سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ۱
piccardo Non è forse trascorso un lasso di tempo in cui l'uomo non sia stato una creatura degna di menzione?
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ۲
piccardo Invero creammo l'uomo, per metterlo alla prova, da una goccia di sperma eterogenea e abbiamo fatto sì che sentisse e vedesse
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ۳
piccardo e gli abbiamo indicato la Retta Via, sia esso riconoscente o ingrato.
ﯿ
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ۴
piccardo In verità abbiamo preparato per i miscredenti catene, gioghi e la Fiamma.
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ۵
piccardo In verità i giusti berranno da una coppa in cui è un miscuglio di [acqua e di] Kafûr,
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ۶
piccardo [attinta da una] fonte da cui berranno i servi di Allah, che la faranno fluire con abbondanza,
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ۷
piccardo coloro che assolvono ai loro voti e temono il giorno il cui male si propagherà ovunque,
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ۸
piccardo [loro] che, nonostante il loro bisogno, nutrono il povero, l'orfano e il prigioniero;
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ۹
piccardo [e interiormente affermano:] “È solo per il volto di Allah, che vi nutriamo; non ci aspettiamo da voi né ricompensa, né gratitudine.
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ۱۰
piccardo Invero noi temiamo un Giorno terribile e catastrofico da parte del nostro Signore”.
ﭿ
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ۱۱
piccardo Allah li preserverà dal male di quel Giorno e verserà su di loro splendore e gioia,
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ۱۲
piccardo li compenserà del loro perseverare con il Giardino e la seta.
متكيين فيها على الارايك ۖ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ۱۳
piccardo Adagiati su alti divani, non dovranno subire né il sole, né il freddo pungente.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ۱۴
piccardo Le sue ombre li copriranno e i suoi frutti penderanno a portata di mano.
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ۱۵
piccardo Verranno serviti da un vassoio d'argento e coppe di cristallo,
قوارير من فضة قدروها تقديرا ۱۶
piccardo di cristallo e d'argento, convenientemente riempite.
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ۱۷
piccardo E berranno colà, da una coppa contenente una mistura di zenzero,
عينا فيها تسمى سلسبيلا ۱۸
piccardo [attinta] da una fonte di quel luogo chiamata Salsabîl.
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ۱۹
piccardo Saranno serviti da fanciulli di eterna giovinezza: vedendoli, ti sembreranno perle sparse.
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ۲۰
piccardo Quando lo vedrai, vedrai delizia e un vasto regno.
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ۖ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ۲۱
piccardo Indosseranno abiti verdi di seta finissima e broccato. Saranno ornati con bracciali d'argento e il loro Signore darà loro una bevanda purissima.
ﯿ
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ۲۲
piccardo In verità questo vi sarà concesso in ricompensa e il vostro sforzo sarà riconosciuto.
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ۲۳
piccardo In verità siamo stati Noi a far scendere gradualmente il Corano su di te.
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ۲۴
piccardo Sii paziente [nell'attesa] del Decreto del tuo Signore e non obbedire al peccatore e all'ingrato dei loro.
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ۲۵
piccardo Menziona il Nome del tuo Signore, al mattino e alla sera,
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ۲۶
piccardo e durante la notte prosternati a Lui e glorificaLo a lungo nella notte.
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ۲۷
piccardo Coloro che amano l'effimero trascurano un Giorno grave.
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ۖ واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ۲۸
piccardo Siamo stati Noi a crearli e a consolidare le loro giunture. Se volessimo, li sostituiremmo con altri loro simili.
ان هاذه تذكرة ۖ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ۲۹
piccardo In verità questo è un Monito. Chi vuole, intraprenda dunque la via che conduce al suo Signore.
ﭿ
وما تشاءون الا ان يشاء الله ۚ ان الله كان عليما حكيما ۳۰
piccardo Ma voi lo vorrete solo se Allah lo vuole. Allah è sapiente e saggio.
يدخل من يشاء في رحمته ۚ والظالمين اعد لهم عذابا اليما ۳۱
piccardo Introduce chi vuole nella Sua misericordia, mentre per gli ingiusti ha preparato un doloroso castigo.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۶ انسان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.