سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا زلزلت الارض زلزالها ۱
sodik Вақтики, ер ўзига хос зилзилага тушса.
واخرجت الارض اثقالها ۲
sodik Ва ер ўз юкларини отиб чиқарса.
وقال الانسان ما لها ۳
sodik Ва инсон, унга нима бўлди?!, деса.
يوميذ تحدث اخبارها ۴
sodik Ўша кунда у(ер) ўз хабарини айтадир.
ﭿ
بان ربك اوحى لها ۵
sodik Сенинг Роббинг унга ваҳий юборганини.
يوميذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ۶
sodik Ўша кунда одамлар гуруҳ-гуруҳ бўлиб, амалларини кўриш учун жойларидан қўзғаладир.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۷
sodik Бас, ким зарра оғирлигида яхшилик қилса ҳам кўрадир.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ۸
sodik Ва ким зарра оғирлигида ёмонлик қилса ҳам кўрадир. (Яхшиликнинг ҳам, ёмонликнинг ҳам катта-кичиги бўлмайди. Ҳаммасининг ҳисоб-китоби бўлади, қиёматда жавоб бериш керак. Ҳар доим яхшиликни қилиб, агар у кўзга кўринмас зарра миқдорида бўлса ҳам ёмонликдан қочиш керак.)
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۹ زلزله - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.