۵
فولادوند و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان ياد كن.
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ۲۶
فولادوند و بخشى از شب را در برابر او سجده كن و شب‌[هاى‌] دراز، او را به پاكى بستاى.
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ۲۷
فولادوند اينان دنياى زودگذر را دوست دارند، و روزى گرانبار را [به غفلت‌] پشت سر مى‌افكنند.
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ۖ واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ۲۸
فولادوند ماييم كه آنان را آفريده و پيوند مفاصل آنها را استوار كرده‌ايم، و چون بخواهيم، [آنان را] به نظايرشان تبديل مى‌كنيم.
ان هاذه تذكرة ۖ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ۲۹
فولادوند اين [آيات،] پندنامه‌اى است. تا هر كه خواهد، راهى به سوى پروردگار خود پيش گيرد.
ﭿ
وما تشاءون الا ان يشاء الله ۚ ان الله كان عليما حكيما ۳۰
فولادوند و تا خدا نخواهد، [شما] نخواهيد خواست؛ قطعاً خدا داناى حكيم است.
يدخل من يشاء في رحمته ۚ والظالمين اعد لهم عذابا اليما ۳۱
فولادوند هر كه را خواهد، به رحمت خويش در مى‌آورد، و براى ظالمان عذابى پردرد آماده كرده است.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۶ انسان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.